Những điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM KEYENCE

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ chi phối các sản phẩm KEYENCE ("(các) Sản phẩm"). Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong đơn đặt hàng của người mua hoặc giao dịch khác mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện nêu ở đây sẽ không có hiệu lực. KEYENCE có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện nêu ở đây bất cứ lúc nào bằng văn bản.

1. BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: KEYENCE bảo đảm sản phẩm không bị khiếm khuyết về vật liệu và chất lượng trong khoảng thời gian một (1) năm kể từ ngày giao hàng. Nếu có mẫu hay bản dùng thử nào được đưa ra cho người mua xem, mẫu máy hoặc bản dùng thử đó chỉ được sử dụng để minh họa cho loại máy và chất lượng của sản phẩm nói chung, không có nghĩa rằng các sản phẩm nhất thiết phải theo chuẩn mực của mẫu hoặc bản dùng thử nói trên. Bất kỳ sản phẩm khiếm khuyết nào cũng phải được chuyển đến KEYENCE (chi phí vận chuyển do người mua thanh toán) hoặc phải được cung cấp cho KEYENCE để kiểm tra và xem xét. Sau khi KEYENCE đã kiểm tra, phương án duy nhất của KEYENCE là hoàn trả lại số tiền mua, sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho bất kỳ sản phẩm nào có khiếm khuyết. Bảo hành này không áp dụng cho bất kỳ khiếm khuyết nào gây ra do bất kỳ hành động nào của người mua, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động như cài đặt không đúng, khớp nối không đúng, sửa chữa không đúng cách, sửa đổi trái phép, sử dụng sai và xử lý sai, chẳng hạn như tiếp xúc với dòng điện quá tải, nhiệt, lạnh, độ ẩm, độ rung hoặc tiếp xúc với không khí bên ngoài. Các linh kiện hao mòn không được bảo hành.

2. KEYENCE sẵn sàng cung cấp các gợi ý về việc sử dụng các sản phẩm đa dạng. Nhưng đó chỉ là gợi ý, trách nhiệm của người mua là xác định sự phù hợp của các sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình. KEYENCE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng các sản phẩm.

3. Các sản phẩm và bất kỳ bản dùng thử nào ("Sản phẩm/Bản dùng thử") được cung cấp cho người mua đều không được sử dụng trên cơ thể người hoặc được dùng để vận chuyển con người, như các thiết bị an toàn hoặc các hệ thống phòng hư, trừ khi các thông số kỹ thuật bằng văn bản của chúng khẳng định khác. Nên nếu bất kỳ sản phẩm/bản dùng thử nào được sử dụng theo cách như vậy hay bị lạm dụng theo bất kỳ cách nào, KEYENCE sẽ không chịu trách nhiệm, và thêm vào đó người mua sẽ phải bồi thường cho KEYENCE và không để KEYENCE phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ sự lạm dụng sản phẩm/bản dùng thử.

4. NGOÀI NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NÊU RA Ở ĐÂY, SẢN PHẨM/BẢN DÙNG THỬ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CÁC BẢO HÀNH NÀO KHÁC. CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TUYỆT ĐỐI TẤT CẢ CÁC DIỄN ĐẠT, NGỤ Ý, QUYỀN HÀNH THEO LUẬT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM KHÁ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KEYENCE VÀ CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA CHO CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, GÂY KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT HAY DO HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT MÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC MẤT DỮ LIỆU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIỀN TIẾT KIỆM, TỐN CHI PHÍ MUA HÀNG THAY THẾ, DỊCH VỤ HOẶC KỸ THUẬT, HOẶC CHO BẤT CỨ VẤN ĐỀ PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI KEYENCE HOẶC MỘT TRONG CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH ĐƯỢC THÔNG BÁO YÊU CẦU CỦA BÊN THỨ BA TUYÊN BỐ BỊ THIỆT HẠI HAY BẤT KỲ KHIẾU NẠI KHÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA). Trong một số quyền hạn pháp lý, một số từ chối bảo hành nói trên hoặc hạn chế thiệt hại có thể không được áp dụng.