Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

Sê-ri CV-X

Catalogue Tải Catalogue về

Models Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan Sê-ri CV-X

Sản phẩm

CV-X400A - Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M Ngưng

CV-X400A

Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M

CV-X400F - Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M

CV-X400F

Bộ điều khiển: Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47M

CV-X420A - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel Ngưng

CV-X420A

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel

CV-X420F - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel

CV-X420F

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 2M pixel

CV-X450A - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel Ngưng

CV-X450A

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel

CV-X450F - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel

CV-X450F

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 5M pixel

CV-X470A - Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển Ngưng

CV-X470A

Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển

CV-X470F - Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển

CV-X470F

Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộđiềukhiển

CV-X480F - Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 21M pixel/LJ-V

CV-X480F

Bộ điều khiển: Loại hỗ trợ camera 21M pixel/LJ-V

CV-X100A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X100MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X100MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X102A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X102AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X102F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X102FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X102M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X102MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X102MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X150A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X150AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X150F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X150FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X150M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X150MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X150MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X152A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X152AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X152F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X152FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X152M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X152MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X152MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X170A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X170AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X170F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X170FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X170M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X170MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển Ngưng

CV-X170MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển

CV-X172A - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172A

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X172AP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172AP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X172F - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172F

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X172FP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172FP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X172M - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172M

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X172MP - Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US) Ngưng

CV-X172MP

Cảm biến ảnh/Bộ điều khiển (đặc điểm kỹ thuật US)

CV-X300A - Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển Ngưng

CV-X300A

Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300F - Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300F

Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300M - Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300M

Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300R - Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X300R

Loại chuyên dụng dành cho camera 0,47 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320A - Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển Ngưng

CV-X320A

Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320F - Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320F

Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320M - Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320M

Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320R - Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X320R

Loại hỗ trợ camera 2 megapixel Bộ điều khiển

CV-X350A - Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển Ngưng

CV-X350A

Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển

CV-X350F - Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển

CV-X350F

Loại hỗ trợ camera 5 megapixel Bộ điều khiển

CA-035C - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035C

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-035M - Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-035M

Camera 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200C - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200C

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-200M - Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-200M

Camera 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035C - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035C

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H035M - Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H035M

Camera tốc độ 16×, 0,31 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H048CX - Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H048CX

Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H048MX - Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H048MX

Camera tốc độ 16×, 0,47 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H200C - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200C

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H200CX - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H200CX

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H200M - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200M

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H200MX - Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H200MX

Camera tốc độ 16×, 2 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-H2100C - Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu Ngưng

CA-H2100C

Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Màu

CA-H2100M - Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc Ngưng

CA-H2100M

Camera có tốc độ gấp 16x với 21 triệu pixel Đơn sắc

CA-H500C - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500C

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Màu)

CA-H500CX - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H500CX

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Màu)

CA-H500M - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500M

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel có khả năng chống chịu với môi trường (Đơn sắc)

CA-H500MX - Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao  (Đơn sắc)

CA-H500MX

Camera tốc độ 16×, 5 megapixel hiệu suất cao (Đơn sắc)

CA-HF2100C - Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu

CA-HF2100C

Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Màu

CA-HF2100M - Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc

CA-HF2100M

Tương thích LumiTrax™ Camera 21 megapixel Đơn sắc

CA-HX048C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu Ngưng

CA-HX048C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera màu

CA-HX048M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX048M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x Camera đơn sắc

CA-HX200C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu Ngưng

CA-HX200C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera màu

CA-HX200M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX200M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 2-megapixel Camera đơn sắc

CA-HX500C - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu Ngưng

CA-HX500C

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera màu

CA-HX500M - Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc Ngưng

CA-HX500M

Hỗ trợ LumiTrax Tốc độ 16x 5-megapixel Camera đơn sắc

CV-035C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi Ngưng

CV-035C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi

CV-035M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi Ngưng

CV-035M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi

CV-200C - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel Ngưng

CV-200C

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel

CV-200M - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel Ngưng

CV-200M

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel

CV-H035C - Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao Ngưng

CV-H035C

Camera màu kỹ thuật số tốc độ cao

CV-H035M - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao Ngưng

CV-H035M

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ cao

CV-H100C - Camera màu kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H100C

Camera màu kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao

CV-H100M - Camera trắng đen kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H100M

Camera trắng đen kỹ thuật số 1 triệu pixel tốc độ cao

CV-H200C - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H200C

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao

CV-H200M - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H200M

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel tốc độ cao

CV-H500C - Camera màu kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H500C

Camera màu kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao

CV-H500M - Camera trắng đen kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao Ngưng

CV-H500M

Camera trắng đen kỹ thuật số 5 triệu pixel tốc độ cao

CV-S035CH (CV-S035C) - Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) Ngưng

CV-S035CH (CV-S035C)

Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera)

CV-S035CU (CV-S035C) - Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) Ngưng

CV-S035CU (CV-S035C)

Camera màu kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển)

CV-S035MH (CV-S035M) - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera) Ngưng

CV-S035MH (CV-S035M)

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần camera)

CV-S035MU (CV-S035M) - Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển) Ngưng

CV-S035MU (CV-S035M)

Camera trắng đen kỹ thuật số tốc độ gấp đôi siêu nhỏ (phần điều khiển)

CV-S200CH (CV-S200C) - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) Ngưng

CV-S200CH (CV-S200C)

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera)

CV-S200CU (CV-S200C) - Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) Ngưng

CV-S200CU (CV-S200C)

Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển)

CV-S200MH (CV-S200M) - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera) Ngưng

CV-S200MH (CV-S200M)

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần camera)

CV-S200MU (CV-S200M) - Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển) Ngưng

CV-S200MU (CV-S200M)

Camera trắng đen kỹ thuật số 2 triệu pixel nhỏ (phần điều khiển)

OP-51657 - Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

OP-51657

Cáp kết nối song song chuyên dụng 3m

CV-E500 - khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-5000/CV-X100

CV-E500

khối mở rộng camera dành cho sê-ri CV-5000/CV-X100

OP-87506 - Chuột chuyên dụng Bộ điều khiển

OP-87506

Chuột chuyên dụng Bộ điều khiển

CA-CF10 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF10L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (10 m)

CA-CF3 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF3L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (3 m)

CA-CF5 - Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5

Cáp camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L - Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CF5L

Cáp đầu nối hình chữ L dành cho camera quét dòng tốc độ cao (5 m)

CA-CH10 - Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10

Cáp camera 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 10 m

CA-CH10BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 10 m

CA-CH10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m Ngưng

CA-CH10P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 10 m

CA-CH10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m cho camera tốc độ cao

CA-CH10RX - Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp Ngưng

CA-CH10RX

Cáp chống chịu bẻ cong tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X - Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH10X

Cáp camera tốc độ cao 10 m dành cho bộ lặp

CA-CH3 - Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3

Cáp camera 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 3 m

CA-CH3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3P - Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m Ngưng

CA-CH3P

Khả năng chống chịu với môi trường Cáp camera 3 m

CA-CH3R - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3R

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m cho camera tốc độ cao

CA-CH3X - Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH3X

Cáp camera tốc độ cao 3 m dành cho bộ lặp

CA-CH5 - Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5

Cáp camera 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5BP - Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BP

Cáp camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE - Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BPE

Cáp mở rộng camera có độ linh hoạt cao, khả năng chống chịu với môi trường 5 m

CA-CH5BX - Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5BX

Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m

CA-CH5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CH5R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 5 m cho camera tốc độ cao

CA-CN10L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 10 m

CA-CN10LX - Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10LX

Cáp hình chữ L 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 10 m

CA-CN10RX - Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN10RX

Cáp chống chịu bẻ cong 10 m dành cho bộ lặp

CA-CN17L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 17 m

CA-CN17LX - Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17LX

Cáp hình chữ L 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17R - Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17R

Cáp camera chống chịu bẻ cong 17 m

CA-CN17RX - Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN17RX

Cáp chống chịu bẻ cong 17 m dành cho bộ lặp

CA-CN3L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 3 m

CA-CN3LX - Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3LX

Cáp hình chữ L 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX - Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN3RX

Cáp chống chịu bẻ cong 3 m dành cho bộ lặp

CA-CN5L - Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN5L

Cáp camera đầu nối hình chữ L 5 m

CA-CN7RE - Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng

CA-CN7RE

Cáp camera chống chịu bẻ cong 7 m để mở rộng

CA-SD1G - Thẻ SD 1GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD1G

Thẻ SD 1GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD4G - Thẻ SD 4 GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

CA-SD4G

Thẻ SD 4 GB (Đặc điểm kỹ thuật công nghiệp)

OP-M1839 - Sổ tay hướng dẫn cài đặt Sê-ri CV-X100

OP-M1839

Sổ tay hướng dẫn cài đặt Sê-ri CV-X100

OP-M1844 - Sổ tay hướng dẫn người sử dụng sê-ri CV-X

OP-M1844

Sổ tay hướng dẫn người sử dụng sê-ri CV-X