Bộ đếm điện tử thiết lập trước có màn hình hiển thị LCD

Sê-ri RC

Catalogue Tải Catalogue về

Models Bộ đếm điện tử thiết lập trước có màn hình hiển thị LCD Sê-ri RC

Sản phẩm

RC-12 - LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC Ngưng

RC-12

LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC-13 - LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC-13

LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC-14 - LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RC-14

LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RC-16 - LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

RC-16

LCD 7 đoạn 6 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RC-18 - LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC-18

LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC-19 - LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RC-19

LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RC2-21K - LCD 7 đoạn 5 chữ số 72 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RC2-21K

LCD 7 đoạn 5 chữ số 72 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC