Models Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến Sê-ri XG-X

Sản phẩm

XG-X1000 - Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

XG-X1000

Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

XG-X1200 - Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển

XG-X1200

Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển

XG-X1500 - Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển

XG-X1500

Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2000 - Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2000

Tương thích camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2200 - Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2200

Tương thích camera 2 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2500 - Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2500

Tương thích camera 5 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2700 - Tương thích camera 21 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2700

Tương thích camera 21 megapixel Bộ điều khiển

XG-X2900 - Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel

XG-X2900

Tương thích camera quét dòng/camera 21 megapixel

CA-035C - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035C

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035M - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-035M

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200C - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200C

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200M - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200M

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035C - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035C

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035M - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035M

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H048CX - Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H048CX

Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H048MX - Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H048MX

Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H200C - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200C

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200CX - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H200CX

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H200M - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200M

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200MX - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H200MX

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H2100C - Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu

CA-H2100C

Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu

CA-H2100M - Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc

CA-H2100M

Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc

CA-H500C - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500C

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500CX - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H500CX

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H500M - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500M

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500MX - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao  (Đơn sắc)

CA-H500MX

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-HF2100C - Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu

CA-HF2100C

Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu

CA-HF2100M - Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc

CA-HF2100M

Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc

CA-HX048C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu Ngưng

CA-HX048C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu

CA-HX048M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX048M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc

CA-HX200C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu Ngưng

CA-HX200C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu

CA-HX200M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX200M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc

CA-HX500C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu Ngưng

CA-HX500C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu

CA-HX500M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX500M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc

XG-H1XE - Phần mềm tích hợp hệ thống xử lý ảnh

XG-H1XE

Phần mềm tích hợp hệ thống xử lý ảnh

OP-51657 - Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

OP-51657

Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

CA-CF10 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF3 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF5 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CH10 - Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10

Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m Ngưng

CA-CH10P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m

CA-CH10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10RX - Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp Ngưng

CA-CH10RX

Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X - Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X

Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH3 - Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3

Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m Ngưng

CA-CH3P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m

CA-CH3R - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3R

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3X - Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH3X

Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH5 - Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5

Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE - Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE

Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CN10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10LX - Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10LX

Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10RX - Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10RX

Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN17L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17LX - Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17LX

Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17RX - Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17RX

Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3LX - Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3LX

Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN7RE - Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng

CA-CN7RE

Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng