Models Bộ điều khiển logic có thể lập trình Sê-ri KV Nano

Sản phẩm

KV-N14AR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N14AR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N14AT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N14AT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N14ATP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N14ATP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N14DR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N14DR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N14DT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N14DT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N14DTP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N14DTP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24AR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24AR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24AT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N24AT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N24ATP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24ATP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24DR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N24DR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N24DT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N24DT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N24DTP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N24DTP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40AR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40AR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40AT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N40AT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N40ATP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40ATP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40DR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N40DR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N40DT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N40DT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N40DTP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N40DTP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N60AR - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N60AR

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra rơ le

KV-N60AT - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N60AT

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink)

KV-N60ATP - Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-N60ATP

Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source)

KV-NC32T - Khối cơ bản: Loại đầu nối 32 điểm, Ngõ vào 16 điểm/ngõ ra 16 điểm

KV-NC32T

Khối cơ bản: Loại đầu nối 32 điểm, Ngõ vào 16 điểm/ngõ ra 16 điểm

KV-N16ER - Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N16ER

Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N16ET - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít,

KV-N16ET

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít,

KV-N16ETP - Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N16ETP

Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N16EX - Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm

KV-N16EX

Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm

KV-N8ER - Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N8ER

Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N8ET - Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-N8ET

Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-N8ETP - Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N8ETP

Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N8EXR - Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm)

KV-N8EXR

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm)

KV-N8EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm)

KV-N8EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm)

KV-NC16ET - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC16ET

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC16ETP - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối

KV-NC16ETP

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối

KV-NC16EX - Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC16EX

Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC16EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito)

KV-NC16EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito)

KV-NC32ET - Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC32ET

Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC32ETP - Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối

KV-NC32ETP

Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối

KV-NC32EX - Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC32EX

Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC32EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối

KV-NC32EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối

KV-NC8ER - Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối

KV-NC8ER

Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối

KV-N1 - Khối chuyển đổi có khối đầu nối

KV-N1

Khối chuyển đổi có khối đầu nối

KV-NC1 - Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối

KV-NC1

Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối

KV-N10L - Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-232C Cổng1 D-sub9chân

KV-N10L

Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-232C Cổng1 D-sub9chân

KV-N11L - Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-422A/485 Cổng1 0

KV-N11L

Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-422A/485 Cổng1 0

KV-N1AW - Hộp băng cửa sổ truy cập mở rộng

KV-N1AW

Hộp băng cửa sổ truy cập mở rộng

KV-NC20L - Bộ nguồn nối tiếp RS-232C/422A/485

KV-NC20L

Bộ nguồn nối tiếp RS-232C/422A/485

KV-N3AM - Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch

KV-N3AM

Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch

KV-NC4AD - Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm

KV-NC4AD

Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm

KV-DH1E - KV COM+ for Excel: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E

KV COM+ for Excel: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E-5 - KV COM+ for Excel: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E-5

KV COM+ for Excel: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE - KV COM+ library: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE

KV COM+ library: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE-5 - KV COM+ library: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE-5

KV COM+ library: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-H5WC - KV STUDIO Ver. 7: Bản tiếng Trung giản thể Ngưng

KV-H5WC

KV STUDIO Ver. 7: Bản tiếng Trung giản thể

KV-H5WE - KV STUDIO Ver. 7: Phiên bản tiếng Anh

KV-H5WE

KV STUDIO Ver. 7: Phiên bản tiếng Anh

OP-42143 - Cáp kết nối trực tiếp CPU 5 m (dành cho KV-D30)

OP-42143

Cáp kết nối trực tiếp CPU 5 m (dành cho KV-D30)