Models Bộ cảm biến Laser CMOS kỹ thuật số Sê-ri LR-X

Sản phẩm

LR-X100 - Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm

LR-X100

Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm

LR-X100C - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm

LR-X100C

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm

LR-X100CG - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm

LR-X100CG

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm

LR-X250 - Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm

LR-X250

Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm

LR-X250C - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm

LR-X250C

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm

LR-X250CG - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm

LR-X250CG

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm

LR-X50 - Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm

LR-X50

Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm

LR-X50C - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm

LR-X50C

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm

LR-X50CG - Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm

LR-X50CG

Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm

LR-XN11N - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN

LR-XN11N

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN

LR-XN11P - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP

LR-XN11P

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP

LR-XN12N - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN

LR-XN12N

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN

LR-XN12P - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP

LR-XN12P

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP

LR-XN10 - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây)

LR-XN10

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây)

LR-XN11C - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8)

LR-XN11C

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8)

LR-XH100 - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m

LR-XH100

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m

LR-XH100(10M) - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m

LR-XH100(10M)

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m

LR-XH250 - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m

LR-XH250

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m

LR-XH250(10M) - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m

LR-XH250(10M)

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m

LR-XH50 - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m

LR-XH50

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m

LR-XH50(10M) - Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m

LR-XH50(10M)

Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m

OP-88505 - Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 2 m

OP-88505

Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 2 m

OP-88506 - Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 5 m

OP-88506

Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 5 m

OP-88507 - Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 10 m

OP-88507

Cáp cho loại đầu nối M8 Độ linh hoạt cao 10 m

OP-88714 - Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 2 m

OP-88714

Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 2 m

OP-88715 - Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 5 m

OP-88715

Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 5 m

OP-88716 - Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 10 m

OP-88716

Cáp đầu nối cho loại đầu nối M8 10 m

OP-88501 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A

OP-88501

Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A

OP-88502 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh B

OP-88502

Giá lắp đặt có thể điều chỉnh B

OP-88503 - Thanh khóa giá lắp đặt có thể điều chỉnh

OP-88503

Thanh khóa giá lắp đặt có thể điều chỉnh

OP-88504 - Giá lắp đặt chuyển đổi bước

OP-88504

Giá lắp đặt chuyển đổi bước

OP-88542 - Giá đỡ bộ khuếch đại cho các model tiêu chuẩn

OP-88542

Giá đỡ bộ khuếch đại cho các model tiêu chuẩn

OP-88543 - Bộ đầu nối để kết nối đầu cảm biến

OP-88543

Bộ đầu nối để kết nối đầu cảm biến