Mã được chứng nhận

Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.

Tiêu chuẩn CE Marking

The CE Mark, when affixed to a product, shows that the product complies with all safety requirements stipulated by EU Directives. Products with this symbol can be freely distributed within the EU market.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Tính đến 21-03-2024

Cảm biến

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PZ-G101B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G101CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G101CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G101CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G101EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G101EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G101N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G101P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G102B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G102CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G102CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G102CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G102EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G102EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G102N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G102P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G41B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G41CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G41CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G41CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G41EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G41EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G41N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G41P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G42B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G42CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G42CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G42CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G42EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G42EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G42N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-G42P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-G51B Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G51CB Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G51CN Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN -
PZ-G51CP Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP -
PZ-G51EN Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G51EP Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G51N Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN -
PZ-G51P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP -
PZ-G52B Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G52CB Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G52CN Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN -
PZ-G52CP Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP -
PZ-G52EN Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G52EP Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G52N Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN -
PZ-G52P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP -
PZ-G61B Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G61CB Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN + PNP -
PZ-G61CN Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-G61CP Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-G61EN Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G61EP Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G61N Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-G61P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-G62B Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G62CB Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN -
PZ-G62CN Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-G62CP Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-G62EN Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN -
PZ-G62EP Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP -
PZ-G62N Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-G62P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PZ-M11 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M11P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M12 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M12P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M13 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M13P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M15 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M31 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M31P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M32 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M32P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M33 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M33P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M35 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M35P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M51 Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN -
PZ-M51P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP -
PZ-M51R PZ-M51 Đầu nhận -
PZ-M51T PZ-M51 Đầu phát -
PZ-M52 Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN -
PZ-M52P Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP -
PZ-M53 Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, NPN -
PZ-M53P Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, PNP -
PZ-M61 Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-M61P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-M62 Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-M62P Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-M63 Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-M63P Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP -
PZ-M65 Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN -
PZ-M71 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M71P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M72 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M72P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M73 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-M73P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-M75 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V11 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V11P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V12 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V12P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V13 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V13P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V15 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V31 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V31P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V32 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V32P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V33 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V33P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V35 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V35P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V71 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V71P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V72 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V72P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V73 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN -
PZ-V73P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP -
PZ-V75 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-N10 Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây -
PS-N11CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
PS-N11CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
PS-N11N Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
PS-N11P Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
PS-N12CN Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, NPN -
PS-N12CP Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, PNP -
PS-N12N Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
PS-N12P Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP -
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PX-10 Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
PX-10C Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
PX-10CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
PX-10P Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
PX-H61 Đầu cảm biến phản xạ -
PX-H61G Đầu cảm biến phản xạ -
PX-H71 Đầu cảm biến có thể truyền phát -
PX-H71G Đầu cảm biến có thể truyền phát -
PX-H71TZ Đầu cảm biến có thể truyền phát -
PX-H72 Đầu cảm biến có thể truyền phát -
PX-H72G Đầu cảm biến có thể truyền phát -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-T0 Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây -
PS-T1 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
PS-T1P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
PS-T2 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
PS-T2P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-25 Khối khuếch đại, loại DC, NPN -
PS-X28 Khối khuếch đại, loại DC, NPN -
PS2-61 Khối khuếch đại, loại DC, NPN -
PS2-61P Khối khuếch đại, loại DC, PNP -
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Cảm biến màu

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-W500 loại cáp -
LR-W500C loại đầu nối M12 -
LR-W70 Loại vệt nhỏ/kép Loại cáp -
LR-W70C Loại vệt nhỏ/kép Đầu nối M12 loại 4-chân -
LR-WF10 Loại sợi quang Loại cáp -
LR-WF10C Loại sợi quang Đầu nối M12 loại 4-chân -
MU-N11 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị chính -
MU-N12 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị mở rộng -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CZ-V21A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
CZ-V21AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
CZ-V22A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
CZ-V22AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
CZ-H32 Đầu cảm biến phản xạ, Vệt có thể thay đổi -
CZ-H35S Đầu cảm biến phản xạ chống chói -
CZ-H37S Đầu cảm biến phản xạ chống chói, Vệt tia nhỏ -
CZ-H52 Đầu cảm biến phản xạ, loại phát hiện photpho -
CZ-H72 Đầu cảm biến phản xạ, loại phát hiện độ bóng -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CZ-K1 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
CZ-K1P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
CZ-V1 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Cảm biến sợi quang

Thiết bị sợi quang

Mẫu Tên mẫu Thông báo
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Bộ khuếch đại / amplifier

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-N40 Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đường trung tính, Khối mở rộng -
FS-N41C Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính -
FS-N41N Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-N41P Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-N42N Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN -
FS-N42P Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP -
FS-N43N Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-N43P Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-N44N Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN -
FS-N44P Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-N10 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây -
FS-N11CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
FS-N11CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
FS-N11EN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Thiết bị chính, NPN -
FS-N11MN Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-N11N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-N11P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-N12CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN -
FS-N12CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP -
FS-N12EN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Khối mở rộng, NPN -
FS-N12N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-N12P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-N13CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
FS-N13N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-N13P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-N14CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP -
FS-N14N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-N14P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-N15CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, NPN -
FS-N15CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, PNP -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-V30 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây, NPN -
FS-V31 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V31C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
FS-V31CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
FS-V31M Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V31P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-V32 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-V32C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN -
FS-V32CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP -
FS-V32P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-V33 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V33C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
FS-V33CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
FS-V33P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-V34 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-V34C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN -
FS-V34CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP -
FS-V34P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-V21 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V21G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V21RM Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V21RP Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-V21X Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V22 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-V22G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-V22RP Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-V22X Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-RS1 Khối đầu cuối giao tiếp -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-V10 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây -
FS-V11 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V11P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-V12 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-V12P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS-M0 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng 0 dây -
FS-M1 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-M1H Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-M1P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-M2 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-M2P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-T0 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây -
FS-T1 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-T1G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-T1P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
FS-T2 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
FS-T2P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-V1 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
FS-V1P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FS2-60 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN -
FS2-60G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN -
FS2-60P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP -
FS2-62 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN -
FS2-62P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP -
FS2-65 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN -
FS2-65P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Cảm biến laser

Cảm biến phát hiện dựa vào khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GV-21 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
GV-21P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
GV-22 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
GV-22P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
GV-H1000 Đầu cảm biến loại khoảng cách siêu dài -
GV-H1000L Đầu cảm biến loại khoảng cách siêu dài -
GV-H130 Đầu cảm biến loại khoảng cách trung bình -
GV-H130L Đầu cảm biến loại khoảng cách trung bình -
GV-H45 Đầu cảm biến loại khoảng cách ngắn -
GV-H450 Đầu cảm biến, loại khoảng cách dài -
GV-H450L Đầu cảm biến, loại khoảng cách dài -
GV-H45L Đầu cảm biến loại khoảng cách ngắn -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Cảm biến laser theo cường độ phản xạ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LV-N10 Bộ khuếch đại, Không dây, Khối mở rộng -
LV-N11CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
LV-N11CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
LV-N11MN Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN -
LV-N11N Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN -
LV-N11P Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, PNP -
LV-N12CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, NPN -
LV-N12CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, PNP -
LV-N12N Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, NPN -
LV-N12P Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, PNP -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP -
LV-NH100 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao -
LV-NH110 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Công suất cao -
LV-NH300 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao -
LV-NH32 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Có thể điều chỉnh điểm sáng -
LV-NH35 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Vệt tia thẳng đồng trục -
LV-NH37 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Vệt tia siêu nhỏ -
LV-NH42 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia vùng, Vùng khoảng cách dài -
LV-NH47 -
LV-NH62 Đầu cảm biến, Thu phát chung vệt, Vệt tia nhỏ -
LV-NH64 -
LV-NH65 -
LV-NH67 -
LV-S31 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách -
LV-S41 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ -
LV-S41L Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ -
LV-S61 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung -
LV-S62 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song -
LV-S63 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài -
LV-S71 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ -
LV-S72 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe) -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LV-11A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-11SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-11SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
LV-11SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-11SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
LV-12SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
LV-12SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
LV-12SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
LV-12SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
LV-S31 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách -
LV-S41 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ -
LV-S41L Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ -
LV-S61 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung -
LV-S62 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song -
LV-S63 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài -
LV-S71 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ -
LV-S72 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe) -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LV-11A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-20A Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây -
LV-21A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-21AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
LV-22A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
LV-22AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
LV-51M Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
LV-51MP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
LV-52 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
LV-52P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
LV-H100 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm -
LV-H110 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, công suất cao, rộng 10 mm -
LV-H300 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 30 mm -
LV-H32 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt có thể thay đổi -
LV-H35 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Cấu tạo đồng trục -
LV-H35F Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, IP67 -
LV-H37 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt sắc nét khoảng f50 mm -
LV-H41 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài -
LV-H42 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài -
LV-H47 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Vùng giới hạn -
LV-H51 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt -
LV-H52 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt -
LV-H62 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, chuẩn -
LV-H62F Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, IP67 -
LV-H64 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng khoảng cách dài -
LV-H65 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng rộng -
LV-H67 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, khoảng cách dài, lên đến 50 m -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Cảm biến laser đo khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại -
IA-1000SO(50205) IA-1000 đặt hàng riêng -
IA-030 Đầu cảm biến -
IA-065 Đầu cảm biến -
IA-100 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến tiệm cận

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EV-108M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M8 -
EV-108MC Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M8 -
EV-112M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M12 -
EV-112MC Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M12 -
EV-112U Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M12 -
EV-112UC Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M12 -
EV-118M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M18 -
EV-118MC Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M18 -
EV-118U Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M18 -
EV-118UC Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M18 -
EV-130U Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M30 -
EV-130UC Thiết bị chính, loại không có vỏ bọc, M30 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EZ-12M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M12, NPN -
EZ-18M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M18, NPN -
EZ-18T Thiết bị chính, loại phẳng, NPN -
EZ-30M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M30, NPN -
EZ-8M Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M8, NPN -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EV-112F Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M12 -
EV-118F Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M18 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EM-005 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, NPN -
EM-005A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, NPN -
EM-005AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, PNP -
EM-005B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, NPN -
EM-005BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, PNP -
EM-005P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M5, PNP -
EM-010 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, NPN -
EM-010A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, NPN -
EM-010AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, PNP -
EM-010B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, NPN -
EM-010BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, PNP -
EM-010P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M10, PNP -
EM-014 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, NPN -
EM-014A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, NPN -
EM-014AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, PNP -
EM-014B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, NPN -
EM-014BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, PNP -
EM-014P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, M14, PNP -
EM-030 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, NPN -
EM-030A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, NPN -
EM-030AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, PNP -
EM-030B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, NPN -
EM-030BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, PNP -
EM-030P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3, PNP -
EM-038 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, NPN -
EM-038A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, NPN -
EM-038AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, PNP -
EM-038B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, NPN -
EM-038BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, PNP -
EM-038P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f3,8, PNP -
EM-054 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, NPN -
EM-054A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, NPN -
EM-054AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, PNP -
EM-054B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, NPN -
EM-054BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, PNP -
EM-054P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f5,4, PNP -
EM-080 Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, NPN -
EM-080A Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, NPN -
EM-080AP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, PNP -
EM-080B Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, NPN -
EM-080BP Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, PNP -
EM-080P Thiết bị chính, loại có vỏ bọc, f8, PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
ES-32DC Khối khuếch đại, loại DC, NPN -
ES-M1 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
ES-M1P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
ES-M2 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
ES-M2P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
ES-X38 Khối khuếch đại, loại DC, NPN -
EH-108 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M8 -
EH-110 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M10 -
EH-110S Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M10, Ống bằng thép không gỉ -
EH-114 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M14 -
EH-290 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f90 -
EH-302 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f2.8 -
EH-303A Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f3.8 -
EH-305 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f5.4 -
EH-305S Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f5.4, Ống bằng thép không gỉ -
EH-308 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f8 -
EH-308S Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f8, Ống bằng thép không gỉ -
EH-402 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f2.8 -
EH-416 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f14.5 -
EH-422 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f22 -
EH-430 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f30 -
EH-440 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f40 -
EH-605 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, Mỏng -
EH-614A Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, Mỏng -
EH-910 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f10, nhựa Flo -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-V01 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V01E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V01P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V01PSO(5634) EX-V01P đặt hàng riêng -
EX-V01SO(50256) EX-V01 đặt hàng riêng -
EX-V01SO(5424) EX-V01 đặt hàng riêng -
EX-V02 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V02E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V02P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V02PSO(5635) EX-V02P đặt hàng riêng -
EX-V02SO(50254) EX-V02 đặt hàng riêng -
EX-V02SO(5425) EX-V02 đặt hàng riêng -
EX-V05 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V05E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V05P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V05PSO(5636) EX-V05P đặt hàng riêng -
EX-V05SO(5426) EX-V05 đặt hàng riêng -
EX-V05SO(5553) EX-V05 đặt hàng riêng -
EX-V10 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V10E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V10P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V10SO(5427) EX-V10 đặt hàng riêng -
EX-V64 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V64E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V64P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V64PSO(5638) EX-V64P đặt hàng riêng -
EX-V64SO(5768) EX-V64 đặt hàng riêng -
EX-110V Đầu cảm biến -
EX-110V(10M) Loại EX-110V 10 m -
EX-110VSO(50253) EX-110V đặt hàng riêng -
EX-305V Đầu cảm biến -
EX-305V(10M) Loại EX-305V 10 m -
EX-305VSO(50255) EX-305V đặt hàng riêng -
EX-416V Đầu cảm biến -
EX-416V(10M) Loại EX-416V 10 m -
EX-422V Đầu cảm biến -
EX-422V(10M) Loại EX-422V 10 m -
EX-614V Đầu cảm biến -
EX-614V(10M) Loại EX-614V 10 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-501W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-502W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-505W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-510W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-008 Đầu cảm biến -
EX-016 Đầu cảm biến -
EX-022 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-201 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-201SO(5137) EX-201 đặt hàng riêng -
EX-201SO(5203) EX-201 đặt hàng riêng -
EX-202 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-202SO(5138) EX-202 đặt hàng riêng -
EX-202SO(5204) EX-202 đặt hàng riêng -
EX-205 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-205SO(5139) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-205SO(5205) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-205SO(5511) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-210 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-210SO(5140) EX-210 đặt hàng riêng -
EX-210SO(5206) EX-210 đặt hàng riêng -
EX-110 Đầu cảm biến -
EX-110(10M) Loại EX-110 10 m -
EX-305 Đầu cảm biến -
EX-305(10M) Loại EX-305 10 m -
EX-416 Đầu cảm biến -
EX-416(10M) Loại EX-416 10 m -
EX-422 Đầu cảm biến -
EX-422(10M) Loại EX-422 10 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EG-520 Bộ thiết bị khuếch đại -
EG-530 Bộ thiết bị khuếch đại -
EG-547W Bộ thiết bị khuếch đại -
SH-108 Đầu cảm biến -
SH-108(10M) Loại SH-108 10 m -
SH-110 Đầu cảm biến -
SH-110(10M) Loại SH-110 10 m -
SH-114 Đầu cảm biến -
SH-114(10M) Loại SH-114 10 m -
SH-290 Đầu cảm biến -
SH-290(10M) Loại SH-290 10 m -
SH-302 Đầu cảm biến -
SH-302(5M) Loại SH-302 5 m -
SH-302SO(50264) SH-302 đặt hàng riêng -
SH-303A Đầu cảm biến -
SH-305 Đầu cảm biến -
SH-305SO(50257) SH-305 đặt hàng riêng -
SH-308 Đầu cảm biến -
SH-416 Đầu cảm biến -
SH-422 Đầu cảm biến -
SH-422(10M) Loại SH-422 10 m -
SH-430 Đầu cảm biến -
SH-430(10M) Loại SH-430 10 m -
SH-440 Đầu cảm biến -
SH-440(10M) Loại SH-440 10 m -
SH-614A Đầu cảm biến -
SH-614A(10M) Loại SH-614A 10 m -
SH-809 Đầu cảm biến -
SH-809(10M) Loại SH-809 10 m -
SH-816 Đầu cảm biến -
SH-816(10M) Loại SH-816 10 m -
SH-822 Đầu cảm biến -
SH-822(10M) Loại SH-822 10 m -

Các trang chính

Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí tiếp xúc

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GT2-P12 Loại bút trỏ Đa công dụng Đầu cảm biến -
GT2-P12F Đầu cảm biến phụ tùng mặt bích đa công dụng loại bút trỏ -
GT2-P12K Loại bút trỏ Độ chính xác cao Đầu cảm biến -
GT2-P12KF Đầu cảm biến phụ tùng mặt bích có độ chính xác cao loại bút trỏ -
GT2-P12KL Đầu cảm biến độ chính xác cao loại bút trỏ (loại lực đo thấp) -
GT2-P12L Đầu cảm biến đa công dụng loại bút trỏ (loại lực đo thấp) -
GT2-A12 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12K Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12KL Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A32 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A50 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-H12 Đầu cảm biến -
GT2-H12F Đầu cảm biến Mẫu mặt bích -
GT2-H12K Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao -
GT2-H12KF Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao, Mẫu mặt bích -
GT2-H12KL Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp -
GT2-H12KLF Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp, Mẫu mặt bích -
GT2-H12L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT2-H12LF Đầu cảm biến loại lực đo thấp, Mẫu mặt bích -
GT2-H32 Đầu cảm biến -
GT2-H32L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT2-H50 Đầu cảm biến -
GT2-100N Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn -
GT2-100P Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn -
GT2-500 Thiết bị chính bộ khuếch đại hỗ trợ kết nối đa đầu -
GT2-550 Khối mở rộng bộ khuếch đại hỗ trợ kết nối đa đầu -
GT2-71CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
GT2-71CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
GT2-71D Khối khuếch đại, Loại xung ngõ ra -
GT2-71MCN Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog NPN -
GT2-71MCP Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog PNP -
GT2-71N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT2-71P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT2-72CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
GT2-72CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
GT2-72N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT2-72P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT2-75N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT2-75N(5M) Loại GT2-75N 5 m -
GT2-75P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT2-76N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT2-76P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT2-E3N Bo mạch mở rộng dành cho GT2-100N -
GT2-E3P Bo mạch mở rộng dành cho GT2-100P -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GT-71A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT-71A(3M) Loại GT-71A 3 m -
GT-71AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT-71AP(3M) Loại GT-71AP 3 m -
GT-72A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT-72A(3M) Loại GT-72A 3 m -
GT-72AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT-72AP(3M) Loại GT-72AP 3 m -
GT-75A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT-75A(5M) Loại GT-75A 5 m -
GT-75AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT-76A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT-76AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT-A10 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT-A10(5M) Loại GT-A10 5 m -
GT-A10L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT-A22 Đầu cảm biến -
GT-A22(5M) Loại GT-A22 5 m -
GT-A22L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT-H10 Đầu cảm biến -
GT-H10(0M3) Loại GT-H10 0M3 -
GT-H10(10M) Loại GT-H10 10 m -
GT-H10(1M) Loại GT-H10 1 m -
GT-H10(5M) Loại GT-H10 5 m -
GT-H10L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT-H10LSO(2820) GT-H10L đặt hàng riêng -
GT-H10S Máy thử nghiệm GT-H10 -
GT-H22 Đầu cảm biến -
GT-H22(10M) Loại GT-H22 10 m -
GT-H22(1M) Loại GT-H22 1 m -
GT-H22(5M) Loại GT-H22 5 m -
GT-H22L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT-H22S Máy thử nghiệm GT-H22 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AT2-301 Bộ thiết bị khuếch đại Xem danh sách các mẫu phù hợp Chuẩn CE.
AT2-52 Đầu cảm biến, Loại áp suất tiếp xúc siêu thấp -

Các trang chính

Cảm biến vị trí phản xạ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại -
IA-1000SO(50205) IA-1000 đặt hàng riêng -
IA-030 Đầu cảm biến -
IA-065 Đầu cảm biến -
IA-100 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến vị trí thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IG-010 Đầu cảm biến -
IG-028 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IB-01 Đầu cảm biến -
IB-05 Đầu cảm biến -
IB-10 Đầu cảm biến -
IB-30 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến siêu âm

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FW-V20 Bộ thiết bị khuếch đại -
FW-V20P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
FW-V25 Bộ thiết bị khuếch đại -
FW-V25P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
FW-H02 Đầu cảm biến -
FW-H07 Đầu cảm biến -
FW-H10R Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến hình ảnh

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV3-500CA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV3-500MA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV3-600CA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV3-600MA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV3-G120 Bộ khuếch đại cảm biến mẫu nhỏ gọn -
IV3-G500CA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV3-G500MA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV3-G600CA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV3-G600MA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV3-CP50 Bảng điều khiển -
IV3-L5C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L5M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L6C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L6M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-LG5C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG5M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG6C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG6M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-MSD8G Micro SD, 8 GB -
KV-M4G Thẻ SD, 4 GB -
OP-88631 -
OP-88632 -
OP-88633 -
OP-88648 Cáp nối đầu cảm biến với bộ khuếch đại 2 m -
OP-88649 Cáp nối đầu cảm biến với bộ khuếch đại 5 m -
OP-88650 Cáp nối đầu cảm biến với bộ khuếch đại 10 m -
OP-88651 Cáp Ethernet M12/M12 2 m -
OP-88652 Cáp Ethernet M12/M12 5 m -
OP-88653 Cáp Ethernet M12/M12 10 m -
OP-88654 Cáp nguồn 12-pin 2 m -
OP-88655 Cáp nguồn 12-pin 5 m -
OP-88656 Cáp nguồn 12-pin 10 m -
OP-88664 Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 2 m -
OP-88665 Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 5 m -
OP-88666 Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 10 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV2-G30 Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ chuẩn -
IV2-G30F Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ nhận biết/chế độ chuẩn -
IV2-G150MA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát hẹp Loại AF đơn sắc -
IV2-G300CA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV2-G500CA Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV2-G500MA Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV2-G600MA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV2-CP50 Bảng điều khiển -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV-HG150MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT HẸP Loại AF đơn sắc -
IV-HG300CA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT RỘNG (CÓ MÀU) Loại AF màu -
IV-HG500CA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF màu -
IV-HG500MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF đơn sắc -
IV-HG600MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT RỘNG (ĐƠN SẮC) Loại AF đơn sắc -
IV-H150MA MẪU CẢM BIẾN DÀNH CHO PHẠM VI GẦN Loại AF đơn sắc -
IV-H2000MA MẪU CẢM BIẾN DÀNH CHO PHẠM VI XA Loại AF đơn sắc -
IV-H500CA MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF màu -
IV-H500MA MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF đơn sắc -
IV-HG10 Thiết bị chính của bộ khuếch đại cảm biến IV-HG -
IV-HG15 Khối mở rộng của bộ khuếch đại cảm biến IV-HG -
IV2-CP50 Bảng điều khiển -
IV-M30 Màn hình thông minh -

Các trang chính

Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Mẫu Tên mẫu Thông báo
DL-CL1 khối giao tiếp CC-Link -
DL-DN1 Khối giao tiếp tương thích DeviceNet® -
DL-EC1A -
DL-EN1 -
DL-EP1 khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP® -
DL-PD1 khối giao tiếp tương thích PROFIBUS DP -
DL-PN1 -
DL-RB1A Bộ thiết bị ngõ ra BCD -
DL-RS1A Khối khuếch đại -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
NU-EC1A -
NU-CL1 Khối giao tiếp tương thích CC-Link -
NU-DN1 Khối giao tiếp tương thích DeviceNet® -
NU-EC1 Khối giao tiếp tương thích EtherCAT -
NU-EP1 Khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP® -
NU-EN8N Khối ngõ vào e-CON -
OP-5148 Bộ nguồn PNP -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
MU-N11 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị chính -
MU-N12 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị mở rộng -

Các trang chính

Cảm biến đo lường

Cảm biến laser quét / Laser profiler

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LJ-X8000 Bộ điều khiển 2D/3D -
LJ-X8000A Bộ điều khiển biên dạng -
LJ-X8000E Bộ điều khiển 2D -
LJ-X8002 Bộ điều khiển 2D/3D -
LJ-X8020 Đầu cảm biến -
LJ-X8060 Đầu cảm biến -
LJ-X8080 Đầu cảm biến -
LJ-X8200 Đầu cảm biến -
LJ-X8300 Đầu cảm biến -
LJ-X8400 Đầu cảm biến -
LJ-X8900 Đầu cảm biến -
CA-MP120 Màn hình hiển thị màu LCD 12 inch (Analog XGA) -
CB-NEC20E Khối EtherCAT® -
CB-NEP20E Mô đun EtherNet/IP® -
CB-NPN20E Mô đun PROFINET -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
CB-B05LL Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) -
CB-B05LR Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) -
CB-B05LU Cáp mở rộng và đầu nối hình chữ L (0,5 m) -
CA-EN100H Bộ mã hóa chuyên dụng -
CA-EN100U Khối rơ le bộ mã hóa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LJ-V7001 Bộ điều khiển -
LJ-V7001P Bộ điều khiển, loại PNP -
LJ-V7020 Đầu cảm biến -
LJ-V7020K Đầu cảm biến -
LJ-V7060 Đầu cảm biến -
LJ-V7060K Đầu cảm biến -
LJ-V7080 Đầu cảm biến -
LJ-V7200 Đầu cảm biến -
LJ-V7300 Đầu cảm biến -
CA-MP120 Màn hình hiển thị màu LCD 12 inch (Analog XGA) -
CA-MP120T Màn hình hiển thị LCD bảng điều khiển chạm hỗ trợ đa chạm 12 inch -
LJ-VM100 Bảng hiển thị -
CB-EP100 Khối EtherNet/IP® -
CB-PN100 khối giao tiếp PROFINET -
CA-U3 (CA-U3#) Nguồn điện 24 VDC -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LJ-G5001 Bộ điều khiển -
LJ-G5001P Bộ điều khiển, loại PNP -
LJ-G015 Đầu cảm biến -
LJ-G015K Đầu cảm biến -
LJ-G030 Đầu cảm biến -
LJ-G080 Đầu cảm biến -
LJ-G200 Đầu cảm biến -
CA-MP81 Màn hình hiển thị màu sắc LCD 8,4 inch (Analog SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -

Các trang chính

Cảm biến dịch chuyển laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách phản xạ)

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LK-G5000 Bộ điều khiển -
LK-G5000P Bộ điều khiển loại PNP -
LK-G5000PV Bộ điều khiển, loại PNP, có khối màn hình hiển thị -
LK-G5000V Bộ điều khiển, có khối màn hình hiển thị -
LK-G5001 Bộ điều khiển -
LK-G5001P Bộ điều khiển, loại PNP -
LK-G5001PV Bộ điều khiển chính: Loại tích hợp, PNP -
LK-G5001V Bộ điều khiển chính: Loại tích hợp, NPN -
LK-H008 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H008W Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H020 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H022 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 -
LK-H022K Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H023 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 3B -
LK-H025 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H027 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 -
LK-H027K Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H028 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 3B -
LK-H050 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H052 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 -
LK-H052K Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H053 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 3B -
LK-H055 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H057 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 -
LK-H057K Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H058 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 3B -
LK-H080 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H082 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 -
LK-H085 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H087 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 -
LK-H150 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-H152 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 -
LK-H155 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-H157 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 -
LK-HD1000 Khối bảng điều khiển chạm -
LK-HD1001 Khối bảng điều khiển chạm -
LK-HD500 Bảng hiển thị -
LK-HA100 Khối đầu bổ sung -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
LK-CC100 Bộ thiết bị giao tiếp -
LK-DN100 Bộ thiết bị giao tiếp -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LK-G3000 Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN -
LK-G3000P Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP -
LK-G3000PV Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP -
LK-G3000V Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN -
LK-G3001 Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN -
LK-G3001P Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP -
LK-G3001PV Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP -
LK-G3001V Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN -
LK-G08 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G10 Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt tia nhỏ -
LK-G15 Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt rộng -
LK-G150 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G152 Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ -
LK-G155 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-G157 Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt rộng -
LK-G30 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G32 Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt tia nhỏ -
LK-G35 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-G37 Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt rộng -
LK-G400 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G402 Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ -
LK-G405 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-G407 Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt rộng -
LK-G500 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G502 Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt tia nhỏ -
LK-G505 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-G507 Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt rộng -
LK-G80 Đầu cảm biến, loại vệt -
LK-G82 Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt tia nhỏ -
LK-G85 Đầu cảm biến, loại rộng -
LK-G87 Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt rộng -
LK-GD500 Bảng hiển thị -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LK-2001 Bộ điều khiển -
LK-2011 Bộ điều khiển -
LK-2101 Bộ điều khiển -
LK-2111 Bộ điều khiển -
LK-2501 Bộ điều khiển -
LK-2503 Bộ điều khiển -
LK-3101 Bộ điều khiển -
LK-011 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ -
LK-031 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ -
LK-036 Đầu cảm biến, vệt rộng -
LK-081 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ -
LK-086 Đầu cảm biến -
LK-501 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ -
LK-503 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ, laser Class 2 -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách phản xạ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Micrometer quang học / Micrometer quét laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập)

Mẫu Tên mẫu Thông báo
TM-3000 Bộ điều khiển -
TM-3000P Bộ điều khiển loại PNP -
TM-3001 Bộ điều khiển -
TM-3001P Bộ điều khiển, loại PNP -
TM-006 Đầu cảm biến -
TM-040 Đầu cảm biến -
TM-065 Đầu cảm biến -
CA-MP81 Màn hình hiển thị màu sắc LCD 8,4 inch (Analog SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LS-7001 Bộ điều khiển, không có chức năng màn hình hiển thị -
LS-7601 Bộ điều khiển, có chức năng màn hình hiển thị -
LS-7010 Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị -
LS-7010M Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị -
LS-7030 Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị -
LS-7030M Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị -
LS-7070 Đầu cảm biến, không có Chức năng màn hình hiển thị -
LS-7070M Đầu cảm biến, có Chức năng màn hình hiển thị -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
LS-S11 Đế đỡ nguồn điện cung cấp, không có cáp nguồn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LS-5001 Bộ điều khiển -
LS-5501 Bộ điều khiển -
LS-5041 Đầu cảm biến -
LS-5121 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LS-3032 Đầu cảm biến -
LS-3033 Đầu cảm biến -
LS-3033SO(8073) LS-3033 đặt hàng riêng -
LS-3034 Đầu cảm biến -
LS-3036 Đầu cảm biến -
LS-3060 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IG-010 Đầu cảm biến -
IG-028 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) -
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IB-01 Đầu cảm biến -
IB-05 Đầu cảm biến -
IB-10 Đầu cảm biến -
IB-30 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Cảm biến dịch chuyển (Cảm biến từ)

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-V01 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V01E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V01P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V01PSO(5634) EX-V01P đặt hàng riêng -
EX-V01SO(50256) EX-V01 đặt hàng riêng -
EX-V01SO(5424) EX-V01 đặt hàng riêng -
EX-V02 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V02E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V02P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V02PSO(5635) EX-V02P đặt hàng riêng -
EX-V02SO(50254) EX-V02 đặt hàng riêng -
EX-V02SO(5425) EX-V02 đặt hàng riêng -
EX-V05 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V05E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V05P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V05PSO(5636) EX-V05P đặt hàng riêng -
EX-V05SO(5426) EX-V05 đặt hàng riêng -
EX-V05SO(5553) EX-V05 đặt hàng riêng -
EX-V10 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V10E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V10P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V10SO(5427) EX-V10 đặt hàng riêng -
EX-V64 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V64E Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
EX-V64P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
EX-V64PSO(5638) EX-V64P đặt hàng riêng -
EX-V64SO(5768) EX-V64 đặt hàng riêng -
EX-110V Đầu cảm biến -
EX-110V(10M) Loại EX-110V 10 m -
EX-110VSO(50253) EX-110V đặt hàng riêng -
EX-305V Đầu cảm biến -
EX-305V(10M) Loại EX-305V 10 m -
EX-305VSO(50255) EX-305V đặt hàng riêng -
EX-416V Đầu cảm biến -
EX-416V(10M) Loại EX-416V 10 m -
EX-422V Đầu cảm biến -
EX-422V(10M) Loại EX-422V 10 m -
EX-614V Đầu cảm biến -
EX-614V(10M) Loại EX-614V 10 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-501W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-502W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-505W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-510W Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-008 Đầu cảm biến -
EX-016 Đầu cảm biến -
EX-022 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EX-201 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-201SO(5137) EX-201 đặt hàng riêng -
EX-201SO(5203) EX-201 đặt hàng riêng -
EX-202 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-202SO(5138) EX-202 đặt hàng riêng -
EX-202SO(5204) EX-202 đặt hàng riêng -
EX-205 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-205SO(5139) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-205SO(5205) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-205SO(5511) EX-205 đặt hàng riêng -
EX-210 Bộ thiết bị khuếch đại -
EX-210SO(5140) EX-210 đặt hàng riêng -
EX-210SO(5206) EX-210 đặt hàng riêng -
EX-110 Đầu cảm biến -
EX-110(10M) Loại EX-110 10 m -
EX-305 Đầu cảm biến -
EX-305(10M) Loại EX-305 10 m -
EX-416 Đầu cảm biến -
EX-416(10M) Loại EX-416 10 m -
EX-422 Đầu cảm biến -
EX-422(10M) Loại EX-422 10 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EG-520 Bộ thiết bị khuếch đại -
EG-530 Bộ thiết bị khuếch đại -
EG-547W Bộ thiết bị khuếch đại -
SH-108 Đầu cảm biến -
SH-108(10M) Loại SH-108 10 m -
SH-110 Đầu cảm biến -
SH-110(10M) Loại SH-110 10 m -
SH-114 Đầu cảm biến -
SH-114(10M) Loại SH-114 10 m -
SH-290 Đầu cảm biến -
SH-290(10M) Loại SH-290 10 m -
SH-302 Đầu cảm biến -
SH-302(5M) Loại SH-302 5 m -
SH-302SO(50264) SH-302 đặt hàng riêng -
SH-303A Đầu cảm biến -
SH-305 Đầu cảm biến -
SH-305SO(50257) SH-305 đặt hàng riêng -
SH-308 Đầu cảm biến -
SH-416 Đầu cảm biến -
SH-422 Đầu cảm biến -
SH-422(10M) Loại SH-422 10 m -
SH-430 Đầu cảm biến -
SH-430(10M) Loại SH-430 10 m -
SH-440 Đầu cảm biến -
SH-440(10M) Loại SH-440 10 m -
SH-614A Đầu cảm biến -
SH-614A(10M) Loại SH-614A 10 m -
SH-809 Đầu cảm biến -
SH-809(10M) Loại SH-809 10 m -
SH-816 Đầu cảm biến -
SH-816(10M) Loại SH-816 10 m -
SH-822 Đầu cảm biến -
SH-822(10M) Loại SH-822 10 m -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GT2-P12 Loại bút trỏ Đa công dụng Đầu cảm biến -
GT2-P12F Đầu cảm biến phụ tùng mặt bích đa công dụng loại bút trỏ -
GT2-P12K Loại bút trỏ Độ chính xác cao Đầu cảm biến -
GT2-P12KF Đầu cảm biến phụ tùng mặt bích có độ chính xác cao loại bút trỏ -
GT2-P12KL Đầu cảm biến độ chính xác cao loại bút trỏ (loại lực đo thấp) -
GT2-P12L Đầu cảm biến đa công dụng loại bút trỏ (loại lực đo thấp) -
GT2-A12 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12K Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12KL Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A12L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A32 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-A50 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT2-H12 Đầu cảm biến -
GT2-H12F Đầu cảm biến Mẫu mặt bích -
GT2-H12K Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao -
GT2-H12KF Đầu cảm biến, loại độ chính xác cao, Mẫu mặt bích -
GT2-H12KL Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp -
GT2-H12KLF Đầu cảm biến loại độ chính xác cao, lực đo thấp, Mẫu mặt bích -
GT2-H12L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT2-H12LF Đầu cảm biến loại lực đo thấp, Mẫu mặt bích -
GT2-H32 Đầu cảm biến -
GT2-H32L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT2-H50 Đầu cảm biến -
GT2-100N Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn -
GT2-100P Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn -
GT2-500 Thiết bị chính bộ khuếch đại hỗ trợ kết nối đa đầu -
GT2-550 Khối mở rộng bộ khuếch đại hỗ trợ kết nối đa đầu -
GT2-71CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
GT2-71CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
GT2-71D Khối khuếch đại, Loại xung ngõ ra -
GT2-71MCN Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog NPN -
GT2-71MCP Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog PNP -
GT2-71N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT2-71P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT2-72CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN -
GT2-72CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP -
GT2-72N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT2-72P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT2-75N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT2-75N(5M) Loại GT2-75N 5 m -
GT2-75P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT2-76N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT2-76P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT2-E3N Bo mạch mở rộng dành cho GT2-100N -
GT2-E3P Bo mạch mở rộng dành cho GT2-100P -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GT-71A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT-71A(3M) Loại GT-71A 3 m -
GT-71AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT-71AP(3M) Loại GT-71AP 3 m -
GT-72A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN -
GT-72A(3M) Loại GT-72A 3 m -
GT-72AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP -
GT-72AP(3M) Loại GT-72AP 3 m -
GT-75A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT-75A(5M) Loại GT-75A 5 m -
GT-75AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT-76A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN -
GT-76AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP -
GT-A10 Đầu cảm biến, Mẫu ống trục không khí -
GT-A10(5M) Loại GT-A10 5 m -
GT-A10L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT-A22 Đầu cảm biến -
GT-A22(5M) Loại GT-A22 5 m -
GT-A22L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp, Mẫu ống trục không khí -
GT-H10 Đầu cảm biến -
GT-H10(0M3) Loại GT-H10 0M3 -
GT-H10(10M) Loại GT-H10 10 m -
GT-H10(1M) Loại GT-H10 1 m -
GT-H10(5M) Loại GT-H10 5 m -
GT-H10L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT-H10LSO(2820) GT-H10L đặt hàng riêng -
GT-H10S Máy thử nghiệm GT-H10 -
GT-H22 Đầu cảm biến -
GT-H22(10M) Loại GT-H22 10 m -
GT-H22(1M) Loại GT-H22 1 m -
GT-H22(5M) Loại GT-H22 5 m -
GT-H22L Đầu cảm biến, loại lực đo thấp -
GT-H22S Máy thử nghiệm GT-H22 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AT2-301 Bộ thiết bị khuếch đại Xem danh sách các mẫu phù hợp Chuẩn CE.
AT2-52 Đầu cảm biến, Loại áp suất tiếp xúc siêu thấp -

Các trang chính

Hệ thống đo

Hệ thống đo hình ảnh

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-8000 Bộ điều khiển -
IM-8005 Bàn soi ø100 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng cố định -
IM-8020 Bàn soi vuông 200 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng -
IM-8030 Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng -
IM-8030T Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng/Khối đo chiều cao tiếp xúc -
IM-DXW12NT Chiếu sáng đồng trục -
IM-H3C Mô đun nhập dữ liệu CAD -
IM-RU1 Khối quay -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LM-1000 Bộ điều khiển -
LM-1100 Đầu -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-7000 Bộ điều khiển -
IM-7500 Bộ điều khiển -
IM-7010 Đầu -
IM-7020 Đầu -
IM-7030 Đầu -
IM-7030T Đầu -
IM-DXW12N Chiếu sáng đồng trục -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-6500 Bộ điều khiển -
IM-6500E Bộ điều khiển, loại màn hình hiển thị tiếng Anh -
IM-6600 Bộ điều khiển -
IM-6600E Bộ điều khiển, loại màn hình hiển thị tiếng Anh -
IM-6700 Bộ điều khiển -
IM-6010 Đầu đo: Mẫu đa công dụng, -
IM-6015 Đầu đo: Mẫu đa công dụng, -
IM-6020 Đầu đo: Mẫu đa công dụng, -
IM-6025 Đầu đo: Mẫu đa công dụng, -
IM-6120 Đầu đo: Mẫu trường rộng -
IM-6125 Đầu đo: Mẫu trường rộng -
IM-6140 Đầu đo: Mẫu có độ chính xác cao -
IM-6145 Đầu đo: Mẫu có độ chính xác cao -
IM-6225 Đầu đo: Loại trường đo rộng/Vòng đèn chiếu lập trình -
IM-6225T Đầu có khối đo chiều cao tiếp xúc -
IM-DXW12 Chiếu sáng quét đồng trục -

Các trang chính

Hệ thống đo lường đa cảm biến

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LM-X100L Đầu Mẫu laser đa màu -
LM-X100T Đầu Mẫu đầu dò chạm -
LM-X100TL Đầu Mẫu laser đa màu + đầu dò chạm -
LM-H1X Phần mềm tiêu chuẩn -
LM-H1XC Mô đun nhập dữ liệu CAD -
LM-H1XE Trình soạn thảo cài đặt đo LM-X -
IM-RU1 Khối quay -

Các trang chính

Máy quét 3D

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VR-6000 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Bộ điều khiển -
VR-6100 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model tiêu chuẩn) -
VR-6200 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model hoàn toàn tự động) -
VR-RU2 Bộ phận xoay có gắn động cơ -
VR-S400 Đế có gắn động cơ -

Các trang chính

Cảm biến an toàn

Cảm biến màn chắn an toàn

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GL-R04L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 4 trục quang -
GL-R06L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 6 trục quang -
GL-R08H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 8 trục quang -
GL-R08HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 8 trục quang -
GL-R08L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 8 trục quang -
GL-R103F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 103 trục quang -
GL-R10L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 10 trục quang -
GL-R111F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 111 trục quang -
GL-R119F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 119 trục quang -
GL-R127F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 127 trục quang -
GL-R12H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 12 trục quang -
GL-R12HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 12 trục quang -
GL-R12L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 12 trục quang -
GL-R143F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 143 trục quang -
GL-R14L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 14 trục quang -
GL-R159F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 159 trục quang -
GL-R16H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 16 trục quang -
GL-R16HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 16 trục quang -
GL-R16L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 16 trục quang -
GL-R175F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 175 trục quang -
GL-R18L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 18 trục quang -
GL-R191F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 191 trục quang -
GL-R207F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 207 trục quang -
GL-R20H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 20 trục quang -
GL-R20HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 20 trục quang -
GL-R20L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 20 trục quang -
GL-R22L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 22 trục quang -
GL-R23F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 23 trục quang -
GL-R24H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 24 trục quang -
GL-R24HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 24 trục quang -
GL-R24L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 24 trục quang -
GL-R26L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 26 trục quang -
GL-R28H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 28 trục quang -
GL-R28HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 28 trục quang -
GL-R28L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 28 trục quang -
GL-R30L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 30 trục quang -
GL-R31F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 31 trục quang -
GL-R32H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 32 trục quang -
GL-R32HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 32 trục quang -
GL-R32L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 32 trục quang -
GL-R36H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 36 trục quang -
GL-R36HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 36 trục quang -
GL-R39F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 39 trục quang -
GL-R40H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 40 trục quang -
GL-R40HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 40 trục quang -
GL-R44H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 44 trục quang -
GL-R44HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 44 trục quang -
GL-R47F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 47 trục quang -
GL-R48H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 48 trục quang -
GL-R48HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 48 trục quang -
GL-R52H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 52 trục quang -
GL-R52HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 52 trục quang -
GL-R55F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 55 trục quang -
GL-R56H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 56 trục quang -
GL-R56HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 56 trục quang -
GL-R60H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 60 trục quang -
GL-R60HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 60 trục quang -
GL-R63F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 63 trục quang -
GL-R64H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 64 trục quang -
GL-R64HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 64 trục quang -
GL-R71F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 71 trục quang -
GL-R72H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 72 trục quang -
GL-R72HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 72 trục quang -
GL-R79F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 79 trục quang -
GL-R80H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 80 trục quang -
GL-R80HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 80 trục quang -
GL-R87F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 87 trục quang -
GL-R88H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 88 trục quang -
GL-R88HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 88 trục quang -
GL-R95F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 95 trục quang -
GL-R96H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 96 trục quang -
GL-R96HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 96 trục quang -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GL-S08FH Loại phẳng có 8 trục tia -
GL-S08SH Loại mảnh 8 trục tia -
GL-S12FH Loại phẳng có 12 trục tia -
GL-S12SH Loại mảnh 12 trục tia -
GL-S16FH Loại phẳng có 16 trục tia -
GL-S16SH Loại mảnh 16 trục tia -
GL-S20FH Loại phẳng có 20 trục tia -
GL-S20SH Loại mảnh 20 trục tia -
GL-S24FH Loại phẳng có 24 trục tia -
GL-S24SH Loại mảnh 24 trục tia -
GL-S28FH Loại phẳng có 28 trục tia -
GL-S28SH Loại mảnh 28 trục tia -
GL-S32FH Loại phẳng có 32 trục tia -
GL-S32SH Loại mảnh 32 trục tia -
GL-S36FH Loại phẳng có 36 trục tia -
GL-S36SH Loại mảnh 36 trục tia -
GL-S40FH Loại phẳng có 40 trục tia -
GL-S40SH Loại mảnh 40 trục tia -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SL-V04L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 4 trục quang -
SL-V06L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 6 trục quang -
SL-V06LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 6 trục quang -
SL-V08H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang -
SL-V08L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang -
SL-V08LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 8 trục quang -
SL-V103F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 103 trục quang -
SL-V103FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 103 trục quang -
SL-V104H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 104 trục quang -
SL-V10L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 10 trục quang -
SL-V10LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 10 trục quang -
SL-V111F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 111 trục quang -
SL-V111FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 111 trục quang -
SL-V112H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 112 trục quang -
SL-V119F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 119 trục quang -
SL-V119FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 119 trục quang -
SL-V120H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 120 trục quang -
SL-V127F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 127 trục quang -
SL-V127FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 127 trục quang -
SL-V12H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang -
SL-V12HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang -
SL-V12L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang -
SL-V12LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang -
SL-V14L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 14 trục quang -
SL-V14LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 14 trục quang -
SL-V16H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang -
SL-V16HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang -
SL-V16L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang -
SL-V16LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang -
SL-V18L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 18 trục quang -
SL-V18LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 18 trục quang -
SL-V20H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang -
SL-V20HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang -
SL-V20L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang -
SL-V20LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang -
SL-V22L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 22 trục quang -
SL-V22LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 22 trục quang -
SL-V23F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 23 trục quang -
SL-V23FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 23 trục quang -
SL-V24H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang -
SL-V24HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang -
SL-V24L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang -
SL-V24LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang -
SL-V26L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 26 trục quang -
SL-V26LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 26 trục quang -
SL-V28H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang -
SL-V28HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang -
SL-V28L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang -
SL-V28LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang -
SL-V30L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 30 trục quang -
SL-V30LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 30 trục quang -
SL-V31F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 31 trục quang -
SL-V31FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 31 trục quang -
SL-V32H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang -
SL-V32HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang -
SL-V32L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang -
SL-V32LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang -
SL-V36H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang -
SL-V36HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang -
SL-V36L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang -
SL-V36LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang -
SL-V39F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 39 trục quang -
SL-V39FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 39 trục quang -
SL-V40H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang -
SL-V40HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang -
SL-V40L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang -
SL-V40LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang -
SL-V44H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang -
SL-V44HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang -
SL-V44L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang -
SL-V44LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang -
SL-V47F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 47 trục quang -
SL-V47FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 47 trục quang -
SL-V48H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang -
SL-V48HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang -
SL-V48L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang -
SL-V48LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang -
SL-V52H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang -
SL-V52HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 52 trục quang -
SL-V52L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang -
SL-V55F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 55 trục quang -
SL-V55FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 55 trục quang -
SL-V56H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang -
SL-V56HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang -
SL-V56L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang -
SL-V60H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang -
SL-V60HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 60 trục quang -
SL-V60L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang -
SL-V63F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 63 trục quang -
SL-V63FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 63 trục quang -
SL-V64H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 64 trục quang -
SL-V64HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 64 trục quang -
SL-V71F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 71 trục quang -
SL-V71FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 71 trục quang -
SL-V72H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 72 trục quang -
SL-V72HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 72 trục quang -
SL-V79F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 79 trục quang -
SL-V79FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 79 trục quang -
SL-V80H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 80 trục quang -
SL-V80HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 80 trục quang -
SL-V87F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 87 trục quang -
SL-V87FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 87 trục quang -
SL-V88H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 88 trục quang -
SL-V88HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 88 trục quang -
SL-V95F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 95 trục quang -
SL-V95FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 95 trục quang -
SL-V96H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 96 trục quang -
SL-V96HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 96 trục quang -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp -

Các trang chính

Công Tắc Khóa Liên Động An Toàn

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GS-10PC Loại không tiếp xúc Loại chức năng đơn giản PNP Loại đầu nối M12 -
GS-11N10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-11N5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-11P10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-11P5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-11PC Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-13P5 Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-13PC Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -
GS-51N10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-51N5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-51P10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-51P5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-51PC Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-53PC Bật nguồn để nhả Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -
GS-71N10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-71N5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-71P10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-71P5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-71PC Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-73PC Bật nguồn để khóa Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -
GS-T01 -
GS-P12C10 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 10 m -
GS-P12C20 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 20 m -
GS-P12C3 -
GS-P12C5 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 5 m -
GS-P12L3 -
GS-P12LC1 -
GS-P5C10 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m -
GS-P5C5 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m -
GS-P5CC1 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 1 m -
GS-P5CC10 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m -
GS-P5CC3 -
GS-P5CC5 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m -
GS-P8C10 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m -
GS-P8C3 -
GS-P8C5 Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m -
GS-P8CC1 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 1 m -
GS-P8CC10 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m -
GS-P8CC3 -
GS-P8CC5 Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m -
GS-P8L3 -
GS-P8LC1 -
GS-A01 Phụ kiện cho loại không tiếp xúc Bộ truyền động thay thế -
GS-A21 Phụ kiện cho loại khóa Bộ truyền động thay thế -

Các trang chính

Cảm biến điều khiển quá trình

Cảm biến áp suất

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GP-M001 Thiết bị chính, loại áp suất hỗn hợp, ±100 kPa -
GP-M010 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 MPa -
GP-M025 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 2,5 MPa -
GP-M100 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 10 MPa -
GP-M250 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 25 MPa -
GP-M400 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 40 MPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-V80 Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, NPN -
AP-V80P Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, PNP -
AP-V80W Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, NPN -
AP-V80WP Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, PNP -
AP-V82 Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, NPN -
AP-V82P Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, PNP -
AP-V82W Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, NPN -
AP-V82WP Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, PNP -
AP-V85 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, NPN -
AP-V85P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, PNP -
AP-V85W Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, NPN -
AP-V85WP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, PNP -
AP-V87 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, NPN -
AP-V87P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, PNP -
AP-V87W Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, NPN -
AP-V87WP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, PNP -
AP-10S Đầu cảm biến, loại áp suất hỗn hợp, ±100 kPa -
AP-10SK Đầu cảm biến, loại áp suất hỗn hợp, ±100 kPa -
AP-11S Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -100 kPa -
AP-11SK Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -100 kPa -
AP-12S Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 100 kPa -
AP-12SK Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 100 kPa -
AP-13S Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-13SK Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-14S Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 10 MPa -
AP-14SK Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 10 MPa -
AP-15S Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 20 MPa -
AP-15SK Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 20 MPa -
AP-16S Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 50 MPa -
AP-16SK Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 50 MPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-C30 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, NPN -
AP-C30W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-C30WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP -
AP-C31 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, NPN -
AP-C31W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-C31WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP -
AP-C33 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, NPN -
AP-C33W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-C33WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP -
AP-C35 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 10 đến -10 kPa, NPN -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-C40W Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-C40WP Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
AP-41 Đầu cảm biến, loại áp suất âm, -101.3 kPa -
AP-41M Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -101,3 kPa -
AP-43 Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-44 Đầu cảm biến, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa -
AP-48 Đầu cảm biến, loại áp suất vi sai, 101,3 đến -101,3 kPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-40 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-V41A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
AP-V41AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
AP-V41AW Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN -
AP-V41AWP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP -
AP-V42A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
AP-V42AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
AP-V42AW Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN -
AP-V42AWP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP -
AP-41 Đầu cảm biến, loại áp suất âm, -101.3 kPa -
AP-41M Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -101,3 kPa -
AP-43 Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-44 Đầu cảm biến, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa -
AP-48 Đầu cảm biến, loại áp suất vi sai, 101,3 đến -101,3 kPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-N10 -
AP-N10D -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP -
AP-41 Đầu cảm biến, loại áp suất âm, -101.3 kPa -
AP-41M Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -101,3 kPa -
AP-43 Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-44 Đầu cảm biến, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa -
AP-48 Đầu cảm biến, loại áp suất vi sai, 101,3 đến -101,3 kPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-40 Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-40A Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-40P Bộ thiết bị khuếch đại PNP -
AP-40RA Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-40Z Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-40ZA Bộ thiết bị khuếch đại NPN -
AP-41 Đầu cảm biến, loại áp suất âm, -101.3 kPa -
AP-41M Đầu cảm biến, Loại áp suất âm, -101,3 kPa -
AP-43 Đầu cảm biến, Loại áp suất dương, 1 MPa -
AP-44 Đầu cảm biến, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa -
AP-48 Đầu cảm biến, loại áp suất vi sai, 101,3 đến -101,3 kPa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
AP-31 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-31A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-31K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-31KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP -
AP-31P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP -
AP-31PA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP -
AP-31Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-31ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN -
AP-31ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP -
AP-32 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN -
AP-32A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN -
AP-32K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN -
AP-32KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP -
AP-32P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP -
AP-32Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN -
AP-32ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN -
AP-32ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP -
AP-33 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-33A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-33K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-33KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP -
AP-33P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP -
AP-33PA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP -
AP-33Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-33ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN -
AP-33ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP -
AP-34 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-34A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-34K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-34KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP -
AP-34P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP -
AP-34Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-34ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN -
AP-34ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP -

Các trang chính

Cảm biến nhiệt độ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
FT-H10 Đầu cảm biến -
FT-H20 Đầu cảm biến -
FT-H20SO(2721) FT-H20 đặt hàng riêng -
FT-H30 Đầu cảm biến -

Các trang chính

Bộ điều khiển cảm biến Analog

Mẫu Tên mẫu Thông báo
RD-50EW Thiết bị chính -
RD-50RW Thiết bị chính, loại RS-232C -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
RV-10 Thiết bị chính -

Các trang chính

Thiết bị khử tĩnh điện

Thiết bị khử tĩnh điện

Thanh khử tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-E036A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 360 mm -
SJ-E036H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 360 mm -
SJ-E036L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 360 mm -
SJ-E036N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 360 mm -
SJ-E060A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 600 mm -
SJ-E060H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 600 mm -
SJ-E060L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 600 mm -
SJ-E060N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 600 mm -
SJ-E084A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 840 mm -
SJ-E084H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 840 mm -
SJ-E084L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 840 mm -
SJ-E084N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 840 mm -
SJ-E108A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1080 mm -
SJ-E108H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1080 mm -
SJ-E108L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1080 mm -
SJ-E108N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1080 mm -
SJ-E132A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1320 mm -
SJ-E132H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1320 mm -
SJ-E132L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1320 mm -
SJ-E132N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1320 mm -
SJ-E156A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1560 mm -
SJ-E156H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1560 mm -
SJ-E156L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1560 mm -
SJ-E156N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1560 mm -
SJ-E180A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1800 mm -
SJ-E180H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1800 mm -
SJ-E180L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1800 mm -
SJ-E180N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1800 mm -
SJ-E204A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2040 mm -
SJ-E204H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2040 mm -
SJ-E204L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2040 mm -
SJ-E204N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2040 mm -
SJ-E228A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2280 mm -
SJ-E228H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2280 mm -
SJ-E228L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2280 mm -
SJ-E228N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2280 mm -
SJ-E252A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2520 mm -
SJ-E252H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2520 mm -
SJ-E252L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2520 mm -
SJ-E252N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2520 mm -
SJ-E300A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 3000 mm -
SJ-E300H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 3000 mm -
SJ-E300L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 3000 mm -
SJ-E300N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 3000 mm -
SJ-E01 Bộ điều khiển từ xa thông minh dành cho SJ-E -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-H036 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 360 mm -
SJ-H036A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 360 mm -
SJ-H036C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 360 mm -
SJ-H036V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 360 mm -
SJ-H060 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 600 mm -
SJ-H060A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 600 mm -
SJ-H060C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 600 mm -
SJ-H060V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 600 mm -
SJ-H084 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 840 mm -
SJ-H084A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 840 mm -
SJ-H084C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 840 mm -
SJ-H084V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 840 mm -
SJ-H108 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1080 mm -
SJ-H108A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1080 mm -
SJ-H108C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1080 mm -
SJ-H108V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1080 mm -
SJ-H132 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1320 mm -
SJ-H132A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1320 mm -
SJ-H132C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1320 mm -
SJ-H132V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1320 mm -
SJ-H156 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1560 mm -
SJ-H156A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1560 mm -
SJ-H156C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1560 mm -
SJ-H156V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1560 mm -
SJ-H180 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1800 mm -
SJ-H180A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1800 mm -
SJ-H180C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1800 mm -
SJ-H180V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1800 mm -
SJ-H204 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2040 mm -
SJ-H204A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2040 mm -
SJ-H204C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2040 mm -
SJ-H204V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 2040 mm -
SJ-H228 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2280 mm -
SJ-H228A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2280 mm -
SJ-H228C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2280 mm -
SJ-H228V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 2280 mm -
SJ-H252 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2520 mm -
SJ-H252A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2520 mm -
SJ-H252C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2520 mm -
SJ-H252V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 3000 mm -
SJ-H300 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 3000 mm -
SJ-H300A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 3000 mm -
SJ-H300C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 3000 mm -
SJ-H300V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 3000 mm -
SJ-H02 Bộ điều khiển từ xa dành cho sê-ri SJ-H -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-GL108 Thiết bị chính loại thanh 1080 mm -
SJ-GL132 Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-GL156 Thiết bị chính loại thanh 1560 mm -
SJ-GL180 Thiết bị chính loại thanh 1800 mm -
SJ-GL204 Thiết bị chính loại thanh 2040 mm -
SJ-GL228 Thiết bị chính loại thanh 2280 mm -
SJ-GL252 Thiết bị chính loại thanh 2520 mm -
SJ-GL300 Thiết bị chính loại thanh 3000 mm -
SJ-R01 Bộ điều khiển từ xa dành cho SJG/V/R -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-G036 Thiết bị chính loại thanh 360 mm -
SJ-G060 Thiết bị chính loại thanh 600 mm -
SJ-G084 Thiết bị chính loại thanh 840 mm -
SJ-G108 Thiết bị chính loại thanh 1080 mm -
SJ-G132 Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-G156 Thiết bị chính loại thanh 1560 mm -
SJ-G180 Thiết bị chính loại thanh 1800 mm -
SJ-G228 Thiết bị chính loại thanh 2280 mm -
SJ-R01 Bộ điều khiển từ xa dành cho SJG/V/R -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-V036 Thiết bị chính loại thanh 360 mm -
SJ-V036C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 360 mm -
SJ-V060 Thiết bị chính loại thanh 600 mm -
SJ-V060C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 600 mm -
SJ-V084 Thiết bị chính loại thanh 840 mm -
SJ-V084C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 840 mm -
SJ-V108 Thiết bị chính loại thanh 1080 mm -
SJ-V108C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1080 mm -
SJ-V132 Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-V156 Thiết bị chính loại thanh 1560 mm -
SJ-V180 Thiết bị chính loại thanh 1800 mm -
SJ-V228 Thiết bị chính loại thanh 2280 mm -
SJ-R01 Bộ điều khiển từ xa dành cho SJG/V/R -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-R036 Thiết bị chính loại thanh 360 mm -
SJ-R036A Thiết bị chính loại thanh 360 mm -
SJ-R036C Thiết bị chính loại thanh 360 mm -
SJ-R036CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 360 mm -
SJ-R060 Thiết bị chính loại thanh 600 mm -
SJ-R060A Thiết bị chính loại thanh 600 mm -
SJ-R060C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 600 mm -
SJ-R060CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 600 mm -
SJ-R084 Thiết bị chính loại thanh 840 mm -
SJ-R084A Thiết bị chính loại thanh 840 mm -
SJ-R084C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 840 mm -
SJ-R084CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 840 mm -
SJ-R108 Thiết bị chính loại thanh 1080 mm -
SJ-R108A Thiết bị chính loại thanh 1080 mm -
SJ-R108CA Thiết bị chính loại thanh, Loại Silicone 1080 mm -
SJ-R132 Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-R132A Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-R132C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1320 mm -
SJ-R132CA Thiết bị chính loại thanh 1320 mm -
SJ-R156 Thiết bị chính loại thanh 1560 mm -
SJ-R156A Thiết bị chính loại thanh 1560 mm -
SJ-R156CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1560 mm -
SJ-R180 Thiết bị chính loại thanh 1800 mm -
SJ-R180A Thiết bị chính loại thanh 1800 mm -
SJ-R180CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1800 mm -
SJ-R228 Thiết bị chính loại thanh 2280 mm -
SJ-R228A Thiết bị chính loại thanh 2280 mm -
SJ-R228CA Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2280 mm -
SJ-W100- Thiết bị chính -
SJ-R01 Bộ điều khiển từ xa dành cho SJG/V/R -

Các trang chính

Loại quạt thổi

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F700 Thiết bị tạo ion -
SJ-FB01 Cảm biến phản hồi -
OP-88766 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005F Thiết Bị Khử Tĩnh Có Quạt Nhỏ Gọn -
OP-88317 Cáp bộ nguồn AC 2 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F2000 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F2010 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F2500 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -
SJ-F5000 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5000- Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5010 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5500 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -
SJ-F5500- Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SJ-U3 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F031 Thiết bị chính loại máy quạt, Rộng -
SJ-F036 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao -
SJ-F300 Khối khuếch đại loại máy quạt -
SJ-F030 Thiết bị chính loại máy quạt, Rộng -
SJ-F035 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SJ-U3 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F100 Khối khuếch đại loại máy quạt -
SJ-F100W Khối khuếch đại loại máy quạt -
SJ-F010 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SJ-U3 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Loại điểm / vòi phun

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005M Thiết bị khử tĩnh điện có vòi phun nhỏ gọn Loại dạng vòi phun -
SJ-L005MT Thiết bị khử tĩnh điện có vòi phun nhỏ gọn Loại dạng ống -
OP-88411 Cáp nguồn cho loại vòi phun/ống (2 m) -
OP-88412 Cáp nguồn cho loại vòi phun/ống (10 m) -
OP-88413 Cáp bộ nguồn AC cho loại vòi phun/ống (2 m) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-M400 Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun -
SJ-M400- Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun -
SJ-M040 Thiết bị chính loại vệt, hỗ trợ phụ tùng súng phun -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SJ-U3 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-M100 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M100- Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M200- Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300- Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M010 Thiết bị chính loại vệt -
SJ-M020 Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi chuẩn -
SJ-M020(0.6M) Loại SJ-M020 0.6 m -
SJ-M020(1.2M) Loại SJ-M020 1.2 m -
SJ-M020G Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi CAB -
SJ-M020G(0.6M) Loại SJ-M020G 0.6 m -
SJ-M020G(1.2M) Loại SJ-M020G 1.2 m -
SJ-M021 Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi chuẩn -
SJ-M021G Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi CAB -
SJ-M030 Thiết bị chính loại vệt, chuẩn -
SJ-M030C Thiết bị chính loại vệt, loại Silicone 220 mm -
SJ-M030G Thiết bị chính loại vệt, loại CAB 220 mm -
SJ-M030V Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài 220 mm -
SJ-M030VC Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài sạch 220 mm -
SJ-M070 Thiết bị chính loại vệt, chuẩn -
SJ-M070C Thiết bị chính loại vệt, loại Silicone 380 mm -
SJ-M070G Thiết bị chính loại vệt, loại CAB 380 mm -
SJ-M070V Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài 380 mm -
SJ-M070VC Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài sạch 380 mm -
SJ-M200 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M201 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-MG01 Phụ tùng súng phun -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SJ-U3 Bộ nguồn AC -

Các trang chính

Loại súng

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005G Súng khử tĩnh điện cực bền, có hiệu suất cao -
OP-88417 Cáp bộ nguồn AC dùng cho loại súng (5 m) -
OP-88418 Cáp bộ nguồn AC dùng cho loại súng (10 m) -

Các trang chính

Máy đo tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SK-H050 Thiết bị chính -
SK-1000 Bộ thiết bị khuếch đại Bộ thiết bị chính -
SK-1050 Bộ thiết bị khuếch đại Bộ thiết bị mở rộng -
SK-050 Đầu cảm biến -
SJ-U2 Bộ nguồn AC -
SK-H055 -

Các trang chính

Camera công nghiệp

Hệ thống camera công nghiệp

Hệ thống camera vision

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CV-X400A Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M -
CV-X400F Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M -
CV-X420A Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel -
CV-X420F Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel -
CV-X450A Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel -
CV-X450F Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel -
CV-X470A Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển -
CV-X470F Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển -
CV-X480F Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 21M pixel/LJ-V -
CV-X490F Bộ điều khiển -
CV-X100A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100E Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100EP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100R Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X100RP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X102A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X102AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X102F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X102FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X102M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X102MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X150A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150R Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X150RP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X152A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X152AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X152F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X152FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X152M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X152MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X170A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170R Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X170RP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển -
CV-X172A Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X172AP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X172F Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X172FP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X172M Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X172MP Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) -
CV-X300A Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X300F Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X300M Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X300R Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X320A Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X320F Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X320M Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X320R Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X350A Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển -
CV-X350F Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển -
CA-035C Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-035M Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-200C Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-200M Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H035C Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H035M Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H048CX Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H048MX Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-H200C Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H200CX Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H200M Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H200MX Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-H2100C Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu -
CA-H2100M Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc -
CA-H500C Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H500CX Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H500M Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H500MX Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-HF2100C Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu -
CA-HF2100M Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc -
CA-HF6400C Camera 64 megapixel Màu -
CA-HF6400M Camera 64 megapixel Đơn sắc -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
CA-HX048C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu -
CA-HX048M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc -
CA-HX200C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu -
CA-HX200M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc -
CA-HX500C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu -
CA-HX500M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc -
CV-035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-H035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao -
CV-H035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao -
CV-H100C Camera màu kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H100M Camera trắng đen kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H500C Camera màu kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H500M Camera trắng đen kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao -
CV-S035CH (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035CU (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S035MH (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035MU (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200CH (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200CU (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200MH (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200MU (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
CA-DRM10X Chiếu sáng đa quang phổ 100 mm -
CA-E200 khối ngõ vào camera -
CA-E100 -
CA-E800 Khối mở rộng camera -
CA-EC80 Khối ngõ vào Camera vùng -
CV-E500 khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-5000/CV-X100 -
CA-CF10 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF10E -
CA-CF10L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF3 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF3L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF5 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-CF5E -
CA-CF5L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-CH10BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m -
CA-CH10BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m -
CA-CH10P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m -
CA-CH17R Độ linh hoạt cao 17 m -
CA-CH3BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m -
CA-CH3P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m -
CA-CH5BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BPE Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m -
CA-CHX10U Bộ lặp dành cho nối dài cáp camera -
CA-CNX10U Cáp Camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
XG-X1000 Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X1200 Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X1500 Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X2000 Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X2200 Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X2500 Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X2700 Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển -
XG-X2800 -
XG-X2900 Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel -
CA-035C Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-035M Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-200C Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-200M Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H035C Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H035M Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H048CX Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H048MX Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-H200C Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H200CX Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H200M Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H200MX Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-H2100C Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu -
CA-H2100M Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc -
CA-H500C Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H500CX Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu) -
CA-H500M Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H500MX Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc) -
CA-HF2100C Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu -
CA-HF2100M Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc -
CA-HF6400C Camera 64 megapixel Màu -
CA-HF6400M Camera 64 megapixel Đơn sắc -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
CA-HX048C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu -
CA-HX048M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc -
CA-HX200C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu -
CA-HX200M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc -
CA-HX500C Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu -
CA-HX500M Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc -
CA-NEC20E Khối EtherCAT -
CA-NEP20E Khối EtherNet/IP® -
CA-NPN20E Khối PROFINET -
CA-E200 khối ngõ vào camera -
OP-87983 Bộ điều khiển cầm tay (USB) -
CA-E100 -
CA-CF10 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF10E -
CA-CF10L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF3 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF3L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF5 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-CF5E -
CA-CF5L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-CH10BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m -
CA-CH10BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m -
CA-CH10P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m -
CA-CH17R Độ linh hoạt cao 17 m -
CA-CH3BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m -
CA-CH3P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m -
CA-CH5BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BPE Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m -
CA-CHX10U Bộ lặp dành cho nối dài cáp camera -
CA-CNX10U Cáp Camera -
CA-F100 -
CA-NCL20E -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
XG-8500L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8500LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8502L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8502LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8502P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8700L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8700LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8702L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8702LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8800L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8800LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8802L Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-8802LP Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera quét dòng -
XG-X2800 -
XG-X2900 Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel -
XG-HL02M Camera quét dòng 2048 pixel tốc độ gấp 8 lần -
XG-HL04M Camera quét dòng 4096 pixel tốc độ gấp 16 lần -
XG-HL08M Camera quét dòng 8192 pixel tốc độ gấp 16 lần -
CA-DZB15 Đèn dòng màu xanh 150 mm -
CA-DZB30 Đèn dòng màu xanh 300 mm -
CA-DZB45 Đèn dòng màu xanh 450 mm -
CA-DZB5 Đèn dòng màu xanh 50 mm -
CA-DZR15 Đèn dòng màu đỏ 150 mm -
CA-DZR30 Đèn dòng màu đỏ 300 mm -
CA-DZR45 Đèn dòng màu đỏ 450 mm -
CA-DZR5 Đèn dòng màu đỏ 50 mm -
CA-DZW15 Đèn dòng màu trắng 150 mm -
CA-DZW15D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 150 mm -
CA-DZW30 Đèn dòng màu trắng 300 mm -
CA-DZW30D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 300 mm -
CA-DZW45 Đèn dòng màu trắng 450 mm -
CA-DZW45D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 450 mm -
CA-DZW5 Đèn dòng màu trắng 50 mm -
CA-E100L -
CA-CF10 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF10E -
CA-CF10L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m) -
CA-CF3 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF3L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m) -
CA-CF5 Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-CF5E -
CA-CF5L Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m) -
CA-EN100H Bộ mã hóa chuyên dụng -
CA-EN100U Khối rơ le bộ mã hóa -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
XG-8000 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8000P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8002 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8002P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8500 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8500P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8502 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8700 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8700P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8702 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8702P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8800 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8800P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8802 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-8802P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
CA-035C Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-035M Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-200C Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-200M Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H035C Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H035M Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H200C Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H200M Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H500C Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H500M Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
XG-035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG -
XG-035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG -
XG-200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG -
XG-H035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG -
XG-H100C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H100M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H200C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H200M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H500C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H500M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-S035CH (XG-S035C) Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S035CU (XG-S035C) Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S035MH (XG-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S035MU (XG-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S200CH (XG-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S200CU (XG-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S200MH (XG-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S200MU (XG-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
OP-84231 Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000 -
CA-E800 Khối mở rộng camera -
CA-EC80 Khối ngõ vào Camera vùng -
CA-NCL10E Tùy chọn bộ điều khiển -
XG-E800 Khối mở rộng camera dành cho sê-ri XG-8000 -
CA-CH10BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m -
CA-CH10BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m -
CA-CH10P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m -
CA-CH17R Độ linh hoạt cao 17 m -
CA-CH3BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m -
CA-CH3P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m -
CA-CH5BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BPE Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m -
CA-CHX10U Bộ lặp dành cho nối dài cáp camera -
CA-CNX10U Cáp Camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
XG-7000 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7000A Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog -
XG-7001 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7001A Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển hỗ trợ camera analog -
XG-7001P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7002 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7002A Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7002P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7500 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7501 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7501P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7502 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7502P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7700 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7701 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7701P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7702 Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
XG-7702P Hệ thống ảnh nhiều camera/Bộ điều khiển -
CA-035C Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-035M Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-200C Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-200M Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H035C Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H035M Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H200C Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H200M Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-H500C Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu) -
CA-H500M Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
XG-035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG -
XG-035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi dành cho sê-ri XG -
XG-200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG -
XG-H035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao dành cho sê-ri XG -
XG-H100C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H100M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 1 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H200C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H200M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 2 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H500C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-H500M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao 5 triệu pixel dành cho sê-ri XG -
XG-S035CH (XG-S035C) Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S035CU (XG-S035C) Camera Màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S035MH (XG-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S035MU (XG-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S200CH (XG-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S200CU (XG-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
XG-S200MH (XG-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần camera) dành cho sê-ri XG -
XG-S200MU (XG-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (Phần điều khiển) dành cho sê-ri XG -
OP-84231 Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000 -
CA-NCL10E Tùy chọn bộ điều khiển -
XG-E700 Khối mở rộng camera dành cho sê-ri XG-7000 -
XG-E700A Khối mở rộng camera analog dành cho sê-ri XG-7000 -
CA-CH10BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m -
CA-CH10BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m -
CA-CH10P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m -
CA-CH17R Độ linh hoạt cao 17 m -
CA-CH3BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m -
CA-CH3P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m -
CA-CH5BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BPE Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m -
CA-CHX10U Bộ lặp dành cho nối dài cáp camera -
CA-CNX10U Cáp Camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CV-5000 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5000SO(6055) CV-5000 đặt hàng riêng -
CV-5001 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5001P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5002 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5002P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5500 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5501 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5501P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5502 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5502P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5700 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5701 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5701P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5702 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-5702P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-H035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao -
CV-H035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao -
CV-H100C Camera màu kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H100M Camera trắng đen kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H500C Camera màu kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao -
CV-H500M Camera trắng đen kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao -
CV-S035CH (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035CU (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S035MH (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035MU (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200CH (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200CU (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200MH (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200MU (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
OP-84231 Bảng điều khiển chuyên dụng CV-5000/XG-7000/8000 -
CA-NCL10E Tùy chọn bộ điều khiển -
CV-E500 khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-5000/CV-X100 -
CA-CH10BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m -
CA-CH10BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m -
CA-CH10P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m -
CA-CH17R Độ linh hoạt cao 17 m -
CA-CH3BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m -
CA-CH3P Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m -
CA-CH5BP Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BPE Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m -
CA-CH5BX Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m -
CA-CHX10U Bộ lặp dành cho nối dài cáp camera -
CA-CNX10U Cáp Camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CV-3000 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3001 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3001P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3002 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3002P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3500 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3501 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3501P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3502 Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-3502P Cảm biến ảnh kỹ thuật số/Bộ điều khiển -
CV-035C Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-035M Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi -
CV-200C Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-200M Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel -
CV-S035CH (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035CU (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S035MH (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035MU (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200CH (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200CU (CV-S200C) Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
CV-S200MH (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) -
CV-S200MU (CV-S200M) Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) -
CV-E300 Khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-3000 -
CA-CNX10U Cáp Camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CV-S035CH (CV-S035C) Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -
CV-S035MH (CV-S035M) Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) -

Các trang chính

Phụ kiện khác

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-DBB12W Đèn thanh 120 mm màu xanh -
CA-DBB13 Đèn dạng thanh màu xanh 132 mm -
CA-DBB24W Đèn thanh 240 mm màu xanh -
CA-DBB34H -
CA-DBB5 Đèn dạng thanh màu xanh 50 mm -
CA-DBB50H -
CA-DBB8 Đèn dạng thanh màu xanh 82 mm -
CA-DBR13 Đèn dạng thanh màu đỏ 132 mm -
CA-DBR34H -
CA-DBR5 Đèn dạng thanh màu đỏ 50 mm -
CA-DBR8 Đèn dạng thanh màu đỏ 82 mm -
CA-DBW12W Đèn dạng thanh màu trắng 120 mm -
CA-DBW13 Đèn dạng thanh màu trắng 132 mm -
CA-DBW15P Đèn dạng thanh có khả năng chống chịu với môi trường -
CA-DBW24W Đèn dạng thanh màu trắng 240 mm -
CA-DBW34H Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 340 mm -
CA-DBW5 Đèn dạng thanh màu trắng 50 mm -
CA-DBW50H Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 500 mm -
CA-DBW8 Đèn dạng thanh màu trắng 82 mm -
CA-DC100 Đèn và Bộ điều khiển đèn -
CA-DC10E Bộ điều khiển đèn LED -
CA-DC21E Bộ điều khiển đèn LED -
CA-DC30E Nguồn điện cung cấp chuyên dụng dành cho LumiTrax™ -
CA-DC40E -
CA-DC50E -
CA-DC60E Khối mở rộng điều khiển đèn LED -
CA-DDB15 Đèn vòm màu xanh ø152 -
CA-DDB8 Đèn vòm màu xanh ø87 -
CA-DDR15 Đèn vòm màu đỏ ø152 -
CA-DDR8 Đèn vòm màu đỏ ø87 -
CA-DDW15 Đèn vòm màu trắng ø152 -
CA-DDW8 Đèn vòm màu trắng ø87 -
CA-DLR10 Đèn góc hẹp màu đỏ 100-70 -
CA-DLR12 Đèn góc hẹp màu đỏ 125-95 -
CA-DLR7 Đèn góc hẹp màu đỏ 75-46 -
CA-DPB2 Đèn tia màu xanh -
CA-DPR2 Đèn tia màu đỏ -
CA-DPU2 Bộ nguồn điện chuyên dụng -
CA-DPW2 Đèn tia màu trắng -
CA-DQB10 Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 109-109 -
CA-DQB10M Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 100-100 -
CA-DQB12M Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 120-120 -
CA-DQB15 Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 150-150 -
CA-DQB7M Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 70-70 -
CA-DQR10 Đèn thanh hình vuông màu đỏ 109-109 -
CA-DQR10M Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 100-100 -
CA-DQR12M Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 120-120 -
CA-DQR15 Đèn thanh hình vuông màu đỏ 150-150 -
CA-DQR7M Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 70-70 -
CA-DQW10 Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 109-109 -
CA-DQW10M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 100-100 -
CA-DQW12M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 120-120 -
CA-DQW15 Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 150-150 -
CA-DQW7M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 70-70 -
CA-DRB10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 100-50 -
CA-DRB13M Đèn đa góc (Tròn) màu xanh 130-86 -
CA-DRB3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 38-15 -
CA-DRB4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 43-15 -
CA-DRB5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 50-28 -
CA-DRB7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 70-39 -
CA-DRB8M Đèn đa góc (Tròn) màu xanh 80-36 -
CA-DRB9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 90-50 -
CA-DRM10X Chiếu sáng đa quang phổ 100 mm -
CA-DRM20X Chiếu sáng đa quang phổ 200 mm -
CA-DRM5X Chiếu sáng đa quang phổ 50 mm -
CA-DRR10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 100-50 -
CA-DRR13M Đèn đa góc (Tròn) màu đỏ 130-86 -
CA-DRR3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 38-15 -
CA-DRR4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 43-15 -
CA-DRR5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 50-28 -
CA-DRR7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 70-39 -
CA-DRR8M Đèn đa góc (Tròn) màu đỏ 80-36 -
CA-DRR9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 90-50 -
CA-DRW10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 100-50 -
CA-DRW10X Đèn LumiTrax 142-100 -
CA-DRW13M Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 130-86 -
CA-DRW13P Đèn dạng vòng có khả năng chống chịu với môi trường -
CA-DRW20X Đèn LumiTrax 260-200 -
CA-DRW3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 38-15 -
CA-DRW4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 43-15 -
CA-DRW5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 50-28 -
CA-DRW5X Đèn LumiTrax™ 92-50 -
CA-DRW7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 70-39 -
CA-DRW8M Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 80-36 -
CA-DRW9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 90-50 -
CA-DSB15 Đèn nền màu xanh 150-150 -
CA-DSB2 Đèn nền màu xanh 32-32 -
CA-DSB3 Đèn nền màu xanh 32-62 -
CA-DSB7 Đèn nền màu xanh 77-77 -
CA-DSR15 Đèn nền màu đỏ 150-150 -
CA-DSR2 Đèn nền màu đỏ 32-32 -
CA-DSR3 Đèn nền màu đỏ 32-62 -
CA-DSR9 Đèn nền màu đỏ 92-92 -
CA-DSW15 Đèn nền màu trắng 150-150 -
CA-DSW2 Đèn nền màu trắng 32-32 -
CA-DSW3 Đèn nền màu trắng 32-62 -
CA-DSW30 Đèn nền màu trắng -
CA-DSW7 Đèn nền màu trắng 77-77 -
CA-DXB3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXB5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXB7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DZB15 Đèn dòng màu xanh 150 mm -
CA-DZB30 Đèn dòng màu xanh 300 mm -
CA-DZB45 Đèn dòng màu xanh 450 mm -
CA-DZB5 Đèn dòng màu xanh 50 mm -
CA-DZR15 Đèn dòng màu đỏ 150 mm -
CA-DZR30 Đèn dòng màu đỏ 300 mm -
CA-DZR45 Đèn dòng màu đỏ 450 mm -
CA-DZR5 Đèn dòng màu đỏ 50 mm -
CA-DZW15 Đèn dòng màu trắng 150 mm -
CA-DZW15D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 150 mm -
CA-DZW30 Đèn dòng màu trắng 300 mm -
CA-DZW30D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 300 mm -
CA-DZW45 Đèn dòng màu trắng 450 mm -
CA-DZW45D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 450 mm -
CA-DZW5 Đèn dòng màu trắng 50 mm -
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -
CA-D10PE Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 10 m -
CA-D3P Cáp có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 3 m -
CA-D5PE Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 5 m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-R20 Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ200 -
CV-R11 Đèn huỳnh quang bộ đảo điện chiếu sáng vòng ɸ80 (24V) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-MP120 Màn hình hiển thị màu LCD 12 inch (Analog XGA) -
CA-MP120T Màn hình hiển thị LCD bảng điều khiển chạm hỗ trợ đa chạm 12 inch -
CA-MP81 Màn hình hiển thị màu sắc LCD 8,4 inch (Analog SVGA) -
CA-MP82 Màn hình màu LCD 8,4" -
CV-M30 Màn hình -
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn -

Các trang chính

Bộ thiết bị điều khiển

PLC (Loại khối lắp ghép)

<