Bộ thiết bị giao tiếp mạng Sê-ri NU

Sê-ri NU - Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Giảm đáng kể việc nối dây và thời gian cài đặt. Chỉ yêu cầu cáp giao tiếp đơn giữa Sê-ri PC/PLC và Sê-ri NU khi nối dây.