Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - ML-Z9610

Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/phù hợp với Chuẩn CSA) ML-Z9510A

ML-Z9510A - Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/phù hợp với Chuẩn CSA)

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác