Một pha 100 đến 115 VAC (cho 50 W) SV-005L1

SV-005L1 - Một pha 100 đến 115 VAC (cho 50 W)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác