Bộ cảm biến xác nhận dòng quang đi qua Sê-ri PG

Sê-ri PG - Bộ cảm biến xác nhận dòng quang đi qua

Cảm biến phản ứng nhanh phát hiện với φ0,5 mm