Mã được chứng nhận

Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.

Gia nhập FDA

FDA (Food and Drug Administration), one of the U.S. government agency, oversees many smaller organizations. One of those organizations is known as the CDRH (Center for Devices and Radiological Health), which is responsible for radiological electrical products and medical devices. Products using lasers are controlled by the CDRH. 21 CFR Part 1040.10 provides specific safety standards for laser products. Products that do not comply with these standards cannot be sold in the U.S., nor can they be imported into the U.S.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Tính đến 21-03-2024

Cảm biến

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN 2020312 -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP 2020312 -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN 2020312 -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP 2020312 -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) 2020312 -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) 2020312 -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m 2020312 -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m 2020312 -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m 2020312 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm 1220004 -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm 1220004 -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm 1220004 -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm 1220004 -

Các trang chính

Cảm biến laser

Cảm biến phát hiện dựa vào khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm 2020312 -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm 2020312 -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm 2020312 -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN 2020312 -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP 2020312 -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN 2020312 -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP 2020312 -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) 2020312 -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) 2020312 -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m 2020312 -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m 2020312 -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m 2020312 -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m 2020312 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LR-ZB100C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100N Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB100P Hình chữ nhật có cáp loại, 100 mm 1220004 -
LR-ZB240CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 240 mm 1220004 -
LR-ZB250AN Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250AP Hình chữ nhật có cáp loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250C3P Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB250CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 250 mm 1220004 -
LR-ZB90CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 90 mm 1220004 -
LR-ZH490CB Ngàm lắp có ren M18 có đầu nối M12 loại, 490 mm 1220004 -
LR-ZH500CN Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500CP Hình chữ nhật có đầu nối M8 loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500N Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm 1220004 -
LR-ZH500P Hình chữ nhật có cáp loại, 500 mm 1220004 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
GV-21 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0622664 -
GV-21P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP 0622664 -
GV-22 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN 0622664 -
GV-22P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP 0622664 -
GV-H1000 Đầu cảm biến loại khoảng cách siêu dài 0622664 -
GV-H1000L Đầu cảm biến loại khoảng cách siêu dài 0622664 -
GV-H130 Đầu cảm biến loại khoảng cách trung bình 0622664 -
GV-H130L Đầu cảm biến loại khoảng cách trung bình 0622664 -
GV-H45 Đầu cảm biến loại khoảng cách ngắn 0622664 -
GV-H450 Đầu cảm biến, loại khoảng cách dài 0622664 -
GV-H450L Đầu cảm biến, loại khoảng cách dài 0622664 -
GV-H45L Đầu cảm biến loại khoảng cách ngắn 0622664 -

Các trang chính

Cảm biến laser theo cường độ phản xạ

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LV-N10 Bộ khuếch đại, Không dây, Khối mở rộng 1020594 -
LV-N11CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN 1020594 -
LV-N11CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP 1020594 -
LV-N11MN Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN 1020594 -
LV-N11N Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, NPN 1020594 -
LV-N11P Bộ khuếch đại, Cáp, Thiết bị chính, PNP 1020594 -
LV-N12CN Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, NPN 1020594 -
LV-N12CP Bộ khuếch đại, Đầu nối M8, khối mở rộng, PNP 1020594 -
LV-N12N Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, NPN 1020594 -
LV-N12P Bộ khuếch đại, Cáp, Khối mở rộng, PNP 1020594 -
LV-NH100 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao 1020594 -
LV-NH110 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Công suất cao 1020594 -
LV-NH300 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao 1020594 -
LV-NH32 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Có thể điều chỉnh điểm sáng 1020594 -
LV-NH35 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Vệt tia thẳng đồng trục 1020594 -
LV-NH37 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Vệt tia siêu nhỏ 1020594 -
LV-NH42 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia vùng, Vùng khoảng cách dài 1020594 -
LV-NH47 1020594 -
LV-NH62 Đầu cảm biến, Thu phát chung vệt, Vệt tia nhỏ 1020594 -
LV-NH64 1020594 -
LV-NH65 1020594 -
LV-NH67 1020594 -
LV-S31 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách 1020594, 0520365 -
LV-S41 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S41L Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S61 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung 1020594, 0520365 -
LV-S62 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song 1020594, 0520365 -
LV-S63 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài 1020594, 0520365 -
LV-S71 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S72 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe) 1020594, 0520365 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LV-11A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0020801 -
LV-11SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0520365 -
LV-11SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP 0520365 -
LV-11SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0520365 -
LV-11SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP 0520365 -
LV-12SA Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN 0520365 -
LV-12SAP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP 0520365 -
LV-12SB Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN 0520365 -
LV-12SBP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP 0520365 -
LV-S31 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách 1020594, 0520365 -
LV-S41 Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S41L Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S61 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung 1020594, 0520365 -
LV-S62 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song 1020594, 0520365 -
LV-S63 Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài 1020594, 0520365 -
LV-S71 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ 1020594, 0520365 -
LV-S72 Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe) 1020594, 0520365 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LV-11A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0020801 -
LV-20A Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây 0020801 -
LV-21A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0020801 -
LV-21AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP 0020801 -
LV-22A Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN 0020801 -
LV-22AP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP 0020801 -
LV-51M Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN 0020801 -
LV-51MP Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP 0020801 -
LV-52 Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN 0020801 -
LV-52P Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP 0020801 -
LV-H100 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 10 mm 0020801 -
LV-H110 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, công suất cao, rộng 10 mm 0020801 -
LV-H300 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại vùng, rộng 30 mm 0020801 -
LV-H32 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt có thể thay đổi 0020801 -
LV-H35 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Cấu tạo đồng trục 0020801 -
LV-H35F Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, IP67 0020801 -
LV-H37 Đầu cảm biến phản xạ, loại vệt, Vệt sắc nét khoảng f50 mm 0020801 -
LV-H41 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài 0020801 -
LV-H42 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Khoảng cách dài 0020801 -
LV-H47 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, Vùng giới hạn 0020801 -
LV-H51 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt 0020801 -
LV-H52 Đầu cảm biến phản xạ, loại vùng, 3 mắt 0020801 -
LV-H62 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, chuẩn 0020801 -
LV-H62F Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, IP67 0020801 -
LV-H64 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng khoảng cách dài 0020801 -
LV-H65 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vùng, vùng rộng 0020801 -
LV-H67 Đầu cảm biến phản xạ hồi quy, loại vệt, khoảng cách dài, lên đến 50 m 0020801 -

Các trang chính

Cảm biến laser đo khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-100 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-300 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-600 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S025 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại 0920520 -
IA-1000SO(50205) IA-1000 đặt hàng riêng 0920520 -
IA-030 Đầu cảm biến 0920520 -
IA-065 Đầu cảm biến 0920520 -
IA-100 Đầu cảm biến 0920520 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LB-70 Bộ thiết bị khuếch đại 8822033 -
LB-72 Bộ thiết bị khuếch đại 9020315 -
LB-11 Đầu cảm biến 8822033 -
LB-12 Đầu cảm biến 9020315 -

Các trang chính

Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí phản xạ

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-100 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-300 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-600 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S025 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IA-1000 Bộ thiết bị khuếch đại 0920520 -
IA-1000SO(50205) IA-1000 đặt hàng riêng 0920520 -
IA-030 Đầu cảm biến 0920520 -
IA-065 Đầu cảm biến 0920520 -
IA-100 Đầu cảm biến 0920520 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LB-70 Bộ thiết bị khuếch đại 8822033 -
LB-72 Bộ thiết bị khuếch đại 9020315 -
LB-11 Đầu cảm biến 8822033 -
LB-12 Đầu cảm biến 9020315 -

Các trang chính

Cảm biến vị trí thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 0920516 -
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 0920516 -
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 0920516 -
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 0920516 -
IG-010 Đầu cảm biến 0920516 -
IG-028 Đầu cảm biến 0920516 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 1020337 -
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 1020337 -
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020337 -
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020337 -
IB-01 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-05 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-10 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-30 Đầu cảm biến 1020337 -

Các trang chính

Cảm biến đo lường

Cảm biến laser quét / Laser profiler

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LJ-X8000 Bộ điều khiển 2D/3D 1920371 -
LJ-X8000A Bộ điều khiển biên dạng 1920371 -
LJ-X8000E Bộ điều khiển 2D 1920371 -
LJ-X8002 Bộ điều khiển 2D/3D 1920371 -
LJ-X8020 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8060 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8080 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8200 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8300 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8400 Đầu cảm biến 1920371 -
LJ-X8900 Đầu cảm biến 1920371 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LJ-V7001 Bộ điều khiển 1220220 -
LJ-V7001P Bộ điều khiển, loại PNP 1220220 -
LJ-V7020 Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7020K Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7060 Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7060K Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7080 Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7200 Đầu cảm biến 1220220 -
LJ-V7300 Đầu cảm biến 1220220 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LJ-G5001 Bộ điều khiển 0622562 -
LJ-G5001P Bộ điều khiển, loại PNP 0622562 -
LJ-G015 Đầu cảm biến 0622562 -
LJ-G015K Đầu cảm biến 0622562 -
LJ-G030 Đầu cảm biến 0622562 -
LJ-G080 Đầu cảm biến 0622562 -
LJ-G200 Đầu cảm biến 0622562 -

Các trang chính

Cảm biến dịch chuyển laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách phản xạ)

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LK-G5000 Bộ điều khiển 0920018 -
LK-G5000P Bộ điều khiển loại PNP 0920018 -
LK-G5000PV Bộ điều khiển, loại PNP, có khối màn hình hiển thị 0920018 -
LK-G5000V Bộ điều khiển, có khối màn hình hiển thị 0920018 -
LK-G5001 Bộ điều khiển 0920018 -
LK-G5001P Bộ điều khiển, loại PNP 0920018 -
LK-G5001PV Bộ điều khiển chính: Loại tích hợp, PNP 0920018 -
LK-G5001V Bộ điều khiển chính: Loại tích hợp, NPN 0920018 -
LK-H008 Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H008W Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H020 Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H022 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 0920018 -
LK-H022K Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H023 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 3B 0920018 -
LK-H025 Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H027 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 0920018 -
LK-H027K Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H028 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 3B 0920018 -
LK-H050 Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H052 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 0920018 -
LK-H052K Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H053 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 3B 0920018 -
LK-H055 Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H057 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 0920018 -
LK-H057K Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H058 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 3B 0920018 -
LK-H080 Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H082 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 0920018 -
LK-H085 Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H087 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 0920018 -
LK-H150 Đầu cảm biến, loại vệt 0920018 -
LK-H152 Đầu cảm biến loại vệt, laser class 2 0920018 -
LK-H155 Đầu cảm biến, loại rộng 0920018 -
LK-H157 Đầu cảm biến, loại rộng, laser class 2 0920018 -
LK-HA100 Khối đầu bổ sung 0920018 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LK-G3000 Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN 0421750 -
LK-G3000P Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP 0421750 -
LK-G3000PV Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP 0421750 -
LK-G3000V Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN 0421750 -
LK-G3001 Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN 0421750 -
LK-G3001P Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP 0421750 -
LK-G3001PV Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, PNP 0421750 -
LK-G3001V Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN 0421750 -
LK-G08 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G10 Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G15 Đầu cảm biến: Nhỏ gọn/siêu chính xác, Vệt rộng 0421750 -
LK-G150 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G152 Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G155 Đầu cảm biến, loại rộng 0421750 -
LK-G157 Đầu cảm biến: Khoảng cách dài, Vệt rộng 0421750 -
LK-G30 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G32 Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G35 Đầu cảm biến, loại rộng 0421750 -
LK-G37 Đầu cảm biến: Độ chính xác cao, Vệt rộng 0421750 -
LK-G400 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G402 Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G405 Đầu cảm biến, loại rộng 0421750 -
LK-G407 Đầu cảm biến: Tốc độ cao Khoảng cách dài, Vệt rộng 0421750 -
LK-G500 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G502 Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G505 Đầu cảm biến, loại rộng 0421750 -
LK-G507 Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt rộng 0421750 -
LK-G80 Đầu cảm biến, loại vệt 0421750 -
LK-G82 Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt tia nhỏ 0421750 -
LK-G85 Đầu cảm biến, loại rộng 0421750 -
LK-G87 Đầu cảm biến: Đa năng, Vệt rộng 0421750 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LT-9000SO(5651) Bộ điều khiển, không có chức năng camera 0322254 -
LT-9001H Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, không có chức năng camera 0322254 -
LT-9500SO(5650) Bộ điều khiển, có chức năng camera 0322254 -
LT-9501H Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, có chức năng camera 0322254 -
LT-9011 Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera 0322254 -
LT-9011M Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera 0322254 -
LT-9031 Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera 0322254 -
LT-9031M Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera 0322254 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LK-2001 Bộ điều khiển 9220269 -
LK-2011 Bộ điều khiển 9220269 -
LK-2101 Bộ điều khiển 9220269 -
LK-2111 Bộ điều khiển 9220269 -
LK-2501 Bộ điều khiển 9820951 -
LK-2503 Bộ điều khiển 9820951 -
LK-3101 Bộ điều khiển 9922844 -
LK-011 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ 9922844 -
LK-031 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ 9220269 -
LK-036 Đầu cảm biến, vệt rộng 9220269 -
LK-081 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ 9220269 -
LK-086 Đầu cảm biến 9220269 -
LK-501 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ 9820951 -
LK-503 Đầu cảm biến, vệt tia nhỏ, laser Class 2 9820951 -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách phản xạ

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-100 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-300 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-600 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S025 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-S065 Đầu cảm biến 1020134 -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) 1020134 -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020134 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LB-70 Bộ thiết bị khuếch đại 8822033 -
LB-72 Bộ thiết bị khuếch đại 9020315 -
LB-11 Đầu cảm biến 8822033 -
LB-12 Đầu cảm biến 9020315 -

Các trang chính

Micrometer quang học / Micrometer quét laser

Đo chính xác cao (Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập)

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LS-5001 Bộ điều khiển 9120541 -
LS-5501 Bộ điều khiển 9120541 -
LS-5041 Đầu cảm biến 9120541 -
LS-5121 Đầu cảm biến 9120541 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LS-3100 Bộ điều khiển 9120541, 9022020 -
LS-3100-01 Bộ điều khiển, bảng mạch BCD 9120541, 9022020 -
LS-3100-02 Bộ điều khiển bảng mạch GP-IB 9120541, 9022020 -
LS-3032 Đầu cảm biến 9120541 -
LS-3033 Đầu cảm biến 9120541 -
LS-3033SO(8073) LS-3033 đặt hàng riêng 9120541 -
LS-3034 Đầu cảm biến 9120541 -
LS-3036 Đầu cảm biến 9022020 -
LS-3060 Đầu cảm biến 9022020 -

Các trang chính

Cảm biến khoảng cách thu phát độc lập

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IG-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 0920516 -
IG-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 0920516 -
IG-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 0920516 -
IG-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 0920516 -
IG-010 Đầu cảm biến 0920516 -
IG-028 Đầu cảm biến 0920516 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
IB-1000 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 1020337 -
IB-1050 Khối khuếch đại, loại thanh ngang (DIN-rail) 1020337 -
IB-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020337 -
IB-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển 1020337 -
IB-01 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-05 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-10 Đầu cảm biến 1020337 -
IB-30 Đầu cảm biến 1020337 -

Các trang chính

Cảm biến điều khiển quá trình

Cảm biến nhiệt độ

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
FT-H10 Đầu cảm biến 0520768 -
FT-H20 Đầu cảm biến 0520768 -
FT-H20SO(2721) FT-H20 đặt hàng riêng 0520768 -
FT-H30 Đầu cảm biến 0520768 -

Các trang chính

Kính hiển vi

Kính hiển vi quang học / kỹ thuật số

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
VHX-7000N Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số 2120888 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
VHX-970FN Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số 2120888 -

Các trang chính

Máy phân tích nguyên tố

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
EA-300 Máy phân tích nguyên tố bằng laser 2120888 -

Các trang chính

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh

Hệ thống đo lường đa cảm biến

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
LM-X100L Đầu Mẫu laser đa màu 2221156 -
LM-X100TL Đầu Mẫu laser đa màu + đầu dò chạm 2221156 -

Các trang chính

Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser

Máy khắc laser

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
MD-X1000 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn) 1420484 -
MD-X1000C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) 1420484 -
MD-X1020 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng) 1420484 -
MD-X1020C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) 1420484 -
MD-X1050 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Loại vệt tia nhỏ) 1420484 -
MD-X1500 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn) 1420484 -
MD-X1500C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) 1420484 -
MD-X1520 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng) 1420484 -
MD-X1520C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) 1420484 -
MD-X2000 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn 2020080 -
MD-X2000A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn 2020080 -
MD-X2020 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng 2020080 -
MD-X2020A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng 2020080 -
MD-X2050 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vệt lấy nét 2020080 -
MD-X2050A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vệt lấy nét 2020080 -
MD-X2500 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn 2020080 -
MD-X2500A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn 2020080 -
MD-X2520 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng 2020080 -
MD-X2520A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng 2020080 -
MC-P1 Bảng điều khiển chung 0622252 -
MD-C1 Mô-đun an toàn laser 2020080 -
MD-C2A Mô-đun an toàn laser 2020080 -
MD-C2B Mô-đun an toàn laser 2020080 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
MD-U1000C Máy khắc bằng Laser UV 3 Trục (Vùng tiêu chuẩn) 1720935 -
MD-U1020C Máy khắc bằng Laser UV 3 Trục (Vùng rộng) 1720935 -
MC-P1 Bảng điều khiển chung 0622252 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
ML-Z9600 1721058 -
ML-Z9610 1721058 -
ML-Z9610T 1721058 -
ML-Z9620 1721058 -
ML-Z9620T 1721058 -
ML-Z9650 1721058 -
ML-Z9650T 1721058 -
ML-Z9500 Máy khắc laser CO2 3 trục/Bộ điều khiển 0622252 -
ML-Z9500A Máy khắc laser CO2 3 trục/Bộ điều khiển (phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9500W Máy khắc laser CO2 3 trục/Bộ điều khiển 0622252 -
ML-Z9510 Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn) 0622252 -
ML-Z9510A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9510TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/chiều dài bước sóng ngắn/phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9510TW Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/chiều dài bước sóng ngắn) 0622252 -
ML-Z9510W Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn) 0622252 -
ML-Z9520 Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng) 0622252 -
ML-Z9520A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9520T Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CE) 0622252 -
ML-Z9520TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9520TW Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CE) 0622252 -
ML-Z9520W Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/phù hợp với Chuẩn CE) 0622252 -
ML-Z9550 Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng) 0622252 -
ML-Z9550A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9550T Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/chiều dài bước sóng ngắn) 0622252 -
ML-Z9550TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/chiều dài bước sóng ngắn/phù hợp với Chuẩn CSA) 0622252 -
ML-Z9550TW Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/chiều dài bước sóng ngắn) 0622252 -
ML-Z9550W Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng) 0622252 -
MC-P1 Bảng điều khiển chung 0622252 -

Các trang chính

Thiết bị đọc mã vạch

Máy quét mã vạch

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
SR-750 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách ngắn 1320083 -
SR-750HA Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại độ phân giải cao 1320083 -
SR-751 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách vừa 1320083 -
SR-752 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách dài 1320083 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
SR-700 Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định 1420527 -
SR-700HA Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định 1420527 -
SR-710 Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định 1420527 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
SR-600 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách ngắn 0920493 -
SR-600HA Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại độ phân giải cao 0920493 -
SR-610 Thiết bị đọc mã 2D siêu nhỏ, loại khoảng cách trung bình 0920493 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
BL-1300 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, đơn 0820248 -
BL-1300HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, đơn 0820248 -
BL-1301 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại chuẩn, phía trước, quét mành 0820248 -
BL-1301HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, phía trước, quét mành 0820248 -
BL-1350HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên đơn 0820248 -
BL-1351HA Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, cạnh bên, quét mành 0820248 -
BL-1370 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, đơn 0820248 -
BL-1371 Thiết bị đọc mã vạch kỹ thuật số siêu nhỏ, loại khoảng cách dài, phía trước, quét mành 0820248 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
BL-700 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại độ phân giải cao, đơn 9521135 -
BL-701 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại độ phân giải cao, quét mành 9521135 -
BL-740 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách trung bình, đơn 9521135 -
BL-741 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách trung bình, quét mành 9521135 -
BL-780 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách dài, đơn 9521135 -
BL-781 Thiết bị đọc mã vạch laser khoảng cách dài, loại khoảng cách dài, quét mành 9521135 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
BL-600 Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, Đơn 9521135 -
BL-600HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, Đơn 9521135 -
BL-601 Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, quét mành 9521135 -
BL-601HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, quét mành 9521135 -
BL-650HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, Đơn 9521135 -
BL-651HA Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, quét mành 9521135 -

Các trang chính

Thiết bị khử tĩnh điện

Máy đo tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Số đăng ký Thông báo
SK-H050 Thiết bị chính 1420660 -

Các trang chính