Models Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số Sê-ri FS-V30

Sản phẩm

FS-V30 - Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây, NPN

FS-V30

Bộ khuếch đại sợi quang, Khối mở rộng 0 dây, NPN

FS-V31 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V31

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V31C - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN

FS-V31C

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN

FS-V31CP - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP

FS-V31CP

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP

FS-V31M - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V31M

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V31P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP

FS-V31P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP

FS-V32 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN

FS-V32

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN

FS-V32C - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN

FS-V32C

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN

FS-V32CP - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP

FS-V32CP

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP

FS-V32P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP

FS-V32P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP

FS-V33 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V33

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN

FS-V33C - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN

FS-V33C

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN

FS-V33CP - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP

FS-V33CP

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP

FS-V33P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP

FS-V33P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, PNP

FS-V34 - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN

FS-V34

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, NPN

FS-V34C - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN

FS-V34C

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, NPN

FS-V34CP - Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP

FS-V34CP

Bộ khuếch đại sợi quang, loại đầu nối M8, Khối mở rộng, PNP

FS-V34P - Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP

FS-V34P

Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Khối mở rộng, PNP

FU-12 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-12

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-13 - Thiết bị sợi quang phản xạ hồi quy

FU-13

Thiết bị sợi quang phản xạ hồi quy

FU-15 - Thiết bị sợi quang phản xạ hồi quy

FU-15

Thiết bị sợi quang phản xạ hồi quy

FU-16 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-16

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-16Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-16Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-18 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-18

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-18M - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-18M

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-21 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-21

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-22 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-22

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-23 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-23

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-32 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-32

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-34 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-34

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-35 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-35

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-35A - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-35A

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-35F - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-35F

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-36 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-36

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-36X - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-36X

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-37 - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-37

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38 - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38H - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38H

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38K - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38K

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38L - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38L

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38LK - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38LK

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38R - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38R

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38S - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38S

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38V - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-38V

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-39 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-39

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-44 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-44

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-45 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-45

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-49 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-49

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-50 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-50

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-51TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-51TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-52 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-52

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-52TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-52TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-53TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-53TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-54TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-54TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-55 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-55

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-56 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-56

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-56TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-56TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-57TE - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-57TE

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-57TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-57TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-58 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-58

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-58U - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-58U

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-59 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-59

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-59U - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-59U

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-5F - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-5F

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-5FZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-5FZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-65 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-65

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-69 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-69

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-70TU - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-70TU

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-70TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-70TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-70U - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-70U

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-71 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-71

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-71Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-71Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-73 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-73

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-75 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-75

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-75F - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-75F

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-76F - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-76F

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77G - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77G

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77TG - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77TG

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77TZ - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77TZ

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77V - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-77V

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-78 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-78

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-79 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-79

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-79U - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-79U

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-7F - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-7F

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-81A - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-81A

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-82 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-82

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-82A - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-82A

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-82B - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-82B

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-83 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-83

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-83A - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-83A

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-83B - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-83B

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-84 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-84

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-84A - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-84A

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-84B - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-84B

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-84C - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-84C

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-85 - Thiết bị sợi quang phản xạ Ngưng

FU-85

Thiết bị sợi quang phản xạ

FU-86 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát Ngưng

FU-86

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86A - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86A

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86H - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86H

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-86Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-88 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-88

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-88K - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-88K

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-92 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-92

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-93 - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-93

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-93Z - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-93Z

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-94 - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng Ngưng

FU-94

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-94C - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-94C

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95 - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95H - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng Ngưng

FU-95H

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95HA - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95HA

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95S - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95S

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95W - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95W

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95Z - Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95Z

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-96 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-96

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-97P - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-97P

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-97S - Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-97S

Thiết bị sợi quang phản xạ hạn chế

FU-98 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-98

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-A05 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 5 mm

FU-A05

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 5 mm

FU-A05D - Thiết bị sợi quang phản xạ, loại vùng, rộng 5 mm

FU-A05D

Thiết bị sợi quang phản xạ, loại vùng, rộng 5 mm

FU-A10 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm

FU-A10

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm

FU-A100 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-A100

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-A10D - Thiết bị sợi quang phản xạ, loại vùng, rộng 10 mm

FU-A10D

Thiết bị sợi quang phản xạ, loại vùng, rộng 10 mm

FU-A40 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-A40

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-E11 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 11 mm

FU-E11

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 11 mm

FU-E40 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 40 mm

FU-E40

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát, loại vùng, rộng 40 mm

FU-L50Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L50Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L51Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L51Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L52Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L52Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L53Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L53Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L54Z - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-L54Z

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V7FN - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V7FN

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V84 - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V84

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V84L - Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

FU-V84L

Thiết bị sợi quang có thể truyền phát

F-V2 - Ống kính khoảng cách dài chân không

F-V2

Ống kính khoảng cách dài chân không