Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: - ML-Z9620T

Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CSA) ML-Z9520TA

ML-Z9520TA - Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CSA)

  • Khắc CE
  • CSA

Các mẫu khác