Models Công Tắc Khóa Liên Động An Toàn Sê-ri GS

Sản phẩm

GS-10PC - Loại không tiếp xúc Loại chức năng đơn giản PNP Loại đầu nối M12

GS-10PC

Loại không tiếp xúc Loại chức năng đơn giản PNP Loại đầu nối M12

GS-11N10 - Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-11N10

Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-11N5 - Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-11N5

Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-11P10 - Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-11P10

Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-11P5 - Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-11P5

Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-11PC - Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-11PC

Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-13P5 - Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-13P5

Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-13PC - Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-13PC

Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-51N10 - Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-51N10

Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-51N5 - Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-51N5

Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-51P10 - Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-51P10

Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-51P5 - Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-51P5

Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-51PC - Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-51PC

Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-53PC - Bật nguồn để nhả Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-53PC

Bật nguồn để nhả Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-71N10 - Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-71N10

Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m

GS-71N5 - Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-71N5

Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m

GS-71P10 - Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-71P10

Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m

GS-71P5 - Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-71P5

Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m

GS-71PC - Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-71PC

Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12

GS-73PC - Bật nguồn để khóa Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-73PC

Bật nguồn để khóa Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12

GS-P12C10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 10 m

GS-P12C10

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 10 m

GS-P12C20 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 20 m

GS-P12C20

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 20 m

GS-P12C5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 5 m

GS-P12C5

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại hiệu suất cao (12 chân) 5 m

GS-P5C10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m

GS-P5C10

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m

GS-P5C5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m

GS-P5C5

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m

GS-P5CC1 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 1 m

GS-P5CC1

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 1 m

GS-P5CC10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m

GS-P5CC10

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 10 m

GS-P5CC5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m

GS-P5CC5

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại chức năng đơn giản (5 chân) 5 m

GS-P8C10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m

GS-P8C10

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m

GS-P8C5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m

GS-P8C5

Cáp cho model đầu nối loại M12 Chuẩn Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m

GS-P8CC1 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 1 m

GS-P8CC1

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 1 m

GS-P8CC10 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m

GS-P8CC10

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 10 m

GS-P8CC5 - Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m

GS-P8CC5

Cáp cho model đầu nối loại M12 Để mở rộng Loại tiêu chuẩn (8 chân) 5 m

GS-A01 - Phụ kiện cho loại không tiếp xúc Bộ truyền động thay thế

GS-A01

Phụ kiện cho loại không tiếp xúc Bộ truyền động thay thế

GS-A21 - Phụ kiện cho loại khóa Bộ truyền động thay thế

GS-A21

Phụ kiện cho loại khóa Bộ truyền động thay thế

GS-B01 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L

GS-B01

Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt hình chữ L

GS-B11 - Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng

GS-B11

Loại không tiếp xúc Giá lắp đặt phẳng

GS-B21 - Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong)

GS-B21

Loại khóa Giá lắp đặt (phụ kiện ở bên trong)

GS-B31 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải)

GS-B31

Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên phải)

GS-B33 - Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên phải)

GS-B33

Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên phải)

GS-B41 - Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái)

GS-B41

Loại khóa Giá lắp đặt cửa có bản lề (mở bên trái)

GS-B43 - Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái)

GS-B43

Loại khóa Giá lắp đặt cho cửa trượt (trượt bên trái)

GS-Y02 - Đầu cuối cho đầu nối hình chữ Y

GS-Y02

Đầu cuối cho đầu nối hình chữ Y

GS-Y12 - Đầu cuối cho đầu nối hình chữ Y

GS-Y12

Đầu cuối cho đầu nối hình chữ Y