Mã được chứng nhận

Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.

Tiêu chuẩn Chứng nhận UL

The purpose of UL standards is to reduce the risk of fire and electric shock in electrical and electronic products. Even though UL certification is essentially voluntary, many electrical products in the U.S. acquire UL certification. The two main categories in the UL certification system are “Listing” and “Recognition”. “Listing” generally means the certificate for the end-products, while “Recognition” means the certificate for the components intended to be incorporated into end-products.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Tính đến 21-03-2024

Cảm biến

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm Listing E301717 -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm Listing E301717 -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm Listing E301717 -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PZ-G101B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G101EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G101EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G101N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G101P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G102B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G102EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G102EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G102N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G102P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G41B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G41EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G41EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G41N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G41P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G42B Loại cáp phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CB Loại đầu nối M12 phản xạ gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CN Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CP Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G42EN Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G42EP Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G42N Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G42P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G51B Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CB Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CN Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CP Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G51EN Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G51EP Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G51N Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN Listing E301717 -
PZ-G51P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP Listing E301717 -
PZ-G52B Loại cáp thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CB Loại đầu nối M12 thu phát độc lập gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CN Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CP Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G52EN Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G52EP Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G52N Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN Listing E301717 -
PZ-G52P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP Listing E301717 -
PZ-G61B Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G61CB Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN + PNP Listing E301717 -
PZ-G61CN Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G61CP Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G61EN Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G61EP Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G61N Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G61P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G62B Loại cáp thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CB Loại đầu nối M12 thu phát chung gắn lắp dạng ren, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CN Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CP Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-G62EN Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, NPN Listing E301717 -
PZ-G62EP Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông có cáp, PNP Listing E301717 -
PZ-G62N Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-G62P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
OP-88069 Cáp đầu nối M8 thẳng 2 m PUR Listing E353758 -
OP-88070 Cáp đầu nối M8 hình chữ L 2 m PUR Listing E353758 -
OP-88071 Cáp đầu nối M8 thẳng 2 m PUR Listing E353758 -
OP-88072 Cáp đầu nối M8 thẳng 5 m PUR Listing E353758 -
OP-88073 Cáp đầu nối M8 hình chữ L 2 m PUR Listing E353758 -
OP-88074 Cáp đầu nối M8 hình chữ L 5 m PUR Listing E353758 -
OP-88075 Cáp đầu nối M12 thẳng 2 m PUR Listing E353758 -
OP-88076 Cáp đầu nối M12 thẳng 5 m PUR Listing E353758 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PZ-M11 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M11P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M12 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M12P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M13 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M13P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M15 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M31 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M31P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M32 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M32P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M33 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M33P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M35 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M35P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M51 Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN Listing E301717 -
PZ-M51P Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật PNP Listing E301717 -
PZ-M52 Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M52P Loại đầu nối M8 truyền phát dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M53 Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M53P Loại đầu nối M12 truyền phát dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M61 Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M61P Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M62 Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M62P Loại đầu nối M8 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M63 Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M63P Loại đầu nối M12 phản xạ hồi quy dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M65 Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M71 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M71P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M72 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M72P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M73 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-M73P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-M75 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V11 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V11P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V12 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V12P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V13 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V13P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V15 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V31 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V31P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V32 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V32P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V33 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V33P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V35 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V35P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V71 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V71P Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V72 Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V72P Loại đầu nối M8 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V73 Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -
PZ-V73P Loại đầu nối M12 phản xạ dạng hình vuông, PNP Listing E301717 -
PZ-V75 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN Listing E222809 -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PX-10 Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
PX-10C Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
PX-10CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
PX-10P Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PZ-101 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PJ-50A Khối cơ bản Recognition E120439 -
PJ-55A Khối mở rộng Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
PZ-41 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -
PZ-41L Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -
PZ-42 Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -
PZ-42L Loại cáp phản xạ dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -
PZ-51 Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN Recognition E120439 -
PZ-51L Loại đầu cáp truyền phát độc lập dạng hình chữ nhật NPN Recognition E120439 -
PZ-61 Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -
PZ-61L Loại cáp phản xạ hồi quy dạng hình vuông, NPN Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến màu

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CZ-V21A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
CZ-V21AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
CZ-V22A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
CZ-V22AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến sợi quang

Bộ khuếch đại / amplifier

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-N40 Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đường trung tính, Khối mở rộng Listing E301717 -
FS-N41C Bộ khuếch đại sợi quang, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính Listing E301717 -
FS-N41N Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N41P Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N42N Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN Recognition E301717 -
FS-N42P Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP Recognition E301717 -
FS-N43N Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N43P Bộ khuếch đại sợi quang, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N44N Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-N44P Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN Listing E222809 -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-N10 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây Listing E301717 -
FS-N11CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N11CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N11EN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N11MN Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N11N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N11P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N12CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-N12CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-N12EN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối e-CON, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-N12N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-N12P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-N13CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N13N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-N13P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-N14CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-N14N Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-N14P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-N15CN Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, NPN Listing E301717 -
FS-N15CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, PNP Listing E301717 -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN Listing E222809 -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-V30 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây, NPN Listing E301717 -
FS-V31 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V31C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V31CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V31M Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V31P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V32 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V32C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V32CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-V32P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-V33 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V33C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V33CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V33P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V34 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V34C Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V34CP Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-V34P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-V21 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V21G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V21RM Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V21RP Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V21X Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V22 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V22G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V22RP Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -
FS-V22X Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-RS1 Khối đầu cuối giao tiếp Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-V10 Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây Listing E301717 -
FS-V11 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V11P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -
FS-V12 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 -
FS-V12P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS-M1 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
FS-M1P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
FS-M2 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN Recognition E120439 -
FS-M2P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP Recognition E120439 -
FS-V1 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 -
FS-V1P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FS2-60 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Recognition E120439 -
FS2-60G Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Recognition E120439 -
FS2-60P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP Recognition E120439 -
FS2-65 Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Recognition E120439 -
FS2-65P Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến laser

Cảm biến phát hiện dựa vào khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm Listing E301717 -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm Listing E301717 -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm Listing E301717 -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm Listing E301717 -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm Listing E301717 -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm Listing E301717 -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm Listing E301717 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GV-21 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
GV-21P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
GV-22 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
GV-22P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến laser theo cường độ phản xạ

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
LV-N10 Bộ khuếch đại, Không dây, Khối mở rộng Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N11CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N11CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N11MN Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N11N Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N11P Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N12CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N12CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N12N Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, NPN Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
LV-N12P Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, PNP Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN Listing E222809 -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
LV-11SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
LV-11SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
LV-11SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
LV-11SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
LV-12SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
LV-12SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -
LV-12SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
LV-12SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến laser đo khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến tiệm cận

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
ES-32DC Khối khuếch đại, loại DC, NPN Recognition E112867 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
EH-110 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M10 Recognition E112867 -
EH-114 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, M14 Recognition E112867 -
EH-302 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f2.8 Recognition E112867 -
EH-303A Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f3.8 Recognition E112867 -
EH-305 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f5.4 Recognition E112867 -
EH-308 Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, f8 Recognition E112867 -
EH-402 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f2.8 Recognition E112867 -
EH-422 Đầu cảm biến, loại không có vỏ bọc, f22 Recognition E112867 -
EH-614A Đầu cảm biến, loại có vỏ bọc, Mỏng Recognition E112867 -

Các trang chính

Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí tiếp xúc

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GT2-100N Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn Recognition E120439 -
GT2-100P Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn Recognition E120439 -
GT2-71CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Recognition E120439 -
GT2-71CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Recognition E120439 -
GT2-71D Khối khuếch đại, Loại xung ngõ ra Recognition E120439 -
GT2-71MCN Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog NPN Recognition E120439 -
GT2-71MCP Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog PNP Recognition E120439 -
GT2-71N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT2-71P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT2-72CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Recognition E120439 -
GT2-72CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Recognition E120439 -
GT2-72N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT2-72P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT2-75N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT2-75N(5M) Loại GT2-75N 5 m Recognition E120439 -
GT2-75P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -
GT2-76N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT2-76P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GT-71A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT-71A(3M) Loại GT-71A 3 m Recognition E120439 -
GT-71AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT-71AP(3M) Loại GT-71AP 3 m Recognition E120439 -
GT-72A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT-72A(3M) Loại GT-72A 3 m Recognition E120439 -
GT-72AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT-72AP(3M) Loại GT-72AP 3 m Recognition E120439 -
GT-75A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT-75A(5M) Loại GT-75A 5 m Recognition E120439 -
GT-75AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -
GT-76A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT-76AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến vị trí phản xạ

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến vị trí thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.

Các trang chính

Cảm biến siêu âm

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
FW-V20 Bộ thiết bị khuếch đại Recognition E120439 -
FW-V20P Bộ thiết bị khuếch đại PNP Recognition E120439 -
FW-V25 Bộ thiết bị khuếch đại Recognition E120439 -
FW-V25P Bộ thiết bị khuếch đại PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến hình ảnh

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IV-HG150MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT HẸP Loại AF đơn sắc Recognition E301717 -
IV-HG300CA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT RỘNG (CÓ MÀU) Loại AF màu Recognition E301717 -
IV-HG500CA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF màu Recognition E301717 -
IV-HG500MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF đơn sắc Recognition E301717 -
IV-HG600MA Đầu cảm biến MẪU CẢM BIẾN CÓ TRƯỜNG QUAN SÁT RỘNG (ĐƠN SẮC) Loại AF đơn sắc Recognition E301717 -
IV-H150MA MẪU CẢM BIẾN DÀNH CHO PHẠM VI GẦN Loại AF đơn sắc Listing E301717 -
IV-H2000MA MẪU CẢM BIẾN DÀNH CHO PHẠM VI XA Loại AF đơn sắc Listing E301717 -
IV-H500CA MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF màu Listing E301717 -
IV-H500MA MẪU CẢM BIẾN CHUẨN Loại AF đơn sắc Listing E301717 -
IV-HG10 Thiết bị chính của bộ khuếch đại cảm biến IV-HG Recognition E301717 -
IV-HG15 Khối mở rộng của bộ khuếch đại cảm biến IV-HG Recognition E301717 -
IV-M30 Màn hình thông minh Listing E207185 -

Các trang chính

Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
DL-CL1 khối giao tiếp CC-Link Listing E207185 -
DL-DN1 Khối giao tiếp tương thích DeviceNet® Listing E207185 -
DL-EC1A Listing E301717 -
DL-EN1 Listing E207185 -
DL-EP1 khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP® Listing E207185 -
DL-PD1 khối giao tiếp tương thích PROFIBUS DP Listing E207185 -
DL-PN1 Listing E207185 -
DL-RB1A Bộ thiết bị ngõ ra BCD Recognition E120439 -
DL-RS1A Khối khuếch đại Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
NU-EC1A Listing E222809 -
NU-CL1 Khối giao tiếp tương thích CC-Link Listing E207185 -
NU-DN1 Khối giao tiếp tương thích DeviceNet® Listing E207185 -
NU-EC1 Khối giao tiếp tương thích EtherCAT Listing E207185 -
NU-EP1 Khối giao tiếp tương thích EtherNet/IP® Listing E222809 -
NU-EN8N Khối ngõ vào e-CON Listing E207185 -

Các trang chính

Cảm biến đo lường

Cảm biến laser quét / Laser profiler

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Cảm biến dịch chuyển laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách phản xạ)

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Micrometer quang học / Micrometer quét laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập)

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển Listing E301717 Liên hệ với chúng tôi về đầu cảm biến đạt Chứng nhận UL.

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GT2-100N Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn Recognition E120439 -
GT2-100P Khối khuếch đại, Bộ khuếch đại màn hình hiển thị lớn Recognition E120439 -
GT2-71CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Recognition E120439 -
GT2-71CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Recognition E120439 -
GT2-71D Khối khuếch đại, Loại xung ngõ ra Recognition E120439 -
GT2-71MCN Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog NPN Recognition E120439 -
GT2-71MCP Khối khuếch đại, Loại ngõ ra Analog PNP Recognition E120439 -
GT2-71N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT2-71P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT2-72CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối, NPN Recognition E120439 -
GT2-72CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối, PNP Recognition E120439 -
GT2-72N Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT2-72P Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT2-75N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT2-75N(5M) Loại GT2-75N 5 m Recognition E120439 -
GT2-75P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -
GT2-76N Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT2-76P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GT-71A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT-71A(3M) Loại GT-71A 3 m Recognition E120439 -
GT-71AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT-71AP(3M) Loại GT-71AP 3 m Recognition E120439 -
GT-72A Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), NPN Recognition E120439 -
GT-72A(3M) Loại GT-72A 3 m Recognition E120439 -
GT-72AP Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail), PNP Recognition E120439 -
GT-72AP(3M) Loại GT-72AP 3 m Recognition E120439 -
GT-75A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT-75A(5M) Loại GT-75A 5 m Recognition E120439 -
GT-75AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -
GT-76A Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, NPN Recognition E120439 -
GT-76AP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Cảm biến an toàn

Cảm biến màn chắn an toàn

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GL-R04L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 4 trục quang Listing E184802 -
GL-R06L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 6 trục quang Listing E184802 -
GL-R08H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 8 trục quang Listing E184802 -
GL-R08HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 8 trục quang Listing E184802 -
GL-R08L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 8 trục quang Listing E184802 -
GL-R103F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 103 trục quang Listing E184802 -
GL-R10L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 10 trục quang Listing E184802 -
GL-R111F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 111 trục quang Listing E184802 -
GL-R119F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 119 trục quang Listing E184802 -
GL-R127F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 127 trục quang Listing E184802 -
GL-R12H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 12 trục quang Listing E184802 -
GL-R12HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 12 trục quang Listing E184802 -
GL-R12L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 12 trục quang Listing E184802 -
GL-R143F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 143 trục quang Listing E184802 -
GL-R14L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 14 trục quang Listing E184802 -
GL-R159F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 159 trục quang Listing E184802 -
GL-R16H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 16 trục quang Listing E184802 -
GL-R16HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 16 trục quang Listing E184802 -
GL-R16L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 16 trục quang Listing E184802 -
GL-R175F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 175 trục quang Listing E184802 -
GL-R18L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 18 trục quang Listing E184802 -
GL-R191F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 191 trục quang Listing E184802 -
GL-R207F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 207 trục quang Listing E184802 -
GL-R20H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 20 trục quang Listing E184802 -
GL-R20HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 20 trục quang Listing E184802 -
GL-R20L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 20 trục quang Listing E184802 -
GL-R22L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 22 trục quang Listing E184802 -
GL-R23F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 23 trục quang Listing E184802 -
GL-R24H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 24 trục quang Listing E184802 -
GL-R24HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 24 trục quang Listing E184802 -
GL-R24L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 24 trục quang Listing E184802 -
GL-R26L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 26 trục quang Listing E184802 -
GL-R28H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 28 trục quang Listing E184802 -
GL-R28HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 28 trục quang Listing E184802 -
GL-R28L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 28 trục quang Listing E184802 -
GL-R30L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 30 trục quang Listing E184802 -
GL-R31F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 31 trục quang Listing E184802 -
GL-R32H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 32 trục quang Listing E184802 -
GL-R32HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 32 trục quang Listing E184802 -
GL-R32L Thiết bị chính, loại bảo vệ thân, 32 trục quang Listing E184802 -
GL-R36H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 36 trục quang Listing E184802 -
GL-R36HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 36 trục quang Listing E184802 -
GL-R39F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 39 trục quang Listing E184802 -
GL-R40H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 40 trục quang Listing E184802 -
GL-R40HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 40 trục quang Listing E184802 -
GL-R44H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 44 trục quang Listing E184802 -
GL-R44HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 44 trục quang Listing E184802 -
GL-R47F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 47 trục quang Listing E184802 -
GL-R48H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 48 trục quang Listing E184802 -
GL-R48HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 48 trục quang Listing E184802 -
GL-R52H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 52 trục quang Listing E184802 -
GL-R52HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 52 trục quang Listing E184802 -
GL-R55F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 55 trục quang Listing E184802 -
GL-R56H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 56 trục quang Listing E184802 -
GL-R56HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 56 trục quang Listing E184802 -
GL-R60H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 60 trục quang Listing E184802 -
GL-R60HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 60 trục quang Listing E184802 -
GL-R63F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 63 trục quang Listing E184802 -
GL-R64H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 64 trục quang Listing E184802 -
GL-R64HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 64 trục quang Listing E184802 -
GL-R71F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 71 trục quang Listing E184802 -
GL-R72H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 72 trục quang Listing E184802 -
GL-R72HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 72 trục quang Listing E184802 -
GL-R79F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 79 trục quang Listing E184802 -
GL-R80H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 80 trục quang Listing E184802 -
GL-R80HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 80 trục quang Listing E184802 -
GL-R87F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 87 trục quang Listing E184802 -
GL-R88H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 88 trục quang Listing E184802 -
GL-R88HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 88 trục quang Listing E184802 -
GL-R95F Thiết bị chính, loại bảo vệ ngón tay, 95 trục quang Listing E184802 -
GL-R96H Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 96 trục quang Listing E184802 -
GL-R96HG Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 96 trục quang Listing E184802 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Listing E195940 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GL-S08FH Loại phẳng có 8 trục tia Listing E184802 -
GL-S08SH Loại mảnh 8 trục tia Listing E184802 -
GL-S12FH Loại phẳng có 12 trục tia Listing E184802 -
GL-S12SH Loại mảnh 12 trục tia Listing E184802 -
GL-S16FH Loại phẳng có 16 trục tia Listing E184802 -
GL-S16SH Loại mảnh 16 trục tia Listing E184802 -
GL-S20FH Loại phẳng có 20 trục tia Listing E184802 -
GL-S20SH Loại mảnh 20 trục tia Listing E184802 -
GL-S24FH Loại phẳng có 24 trục tia Listing E184802 -
GL-S24SH Loại mảnh 24 trục tia Listing E184802 -
GL-S28FH Loại phẳng có 28 trục tia Listing E184802 -
GL-S28SH Loại mảnh 28 trục tia Listing E184802 -
GL-S32FH Loại phẳng có 32 trục tia Listing E184802 -
GL-S32SH Loại mảnh 32 trục tia Listing E184802 -
GL-S36FH Loại phẳng có 36 trục tia Listing E184802 -
GL-S36SH Loại mảnh 36 trục tia Listing E184802 -
GL-S40FH Loại phẳng có 40 trục tia Listing E184802 -
GL-S40SH Loại mảnh 40 trục tia Listing E184802 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Listing E195940 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SL-V04L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 4 trục quang Listing E184802 -
SL-V06L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 6 trục quang Listing E184802 -
SL-V06LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 6 trục quang Listing E184802 -
SL-V08H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Listing E184802 -
SL-V08L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Listing E184802 -
SL-V08LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 8 trục quang Listing E184802 -
SL-V103F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 103 trục quang Listing E184802 -
SL-V103FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 103 trục quang Listing E184802 -
SL-V104H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 104 trục quang Listing E184802 -
SL-V10L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 10 trục quang Listing E184802 -
SL-V10LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 10 trục quang Listing E184802 -
SL-V111F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 111 trục quang Listing E184802 -
SL-V111FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 111 trục quang Listing E184802 -
SL-V112H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 112 trục quang Listing E184802 -
SL-V119F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 119 trục quang Listing E184802 -
SL-V119FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 119 trục quang Listing E184802 -
SL-V120H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 120 trục quang Listing E184802 -
SL-V127F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 127 trục quang Listing E184802 -
SL-V127FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 127 trục quang Listing E184802 -
SL-V12H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-V12HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-V12L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-V12LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-V14L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 14 trục quang Listing E184802 -
SL-V14LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 14 trục quang Listing E184802 -
SL-V16H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-V16HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-V16L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-V16LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-V18L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 18 trục quang Listing E184802 -
SL-V18LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 18 trục quang Listing E184802 -
SL-V20H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang Listing E184802 -
SL-V20HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang Listing E184802 -
SL-V20L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang Listing E184802 -
SL-V20LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang Listing E184802 -
SL-V22L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 22 trục quang Listing E184802 -
SL-V22LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 22 trục quang Listing E184802 -
SL-V23F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 23 trục quang Listing E184802 -
SL-V23FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 23 trục quang Listing E184802 -
SL-V24H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-V24HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-V24L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-V24LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-V26L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 26 trục quang Listing E184802 -
SL-V26LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 26 trục quang Listing E184802 -
SL-V28H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang Listing E184802 -
SL-V28HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang Listing E184802 -
SL-V28L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang Listing E184802 -
SL-V28LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 28 trục quang Listing E184802 -
SL-V30L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 30 trục quang Listing E184802 -
SL-V30LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 30 trục quang Listing E184802 -
SL-V31F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 31 trục quang Listing E184802 -
SL-V31FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 31 trục quang Listing E184802 -
SL-V32H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-V32HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-V32L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-V32LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-V36H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang Listing E184802 -
SL-V36HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang Listing E184802 -
SL-V36L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang Listing E184802 -
SL-V36LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 36 trục quang Listing E184802 -
SL-V39F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 39 trục quang Listing E184802 -
SL-V39FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 39 trục quang Listing E184802 -
SL-V40H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang Listing E184802 -
SL-V40HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang Listing E184802 -
SL-V40L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang Listing E184802 -
SL-V40LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 40 trục quang Listing E184802 -
SL-V44H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang Listing E184802 -
SL-V44HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang Listing E184802 -
SL-V44L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang Listing E184802 -
SL-V44LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 44 trục quang Listing E184802 -
SL-V47F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 47 trục quang Listing E184802 -
SL-V47FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 47 trục quang Listing E184802 -
SL-V48H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang Listing E184802 -
SL-V48HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang Listing E184802 -
SL-V48L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang Listing E184802 -
SL-V48LM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 48 trục quang Listing E184802 -
SL-V52H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang Listing E184802 -
SL-V52HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 52 trục quang Listing E184802 -
SL-V52L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang Listing E184802 -
SL-V55F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 55 trục quang Listing E184802 -
SL-V55FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 55 trục quang Listing E184802 -
SL-V56H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang Listing E184802 -
SL-V56HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang Listing E184802 -
SL-V56L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang Listing E184802 -
SL-V60H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang Listing E184802 -
SL-V60HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 60 trục quang Listing E184802 -
SL-V60L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang Listing E184802 -
SL-V63F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 63 trục quang Listing E184802 -
SL-V63FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 63 trục quang Listing E184802 -
SL-V64H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 64 trục quang Listing E184802 -
SL-V64HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 64 trục quang Listing E184802 -
SL-V71F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 71 trục quang Listing E184802 -
SL-V71FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 71 trục quang Listing E184802 -
SL-V72H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 72 trục quang Listing E184802 -
SL-V72HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 72 trục quang Listing E184802 -
SL-V79F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 79 trục quang Listing E184802 -
SL-V79FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 79 trục quang Listing E184802 -
SL-V80H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 80 trục quang Listing E184802 -
SL-V80HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 80 trục quang Listing E184802 -
SL-V87F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 87 trục quang Listing E184802 -
SL-V87FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 87 trục quang Listing E184802 -
SL-V88H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 88 trục quang Listing E184802 -
SL-V88HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 88 trục quang Listing E184802 -
SL-V95F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 95 trục quang Listing E184802 -
SL-V95FM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 95 trục quang Listing E184802 -
SL-V96H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 96 trục quang Listing E184802 -
SL-V96HM Thiết bị chính, loại chắc chắn, 96 trục quang Listing E184802 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Listing E195940 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SL-C08H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Listing E184802 -
SL-C08L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 8 trục quang Listing E184802 -
SL-C12H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-C12L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 12 trục quang Listing E184802 -
SL-C14L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 14 trục quang Listing E184802 -
SL-C16F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-C16H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-C16L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-C18L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 18 trục quang Listing E184802 -
SL-C20H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 20 trục quang Listing E184802 -
SL-C24H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-C24L Thiết bị chính, loại đa công dụng, 24 trục quang Listing E184802 -
SL-C28H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang Listing E184802 -
SL-C32F Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-C32H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 32 trục quang Listing E184802 -
SL-C36H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 36 trục quang Listing E184802 -
SL-C40H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 40 trục quang Listing E184802 -
SL-C44H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 44 trục quang Listing E184802 -
SL-C48H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 48 trục quang Listing E184802 -
SL-C52H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 52 trục quang Listing E184802 -
SL-C56H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 56 trục quang Listing E184802 -
SL-C60H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 60 trục quang Listing E184802 -
SL-C64H Thiết bị chính, loại đa công dụng, 64 trục quang Listing E184802 -
SL-R11 Khối điều khiển an toàn Listing E184802 -
SL-R11E Khối điều khiển an toàn Listing E184802 -
SL-C16SB Khối BBP, 16 trục quang Listing E184802 -
SL-R12EX Khối ứng dụng Listing E184802 -
SL-R12D Màn hình hiển thị trạng thái Listing E184802 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Listing E195940 -
SL-U2 Khối nguồn điện cung cấp Recognition E242533 -

Các trang chính

Công Tắc Khóa Liên Động An Toàn

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
GS-10PC Loại không tiếp xúc Loại chức năng đơn giản PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-11N10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-11N5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-11P10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-11P5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-11PC Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-13P5 Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-13PC Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-51N10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-51N5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-51P10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-51P5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-51PC Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-53PC Bật nguồn để nhả Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-71N10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-71N5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-71P10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m Listing E301717 -
GS-71P5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m Listing E301717 -
GS-71PC Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-73PC Bật nguồn để khóa Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 Listing E301717 -
GS-T01 Listing E301717 -

Các trang chính

Cảm biến điều khiển quá trình

Cảm biến áp suất

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
OP-88067 Cáp đầu nối M12 thẳng 5 m PUR Listing E353758 -
OP-88068 Cáp đầu nối M12 hình chữ L 5 m PUR Listing E353758 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-V80 Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, NPN Recognition E120439 -
AP-V80P Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, PNP Recognition E120439 -
AP-V80W Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, NPN Recognition E120439 -
AP-V80WP Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), tiêu chuẩn, PNP Recognition E120439 -
AP-V82 Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, NPN Recognition E120439 -
AP-V82P Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, PNP Recognition E120439 -
AP-V82W Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, NPN Recognition E120439 -
AP-V82WP Khối khuếch đại, loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail), áp suất chênh lệch, PNP Recognition E120439 -
AP-V85 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, NPN Recognition E120439 -
AP-V85P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, PNP Recognition E120439 -
AP-V85W Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, NPN Recognition E120439 -
AP-V85WP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Chuẩn, PNP Recognition E120439 -
AP-V87 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, NPN Recognition E120439 -
AP-V87P Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, PNP Recognition E120439 -
AP-V87W Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, NPN Recognition E120439 -
AP-V87WP Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển, Áp suất chênh lệch, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-C30 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, NPN Recognition E120439 -
AP-C30W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-C30WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-C31 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, NPN Recognition E120439 -
AP-C31W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-C31WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-C33 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, NPN Recognition E120439 -
AP-C33W Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-C33WP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP Recognition E120439 -
AP-C35 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 10 đến -10 kPa, NPN Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-C40W Bộ thiết bị khuếch đại NPN Recognition E120439 -
AP-C40WP Bộ thiết bị khuếch đại PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-V41A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
AP-V41AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
AP-V41AW Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Recognition E120439 -
AP-V41AWP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Recognition E120439 -
AP-V42A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
AP-V42AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -
AP-V42AW Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Recognition E120439 -
AP-V42AWP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-N10 Recognition E301717 -
AP-N10D Recognition E301717 -
FS-MC8N Khối đa ngõ ra NPN Listing E222809 -
FS-MC8P Khối đa ngõ ra PNP Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
AP-31 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-31P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-31PA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-31Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất âm, -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-33 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-33A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-33K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-33KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP Recognition E120439 -
AP-33P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP Recognition E120439 -
AP-33PA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP Recognition E120439 -
AP-33Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-33ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, NPN Recognition E120439 -
AP-33ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 Mpa, PNP Recognition E120439 -
AP-34 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34A Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34K Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34KP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-34P Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-34Z Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34ZA Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34ZP Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, 101,3 đến -101,3 kPa, PNP Recognition E120439 -

Các trang chính

Thiết bị khử tĩnh điện

Thiết bị khử tĩnh điện

Thanh khử tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SJ-W100- Thiết bị chính Listing E219321 -

Các trang chính

Camera công nghiệp

Hệ thống camera công nghiệp

Phụ kiện khác

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U5 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Listing E195940 -
CA-U4 Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn Recognition E242533 -

Các trang chính

Bộ thiết bị điều khiển

PLC (Loại khối lắp ghép)

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
KV-8000 Khối CPU Listing E207185 -
KV-B16RA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16RC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16TA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TCP Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-B16TD Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-B16XA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B16XC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B8RC Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập) Listing E207185 -
KV-B8RC Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập) Listing E207185 -
KV-B8XTD Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C16XTD Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32TA Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TC Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TCP Tranzito đầu nối 32 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C32TD Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32XA Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XC Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XTD Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C64TA Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TC Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TCP Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64TD Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64XA Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-C64XB Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây Listing E207185 -
KV-C64XC Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-SIR32XT Khối ngõ vào/ra tốc độ cao Listing E207185 -
KV-N16ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít, Listing E207185 -
KV-N16ETP Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N16EX Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm Listing E207185 -
KV-N8ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N8ET Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-N8ETP Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N8EXR Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm) Listing E207185 -
KV-N8EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm) Listing E207185 -
KV-NC16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16ETP Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16EX Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC16EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito) Listing E207185 -
KV-NC32ET Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32ETP Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32EX Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC8ER Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối Listing E207185 -
KV-AD40 Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AD40G Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao, 4 kênh ngõ vào Analog Listing E207185 -
KV-AD40V Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AM40V Khối chuyển đổi A/D và D/A, 2 kênh ngõ vào analog + 2 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40 Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40V Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-SAD04 Khối ngõ vào analog tốc độ cao Listing E207185 -
KV-SDA04 Khối ngõ ra analog tốc độ cao Listing E207185 -
KV-TF40 Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (4 kênh đa ngõ vào) Listing E207185 -
KV-TP40 Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh) Listing E207185 -
KV-N3AM Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch Listing E207185 -
KV-NC2DA Khối chuyển đổi D/A (2 điểm) Listing E207185 -
KV-NC4AD Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm Listing E207185 -
KV-NC4TP Khối 4 ngõ vào nhiệt độ Listing E207185 -
KL-2TF Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (2 kênh) Listing E207185 -
KL-DC1A Khối ngõ vào dòng điện DC Listing E207185 -
KL-DC1V Khối điện áp ngõ vào DC Listing E207185 -
KL-LC1 Khối đo cảm biến tải trọng Listing E207185 -
KL-N20V Khối chủ KL Listing E207185 -
KL-WH1 Khối đo nguồn điện Listing E207185 -
KV-RC16BR Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BT Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BXT Khối đầu cuối đinh vít 16 ngõ vào + 16 ngõ ra, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BT Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-RC4AD Khối ngõ vào Analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC4DA Khối ngõ ra analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC8BXR Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC8BXT Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-H20G Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính và cung tròn và hoạt động đồng bộ) với bộ đếm tốc độ cao 2 kênh tích hợp Listing E207185 -
KV-H20S Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-H40S Dãy xung 4 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-MC20V Khối chuyển động định vị dãy xung 2 trục Listing E207185 -
KV-MC40V Khối chuyển động định vị dãy xung 4 trục Listing E207185 -
KV-ML16V Khối chuyển động định vị tương thích ML 2 16 trục Listing E207185 -
KV-MX1 Bộ mã hóa INC, 4 kênh ngõ vào, 12 ngõ vào, 12 ngõ ra, thẻ SD Listing E207185 -
KV-SH04PL Khối định vị tốc độ cao Listing E207185 -
KV-XH04ML Khối định vị/Truyền động 4 trục Listing E207185 -
KV-XH16ML Khối định vị/Truyền động 16 trục Listing E207185 -
KV-SC20V Bộ đếm tốc độ cao đa chức năng 2 kênh Listing E207185 -
KV-SSC02 Bộ đếm tốc độ cao Listing E207185 -
KV-CL20 Khối chủ/trạm Listing E207185 -
KV-DN20 Khối DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V Khối EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V Khối FL-net Listing E207185 -
KV-L20V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-L21V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-LE20V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LE21V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LM20V Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao Listing E207185 -
KV-LM21V Khối đa liên kết tốc độ cao Listing E207185 -
KV-XL202 Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-232C×2) Listing E207185 -
KV-XL402 Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-422A/485×2) Listing E207185 -
KV-XLE02 Đơn vị Ethernet, 2 cổng Listing E207185 -
KV-CA02 Khối ngõ vào camera Listing E207185 -
KV-CA1H Camera tiêu chuẩn nhỏ gọn Listing E207185 -
KV-CA1W Camera góc rộng và độ phân giải cao Listing E207185 -
KV-7000C Khối kết nối bus Listing E207185 -
KV-EB1 Khối mở rộng Listing E207185 -
KV-N1 Khối chuyển đổi có khối đầu nối Listing E207185 -
KV-NC1 Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối Listing E207185 -
KV-HTE1 Khối chuyển đổi đầu nối cho bộ mã hóa Listing E207185 -
NE-Q05 Listing E207185 -
NE-Q05P Listing E207185 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
KV-7300 Listing E207185 -
KV-7500 Listing E207185 -
KV-B16RA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16RC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16TA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TCP Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-B16TD Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-B16XA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B16XC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B8RC Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập) Listing E207185 -
KV-B8XTD Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C16XTD Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32TA Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TC Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TCP Tranzito đầu nối 32 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C32TD Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32XA Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XC Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XTD Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C64TA Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TC Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TCP Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64TD Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64XA Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-C64XB Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây Listing E207185 -
KV-C64XC Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-SIR32XT Khối ngõ vào/ra tốc độ cao Listing E207185 -
KV-N16ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít, Listing E207185 -
KV-N16ETP Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N16EX Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm Listing E207185 -
KV-N8ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N8ET Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-N8ETP Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N8EXR Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm) Listing E207185 -
KV-N8EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm) Listing E207185 -
KV-NC16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16ETP Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16EX Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC16EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito) Listing E207185 -
KV-NC32ET Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32ETP Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32EX Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC8ER Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối Listing E207185 -
KV-AD40 Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AD40G Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao, 4 kênh ngõ vào Analog Listing E207185 -
KV-AD40V Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AM40V Khối chuyển đổi A/D và D/A, 2 kênh ngõ vào analog + 2 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40 Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40V Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-SAD04 Khối ngõ vào analog tốc độ cao Listing E207185 -
KV-SDA04 Khối ngõ ra analog tốc độ cao Listing E207185 -
KV-TF40 Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (4 kênh đa ngõ vào) Listing E207185 -
KV-TP40 Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh) Listing E207185 -
KV-N3AM Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch Listing E207185 -
KV-NC2DA Khối chuyển đổi D/A (2 điểm) Listing E207185 -
KV-NC4AD Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm Listing E207185 -
KV-NC4TP Khối 4 ngõ vào nhiệt độ Listing E207185 -
KL-2TF Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (2 kênh) Listing E207185 -
KL-DC1A Khối ngõ vào dòng điện DC Listing E207185 -
KL-DC1V Khối điện áp ngõ vào DC Listing E207185 -
KL-LC1 Khối đo cảm biến tải trọng Listing E207185 -
KL-N20V Khối chủ KL Listing E207185 -
KL-WH1 Khối đo nguồn điện Listing E207185 -
KV-RC16BR Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BT Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BXT Khối đầu cuối đinh vít 16 ngõ vào + 16 ngõ ra, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BT Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-RC4AD Khối ngõ vào Analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC4DA Khối ngõ ra analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC8BXR Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC8BXT Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-H20G Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính và cung tròn và hoạt động đồng bộ) với bộ đếm tốc độ cao 2 kênh tích hợp Listing E207185 -
KV-H20S Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-H40S Dãy xung 4 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-MC20V Khối chuyển động định vị dãy xung 2 trục Listing E207185 -
KV-MC40V Khối chuyển động định vị dãy xung 4 trục Listing E207185 -
KV-ML16V Khối chuyển động định vị tương thích ML 2 16 trục Listing E207185 -
KV-MX1 Bộ mã hóa INC, 4 kênh ngõ vào, 12 ngõ vào, 12 ngõ ra, thẻ SD Listing E207185 -
KV-SH04PL Khối định vị tốc độ cao Listing E207185 -
KV-XH04ML Khối định vị/Truyền động 4 trục Listing E207185 -
KV-XH16ML Khối định vị/Truyền động 16 trục Listing E207185 -
KV-SC20V Bộ đếm tốc độ cao đa chức năng 2 kênh Listing E207185 -
KV-SSC02 Bộ đếm tốc độ cao Listing E207185 -
KV-CL20 Khối chủ/trạm Listing E207185 -
KV-DN20 Khối DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V Khối EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V Khối FL-net Listing E207185 -
KV-L20V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-L21V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-LE20V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LE21V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LM20V Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao Listing E207185 -
KV-LM21V Khối đa liên kết tốc độ cao Listing E207185 -
KV-XL202 Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-232C×2) Listing E207185 -
KV-XL402 Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-422A/485×2) Listing E207185 -
KV-XLE02 Đơn vị Ethernet, 2 cổng Listing E207185 -
KV-7000C Khối kết nối bus Listing E207185 -
KV-EB1 Khối mở rộng Listing E207185 -
KV-NC1 Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối Listing E207185 -
KV-HTE1 Khối chuyển đổi đầu nối cho bộ mã hóa Listing E207185 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
KV-1000 Khối CPU: sẵn có 24 điểm vào/ra Listing E207185 -
KV-3000 Khối CPU: sẵn có 24 điểm vào/ra Listing E207185 -
KV-5000 Khối CPU: Cổng Ethernet/FL-net, sẵn có 24 điểm vào/ra Listing E207185 -
KV-5500 Khối CPU: Cài đặt EtherNet/IP® tương thích, vào/ra 24 điểm Listing E207185 -
KV-700 Khối CPU: sẵn có 14 điểm vào/ra Listing E207185 -
KV-B16RA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16RC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-B16TA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-B16TCP Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-B16TD Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-B16XA Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B16XC Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Listing E207185 -
KV-B8RC Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập) Listing E207185 -
KV-B8XTD Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C16XTD Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32TA Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TC Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C32TCP Tranzito đầu nối 32 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C32TD Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C32XA Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XC Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-C32XTD Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Listing E207185 -
KV-C64TA Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TC Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Listing E207185 -
KV-C64TCP Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64TD Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) Listing E207185 -
KV-C64XA Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-C64XB Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây Listing E207185 -
KV-C64XC Đầu nối 64 điểm Listing E207185 -
KV-N16ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N16ETP Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N16EX Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm Listing E207185 -
KV-N8ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N8ET Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-N8ETP Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N8EXR Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm) Listing E207185 -
KV-N8EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm) Listing E207185 -
KV-NC32EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối Listing E207185 -
KV-AD40 Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AD40G Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao, 4 kênh ngõ vào Analog Listing E207185 -
KV-AD40V Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog Listing E207185 -
KV-AM40V Khối chuyển đổi A/D và D/A, 2 kênh ngõ vào analog + 2 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40 Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-DA40V Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog Listing E207185 -
KV-TF40 Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (4 kênh đa ngõ vào) Listing E207185 -
KV-TP40 Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh) Listing E207185 -
KV-N3AM Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch Listing E207185 -
KL-2TF Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (2 kênh) Listing E207185 -
KL-DC1A Khối ngõ vào dòng điện DC Listing E207185 -
KL-DC1V Khối điện áp ngõ vào DC Listing E207185 -
KL-LC1 Khối đo cảm biến tải trọng Listing E207185 -
KL-N20V Khối chủ KL Listing E207185 -
KL-WH1 Khối đo nguồn điện Listing E207185 -
KV-RC16BR Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BT Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC16BXT Khối đầu cuối đinh vít 16 ngõ vào + 16 ngõ ra, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BT Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm, Ngõ ra tranzito Listing E207185 -
KV-RC32BX Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Listing E207185 -
KV-RC4AD Khối ngõ vào Analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC4DA Khối ngõ ra analog (4 kênh) Listing E207185 -
KV-RC8BXR Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-RC8BXT Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp Listing E207185 -
KV-H20G Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính và cung tròn và hoạt động đồng bộ) với bộ đếm tốc độ cao 2 kênh tích hợp Listing E207185 -
KV-H20S Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-H40S Dãy xung 4 trục (Có thể nội suy tuyến tính) Listing E207185 -
KV-MC20V Khối chuyển động định vị dãy xung 2 trục Listing E207185 -
KV-MC40V Khối chuyển động định vị dãy xung 4 trục Listing E207185 -
KV-ML16V Khối chuyển động định vị tương thích ML 2 16 trục Listing E207185 -
KV-MX1 Bộ mã hóa INC, 4 kênh ngõ vào, 12 ngõ vào, 12 ngõ ra, thẻ SD Listing E207185 -
KV-SC20V Bộ đếm tốc độ cao đa chức năng 2 kênh Listing E207185 -
KV-CL20 Khối chủ/trạm Listing E207185 -
KV-DN20 Khối DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V Khối EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V Khối FL-net Listing E207185 -
KV-L20 Khối đa giao tiếp, 2 cổng (chuyên dụng cho KV-700) Listing E207185 -
KV-L20R Khối đa giao tiếp, 2 cổng Listing E207185 -
KV-L20V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-L21V Khối giao tiếp nối tiếp Listing E207185 -
KV-LE20V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LE21V Khối EtherNet Listing E207185 -
KV-LM20V Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao Listing E207185 -
KV-LM21V Khối đa liên kết tốc độ cao Listing E207185 -
KV-7000C Khối kết nối bus Listing E207185 -
KV-EB1 Khối mở rộng Listing E207185 -
KV-U7 Khối nguồn điện cung cấp AC với dòng điện ngõ ra tại 1,8 A Listing E195940 -
KV-U7 Khối nguồn điện cung cấp AC với dòng điện ngõ ra tại 1,8 A Recognition E242533 -
KV-DR1 Khối ngõ ra lỗi (chuyên dụng cho KV5000/3000) Listing E207185 -
KV-HTE1 Khối chuyển đổi đầu nối cho bộ mã hóa Listing E207185 -

Các trang chính

PLC (Loại khối đầu cuối)

KV Nano

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
KV-N14AR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-N14AT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N14ATP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N14DR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-N14DT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N14DTP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N24AR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N24AT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N24ATP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N24DR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-N24DT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N24DTP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N40AR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N40AT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N40ATP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N40DR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-N40DT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N40DTP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp DC, Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-N60AR Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra rơ le Listing E207185 -
KV-N60AT Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng sink) Listing E207185 -
KV-N60ATP Khối cơ bản: Loại nguồn điện cung cấp AC, Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (dòng source) Listing E207185 -
KV-NC32T Khối cơ bản: Loại đầu nối 32 điểm, Ngõ vào 16 điểm/ngõ ra 16 điểm Listing E207185 -
KV-N16ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít, Listing E207185 -
KV-N16ETP Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N16EX Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm Listing E207185 -
KV-N8ER Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít Listing E207185 -
KV-N8ET Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-N8ETP Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít Listing E207185 -
KV-N8EXR Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm) Listing E207185 -
KV-N8EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm) Listing E207185 -
KV-NC16ET Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16ETP Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC16EX Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC16EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito) Listing E207185 -
KV-NC32ET Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32ETP Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC32EX Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối Listing E207185 -
KV-NC8ER Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối Listing E207185 -
KV-N3AM Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch Listing E207185 -
KV-NC2DA Khối chuyển đổi D/A (2 điểm) Listing E207185 -
KV-NC4AD Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm Listing E207185 -
KV-NC4TP Khối 4 ngõ vào nhiệt độ Listing E207185 -
KV-N10L Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-232C Cổng1 D-sub9chân Listing E207185 -
KV-N11L Hộp băng giao tiếp nối tiếp mở rộng RS-422A/485 Cổng1 0 Listing E207185 -
KV-N1AW Hộp băng cửa sổ truy cập mở rộng Listing E207185 -
KV-NC10L Bộ nguồn nối tiếp RS-232C Listing E207185 -
KV-NC1EP Khối EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-NC20L Bộ nguồn nối tiếp RS-232C/422A/485 Listing E207185 -
KV-N1 Khối chuyển đổi có khối đầu nối Listing E207185 -
KV-NC1 Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối Listing E207185 -

Các trang chính

HMI

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
VT5-W07 Listing E207185 -
VT5-W07M Listing E207185 -
VT5-W10 Listing E207185 -
VT5-X10 Listing E207185 -
VT5-X12 Listing E207185 -
VT5-X15 Listing E207185 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
VT3-Q5M Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5MA Listing E207185 -
VT3-Q5MW Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5MWA Listing E207185 -
VT3-Q5S Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5SW Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5T Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5TA Listing E207185 -
VT3-Q5TW Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Listing E207185 -
VT3-Q5TWA Listing E207185 -
VT3-S10 Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 10 inch Listing E207185 -
VT3-S12 Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 12 inch Listing E207185 -
VT3-S12D Bảng điều khiển chạm loại DC màu SVGA TFT 12 inch Listing E207185 -
VT3-V10 Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 10 inch Listing E207185 -
VT3-V10D Bảng điều khiển chạm loại DC màu VGA TFT 10 inch Listing E207185 -
VT3-V7 Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 7 inch Listing E207185 -
VT3-V8 Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 8 inch Listing E207185 -
VT3-W4G Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Listing E207185 -
VT3-W4GA Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Listing E207185 -
VT3-W4M Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Listing E207185 -
VT3-W4MA Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Listing E207185 -
VT3-W4MT Listing E207185 -
VT3-W4MTA Listing E207185 -
VT3-W4T Bảng điều khiển chạm loại RS-232C màu TFT 4 inch Listing E207185 -
VT3-W4TA Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 màu TFT 4 inch Listing E207185 -
VT3-X15 Bảng điều khiển chạm màu XGA TFT 15 inch Listing E207185 -
VT3-X15D Bảng điều khiển chạm loại DC màu XGA TFT 15 inch Listing E207185 -
VT2-E1 Khối EtherNet (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-E2 Khối EtherNet (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-P1 Khối máy in (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-P2 Khối máy in (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT3-E3 Khối EtherNet (cho VT3) Listing E207185 -
VT3-R1 Listing E207185 -
VT3-VD1 Khối ngõ vào video 1 kênh (dành cho VT3) Listing E207185 -
VT3-VD4 Khối ngõ vào video 4 kênh/RGB (dành cho VT3) Listing E207185 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
VT2-E1 Khối EtherNet (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-E2 Khối EtherNet (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-P1 Khối máy in (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -
VT2-P2 Khối máy in (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2) Listing E207185 -

Các trang chính

Động cơ servo

Động cơ servo AC

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SV-005L1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 50 W) Listing E231699 -
SV-005L2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 50 W) Listing E231699 -
SV-005P1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 50 W) Listing E231699 -
SV-005P2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 50 W) Listing E231699 -
SV-010L1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 100 W) Listing E231699 -
SV-010L2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 100 W) Listing E231699 -
SV-010P1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 100 W) Listing E231699 -
SV-010P2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 100 W) Listing E231699 -
SV-020L1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 200 W) Listing E231699 -
SV-020L2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 200 W) Listing E231699 -
SV-020P1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 200 W) Listing E231699 -
SV-020P2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 200 W) Listing E231699 -
SV-040L1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 400 W) Listing E231699 -
SV-040L2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 400 W) Listing E231699 -
SV-040P1 Một pha 100 đến 115 VAC (cho 400 W) Listing E231699 -
SV-040P2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 400 W) Listing E231699 -
SV-075L2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 750 W) Listing E231699 -
SV-075P2 3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 750 W) Listing E231699 -
SV-100L2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1 kW) Listing E231699 -
SV-100P2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1 kW) Listing E231699 -
SV-150L2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1,5 kW) Listing E231699 -
SV-150P2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 1,5 kW) Listing E231699 -
SV-200L2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 2 kW) Listing E231699 -
SV-200P2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 2 kW) Listing E231699 -
SV-300L2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 3 kW) Listing E231699 -
SV-300P2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 3 kW) Listing E231699 -
SV-500L2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 5 kW) Listing E231699 -
SV-500P2 3 pha 200 đến 230 VAC (cho 5 kW) Listing E231699 -
SV-M005AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 50 W Recognition E223442 -
SV-M005AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 50 W Recognition E223442 -
SV-M005CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 50 W Recognition E223442 -
SV-M005CS Trục thẳng, Gia tăng, 50 W Recognition E223442 -
SV-M010AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010CS Trục thẳng, Gia tăng, 100 W Recognition E223442 -
SV-M020AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020CS Trục thẳng, Gia tăng, 200 W Recognition E223442 -
SV-M040AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040CS Trục thẳng, Gia tăng, 400 W Recognition E223442 -
SV-M075AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075CS Trục thẳng, Gia tăng, 750 W Recognition E223442 -
SV-M100AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 1 kW Recognition E223442 -
SV-M100AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 1 kW Recognition E223442 -
SV-M150AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 1,5 kW Recognition E223442 -
SV-M150AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 1,5 kW Recognition E223442 -
SV-M200AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 2 kW Recognition E223442 -
SV-M200AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 2 kW Recognition E223442 -
SV-M300AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 3 kW Recognition E223442 -
SV-M300AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 3 kW Recognition E223442 -
SV-M500AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 5 W Recognition E223442 -
SV-M500AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 5 kW Recognition E223442 -
SV-B005AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005CS Trục thẳng, Gia tăng, 50 W Recognition E223442 -
SV-B010AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010CS Trục thẳng, Gia tăng, 100 W Recognition E223442 -
SV-B020AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020CS Trục thẳng, Gia tăng, 200 W Recognition E223442 -
SV-B040AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040CS Trục thẳng, Gia tăng, 400 W Recognition E223442 -
SV-B075AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075CK Trục có rãnh then, Gia tăng, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075CS Trục thẳng, Gia tăng, 750 W Recognition E223442 -
SV-B100AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 1 kW Recognition E223442 -
SV-B100AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 1 kW Recognition E223442 -
SV-B150AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 1,5 kW Recognition E223442 -
SV-B150AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 1,5 kW Recognition E223442 -
SV-B200AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 2 kW Recognition E223442 -
SV-B200AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 2 kW Recognition E223442 -
SV-B300AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 3 kW Recognition E223442 -
SV-B300AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 3 kW Recognition E223442 -
SV-B500AK Trục có rãnh then, Tuyệt đối, 5 W Recognition E223442 -
SV-B500AS Trục thẳng, Tuyệt đối, 5 kW Recognition E223442 -

Các trang chính

Bộ thiết bị điều khiển khác

Nguồn cung cấp điện

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
MS-E07 Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V Recognition E242533 -
MS-F07 Dòng điện ngõ ra 0,65 A, loại 12-V Recognition E242533 -
MS2-H100 Dòng điện ngõ ra 4,5 A, 100 W Listing E195940 -
MS2-H100 Dòng điện ngõ ra 4,5 A, 100 W Recognition E242533 -
MS2-H150 Dòng điện ngõ ra 6,5 A, 150 W Listing E195940 -
MS2-H150 Dòng điện ngõ ra 6,5 A, 150 W Recognition E242533 -
MS2-H300 Dòng điện ngõ ra 12,5 A, 300 W Listing E195940 -
MS2-H300 Dòng điện ngõ ra 12,5 A, 300 W Recognition E242533 -
MS2-H50 Dòng điện ngõ ra 2.1 A, 50 W Listing E195940 -
MS2-H50 Dòng điện ngõ ra 2.1 A, 50 W Recognition E242533 -
MS2-H75 Dòng điện ngõ ra 3,2 A, 75 W Listing E195940 -
MS2-H75 Dòng điện ngõ ra 3,2 A, 75 W Recognition E242533 -

Các trang chính

Công tắc Ethernet

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
NE-Q05 Listing E207185 -
NE-Q05P Listing E207185 -

Các trang chính

Thiết bị đọc mã vạch

Máy quét mã vạch

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SR-X100 Thiết bị đọc mã lấy nét tự động Listing E222809 -
SR-X100W Thiết bị đọc mã lấy nét tự động Listing E222809 -
SR-X300 Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Listing E222809 -
SR-X300W Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Listing E222809 -
OP-88678 Cáp điều khiển 2 m Listing E327254 -
OP-88679 Cáp điều khiển 5 m Listing E327254 -
OP-88680 Cáp điều khiển 10 m Listing E327254 -
OP-88681 Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -
OP-88682 Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -
OP-88683 Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -
OP-88684 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m Listing E327254 -
OP-88685 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m Listing E327254 -
OP-88686 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m Listing E327254 -
OP-88687 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -
OP-88688 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -
OP-88689 Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân Listing E327254 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SR-2000 Thiết bị đọc mã 1D/2D Listing E222809 -
SR-2000W Thiết bị đọc mã 1D/2D Listing E222809 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
N-L20 Listing E222809 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Listing E207185 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Recognition E167973 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Listing E207185 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Recognition E167973 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Listing E207185 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Recognition E167973 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Listing E207185 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Recognition E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
SR-600 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách ngắn Listing E207185 -
SR-600 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách ngắn Recognition E167973 -
SR-600HA Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại độ phân giải cao Listing E207185 -
SR-600HA Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại độ phân giải cao Recognition E167973 -
SR-610 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách trung bình Listing E207185 -
SR-610 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách trung bình Recognition E167973 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Listing E207185 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Recognition E167973 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Listing E207185 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Recognition E167973 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Listing E207185 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Recognition E167973 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Listing E207185 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Recognition E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
BL-1300 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, đơn Listing E207185 -
BL-1300 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, đơn Recognition E167973 -
BL-1300HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, đơn Listing E207185 -
BL-1300HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, đơn Recognition E167973 -
BL-1301 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, quét mành Listing E207185 -
BL-1301 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, quét mành Recognition E167973 -
BL-1301HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, quét mành Listing E207185 -
BL-1301HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, quét mành Recognition E167973 -
BL-1350HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên đơn Listing E207185 -
BL-1350HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên đơn Recognition E167973 -
BL-1351HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên, quét mành Listing E207185 -
BL-1351HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên, quét mành Recognition E167973 -
BL-1370 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, đơn Listing E207185 -
BL-1370 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, đơn Recognition E167973 -
BL-1371 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, quét mành Listing E207185 -
BL-1371 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, quét mành Recognition E167973 -
N-L20 Listing E222809 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Listing E207185 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Recognition E167973 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Listing E207185 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Recognition E167973 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Listing E207185 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Recognition E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
BL-700 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại độ phân giải cao, đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-701 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại độ phân giải cao, quét mành Recognition E120439, E167973 -
BL-740 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách trung bình, đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-741 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách trung bình, quét mành Recognition E120439, E167973 -
BL-780 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách dài, đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-781 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách dài, quét mành Recognition E120439, E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
BL-600 Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, Đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-600HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, Đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-601 Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, quét mành Recognition E120439, E167973 -
BL-601HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, quét mành Recognition E120439, E167973 -
BL-650HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, Đơn Recognition E120439, E167973 -
BL-651HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, quét mành Recognition E120439, E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
BL-180 Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước Recognition E120439, E167973 -
BL-180SO(7030) Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại phía trước Recognition E120439, E167973 -
BL-185 Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên Recognition E120439, E167973 -
BL-185SO(7031) Thiết bị đọc mã vạch CCD siêu nhỏ, loại cạnh bên Recognition E120439, E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
BL-U2 Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-232C) Recognition E120439 -
N-42 Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-422A) Recognition E120439, E167973 -
N-48 Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-485) Recognition E120439, E167973 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
DV-90NE NPN cực thu để hở Bộ điều khiển dữ liệu ID tự động (phiên bản tiếng Anh) Listing E207185 -
DV-90PE PNP cực thu để hở Bộ điều khiển dữ liệu ID tự động (phiên bản tiếng Anh) Listing E207185 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
N-400 Bộ điều khiển đa điểm Recognition E120439, E167973 -
N-400K Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh) Recognition E120439, E167973 Liên hệ với chúng tôi đối với mẫu được Chứng nhận UL.
N-410 Bộ thiết bị chính Listing E207185 -
N-410K Khối chủ RS-485 Bộ điều khiển đa điểm (phiên bản tiếng Anh) Listing E207185 Liên hệ với chúng tôi đối với mẫu được Chứng nhận UL.

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Danh sách/nhận Số tập tin Thông báo
N-L20 Listing E222809 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Listing E207185 -
N-L1 Khối giao tiếp chuyên dụng, loại EtherNet Recognition E167973 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Listing E207185 -
N-R2 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-232C) Recognition E167973 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Listing E207185 -
N-R4 Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại RS-422A/485) Recognition E167973 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Listing E207185 -
N-UB Khối giao tiếp chuyên dụng (Loại USB) Recognition E167973 -

Các trang chính