Models Nguồn điện cung cấp chuyển mạch nhỏ gọn Sê-ri MS2

Sản phẩm

MS-E07 - Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V Ngưng

MS-E07

Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V

MS-F07 - Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V Ngưng

MS-F07

Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V

OP-42174 - Giá lắp đặt phía trước cho 150 W

OP-42174

Giá lắp đặt phía trước cho 150 W

OP-42175 - Giá lắp đặt phía dưới cho 150 W

OP-42175

Giá lắp đặt phía dưới cho 150 W

OP-42176 - Giá lắp đặt bên cạnh cho MS-H150

OP-42176

Giá lắp đặt bên cạnh cho MS-H150

OP-42207 - Khối vận hành song song dành cho sê-ri MS

OP-42207

Khối vận hành song song dành cho sê-ri MS

OP-51624 - Giá lắp đặt trước dành cho MS2-H50

OP-51624

Giá lắp đặt trước dành cho MS2-H50

OP-51625 - Giá lắp đặt dưới dành cho MS2-H50

OP-51625

Giá lắp đặt dưới dành cho MS2-H50

OP-51626 - Giá lắp đặt cạnh bên dành cho MS2-H50

OP-51626

Giá lắp đặt cạnh bên dành cho MS2-H50

OP-51627 - Giá lắp đặt trước dành cho MS2-H75/H100/H150

OP-51627

Giá lắp đặt trước dành cho MS2-H75/H100/H150

OP-51628 - Giá lắp đặt dưới dành cho MS2-H75/H100

OP-51628

Giá lắp đặt dưới dành cho MS2-H75/H100

OP-51629 - Giá lắp đặt cạnh bên dành cho MS2-H75/H100/H150

OP-51629

Giá lắp đặt cạnh bên dành cho MS2-H75/H100/H150