Models Bộ cảm biến quang điện sợi quang Sê-ri FS

Sản phẩm

FS-L70 - Bộ thiết bị khuếch đại Ngưng

FS-L70

Bộ thiết bị khuếch đại

FS-L71 - Bộ thiết bị khuếch đại Ngưng

FS-L71

Bộ thiết bị khuếch đại

FS-14 - Bộ khuếch đại sợi quang NPN Ngưng

FS-14

Bộ khuếch đại sợi quang NPN

FS-17P - Bộ khuếch đại sợi quang PNP Ngưng

FS-17P

Bộ khuếch đại sợi quang PNP

FS-T20 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Ngưng

FS-T20

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS-T22 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Ngưng

FS-T22

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS-T22P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP Ngưng

FS-T22P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-60 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-60

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-60G - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN Ngưng

FS2-60G

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-60P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-60P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-62 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-62

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-62P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-62P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-65 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-65

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, NPN

FS2-65P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS2-65P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, PNP

FS-L50 - Đầu cảm biến có thể truyền phát Ngưng

FS-L50

Đầu cảm biến có thể truyền phát

FS-L51 - Đầu cảm biến có thể truyền phát Ngưng

FS-L51

Đầu cảm biến có thể truyền phát