Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Màn sáng an toàn - Sê-ri GL-R

Models Màn sáng an toàn Sê-ri SL-C

Sản phẩm

SL-C08H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Ngưng

SL-C08H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang

SL-C08L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Ngưng

SL-C08L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang

SL-C12H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Ngưng

SL-C12H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang

SL-C12HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang Ngưng

SL-C12HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang

SL-C12L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Ngưng

SL-C12L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang

SL-C14L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 14 trục quang Ngưng

SL-C14L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 14 trục quang

SL-C16F - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Ngưng

SL-C16F

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang

SL-C16H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Ngưng

SL-C16H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang

SL-C16HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang Ngưng

SL-C16HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang

SL-C16L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Ngưng

SL-C16L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang

SL-C18L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 18 trục quang Ngưng

SL-C18L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 18 trục quang

SL-C20H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang Ngưng

SL-C20H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang

SL-C20HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang Ngưng

SL-C20HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang

SL-C24H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Ngưng

SL-C24H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang

SL-C24HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang Ngưng

SL-C24HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang

SL-C24L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Ngưng

SL-C24L

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang

SL-C28H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang Ngưng

SL-C28H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang

SL-C28HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang Ngưng

SL-C28HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang

SL-C32F - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Ngưng

SL-C32F

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang

SL-C32H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Ngưng

SL-C32H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang

SL-C32HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang Ngưng

SL-C32HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang

SL-C36H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang Ngưng

SL-C36H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang

SL-C36HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang Ngưng

SL-C36HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang

SL-C40H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang Ngưng

SL-C40H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang

SL-C40HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang Ngưng

SL-C40HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang

SL-C44H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang Ngưng

SL-C44H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang

SL-C44HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang Ngưng

SL-C44HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang

SL-C48H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang Ngưng

SL-C48H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang

SL-C48HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang Ngưng

SL-C48HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang

SL-C52H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang Ngưng

SL-C52H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang

SL-C52HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 52 trục quang Ngưng

SL-C52HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 52 trục quang

SL-C56H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang Ngưng

SL-C56H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang

SL-C56HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang Ngưng

SL-C56HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang

SL-C60H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang Ngưng

SL-C60H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang

SL-C60HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 60 trục quang Ngưng

SL-C60HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 60 trục quang

SL-C64H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 64 trục quang Ngưng

SL-C64H

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 64 trục quang

SL-C64HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 64 trục quang Ngưng

SL-C64HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 64 trục quang

SL-C72HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 72 trục quang Ngưng

SL-C72HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 72 trục quang

SL-C80HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 80 trục quang Ngưng

SL-C80HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 80 trục quang

SL-C88HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 88 trục quang Ngưng

SL-C88HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 88 trục quang

SL-C96HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 96 trục quang Ngưng

SL-C96HM

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 96 trục quang

SL-R12D - Màn hình hiển thị trạng thái Ngưng

SL-R12D

Màn hình hiển thị trạng thái

SL-C5N - Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN Ngưng

SL-C5N

Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN

SL-C5P - Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP Ngưng

SL-C5P

Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

SL-MP10P - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP Ngưng

SL-MP10P

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP

SL-MPC10N - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, NPN Ngưng

SL-MPC10N

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, NPN

SL-MPC10P - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP Ngưng

SL-MPC10P

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP

SL-P7N - Cáp kết nối thiết bị chính, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 7 m, NPN Ngưng

SL-P7N

Cáp kết nối thiết bị chính, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 7 m, NPN

SL-P7P - Cáp kết nối thiết bị chính, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 7 m, PNP Ngưng

SL-P7P

Cáp kết nối thiết bị chính, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 7 m, PNP

SL-PC10P - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP Ngưng

SL-PC10P

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 10 m, PNP

SL-PC5N - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN Ngưng

SL-PC5N

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN

SL-PC5P - Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP Ngưng

SL-PC5P

Cáp kết nối thiết bị chính, cho rơ le, đầu cắm thiết bị chính nằm một bên và M12 nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

SL-S0 - Cáp kết nối nối tiếp 80 mm Ngưng

SL-S0

Cáp kết nối nối tiếp 80 mm

SL-S1 - Cáp kết nối nối tiếp 0,15 m Ngưng

SL-S1

Cáp kết nối nối tiếp 0,15 m

SL-S2 - Cáp kết nối nối tiếp 0,5 m Ngưng

SL-S2

Cáp kết nối nối tiếp 0,5 m

SL-S3 - Cáp kết nối nối tiếp 3 m Ngưng

SL-S3

Cáp kết nối nối tiếp 3 m

SL-S4 - Cáp kết nối nối tiếp 1 m Ngưng

SL-S4

Cáp kết nối nối tiếp 1 m