Mã được chứng nhận

Thông tin để kiểm tra chứng nhận sản phẩm và tình trạng hợp quy.

Tiêu chuẩn Chứng nhận CSA

The CSA Standards is a Canadian counterpart of the UL standards, which is a U.S. certification system to reduce the risk of fire and electric shock in electrical and electronic products. As the United States and Canada have completed an MRA (Mutual Recognition Agreement), certification can be mutually recognized. If CSA certifies a product according to the UL Standards, the certification mark for the product will show the conformity to the UL Standards by C-CSA-US mark (NRTL mark).

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Tính đến 21-03-2024

Cảm biến

Cảm biến quang điện

Cảm biến quang điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-N10 Khối khuếch đại, Khối mở rộng không dây -
PS-N11CN Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, NPN -
PS-N11CP Khối khuếch đại, Loại đầu nối M8, Thiết bị chính, PNP -
PS-N11N Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, NPN -
PS-N11P Khối khuếch đại, Loại cáp, Thiết bị chính, PNP -
PS-N12CN Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, NPN -
PS-N12CP Khối khuếch đại, loại đầu nối M8, khối mở rộng, PNP -
PS-N12N Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, NPN -
PS-N12P Khối khuếch đại, Loại cáp, Khối mở rộng, PNP -
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
PS-05 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-201 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-201C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khoảng cách dài -
PS-202 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại khả năng chống chịu với môi trường, khe tích hợp -
PS-205 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Khoảng cách dài -
PS-206 Đầu cảm biến phản xạ, loại chống chịu với môi trường, Vùng quan sát hẹp -
PS-45 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-46 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-47 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-47C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Vệt tia nhỏ -
PS-48 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Trụ tròn -
PS-49 Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-49C Đầu cảm biến phản xạ, loại đa công dụng, Khoảng cách dài -
PS-52 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-52C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-55C Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-56 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Mỏng -
PS-58 Đầu cảm biến có thể truyền phát, loại đa công dụng, Trụ tròn -

Các trang chính

Cảm biến màu

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-W500 loại cáp -
LR-W500C loại đầu nối M12 -
LR-W70 Loại vệt nhỏ/kép Loại cáp -
LR-W70C Loại vệt nhỏ/kép Đầu nối M12 loại 4-chân -
LR-WF10 Loại sợi quang Loại cáp -
LR-WF10C Loại sợi quang Đầu nối M12 loại 4-chân -
MU-N11 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị chính -
MU-N12 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị mở rộng -

Các trang chính

Cảm biến laser

Cảm biến phát hiện dựa vào khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LR-X100 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 100mm -
LR-X100CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 100mm -
LR-X250 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 250mm -
LR-X250CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 250mm -
LR-X50 Dòng tiêu chuẩn, Loại cáp, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50C Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8, tầm hoạt động 50mm -
LR-X50CG Dòng tiêu chuẩn, Loại đầu nối M8 (cáp bọc kim loại), tầm hoạt động 50mm -
LR-XN11N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại NPN -
LR-XN11P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại chính loại PNP -
LR-XN12N Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộng loại NPN -
LR-XN12P Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Loại cáp, khối khuếch đại mở rộngh loại PNP -
LR-XN10 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại mở rộng (loại không dây) -
LR-XN11C Dòng bộ khuếch đại độc lập, Bộ khuếch đại, Khối khuếch đại chính (đầu nối M8) -
LR-XH100 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 2m -
LR-XH100(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 100mm, cáp 10m -
LR-XH250 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 2m -
LR-XH250(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 250mm, cáp 10m -
LR-XH50 Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 2m -
LR-XH50(10M) Dòng bộ khuếch đại độc lập, Đầu cảm biến, tầm hoạt động 50mm, cáp 10m -

Các trang chính

Cảm biến laser đo khoảng cách

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí phản xạ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Cảm biến hình ảnh

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV3-500CA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV3-500MA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV3-600CA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV3-600MA Cảm biến hình ảnh thông minh Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV3-G120 Bộ khuếch đại cảm biến mẫu nhỏ gọn -
IV3-G500CA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV3-G500MA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV3-G600CA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV3-G600MA Đầu cảm biến mẫu nhỏ gọn Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV3-CP50 Bảng điều khiển -
IV3-L5C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L5M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L6C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-L6M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI dành cho cảm biến hình ảnh thông minh -
IV3-LG5C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG5M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG6C Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -
IV3-LG6M Khối chiếu sáng tạo ảnh AI cho các mẫu nhỏ gọn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV2-G30 Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ chuẩn -
IV2-G30F Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ nhận biết/chế độ chuẩn -
IV2-G150MA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát hẹp Loại AF đơn sắc -
IV2-G300CA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu -
IV2-G500CA Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF màu -
IV2-G500MA Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc -
IV2-G600MA Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc -
IV2-CP50 Bảng điều khiển -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IV2-CP50 Bảng điều khiển -

Các trang chính

Bộ thiết bị giao tiếp mạng

Mẫu Tên mẫu Thông báo
MU-N11 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị chính -
MU-N12 Bộ điều khiển Đa cảm biến, Thiết bị mở rộng -

Các trang chính

Cảm biến đo lường

Cảm biến laser quét / Laser profiler

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LJ-X8000 Bộ điều khiển 2D/3D -
LJ-X8000A Bộ điều khiển biên dạng -
LJ-X8000E Bộ điều khiển 2D -
LJ-X8002 Bộ điều khiển 2D/3D -
LJ-X8020 Đầu cảm biến -
LJ-X8060 Đầu cảm biến -
LJ-X8080 Đầu cảm biến -
LJ-X8200 Đầu cảm biến -
LJ-X8300 Đầu cảm biến -
LJ-X8400 Đầu cảm biến -
LJ-X8900 Đầu cảm biến -
CB-NEC20E Khối EtherCAT® -
CB-NEP20E Mô đun EtherNet/IP® -
CB-NPN20E Mô đun PROFINET -

Các trang chính

Cảm biến dịch chuyển laser

Cảm biến khoảng cách phản xạ

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IL-030 Đầu cảm biến -
IL-065 Đầu cảm biến -
IL-100 Đầu cảm biến -
IL-300 Đầu cảm biến -
IL-600 Đầu cảm biến -
IL-S025 Đầu cảm biến -
IL-S065 Đầu cảm biến -
IL-1000 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1050 Khối khuếch đại, Loại lắp trên thanh ngang (DIN-rail) -
IL-1500 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -
IL-1550 Khối khuếch đại, Loại gắn bảng điều khiển -

Các trang chính

Hệ thống đo

Hệ thống đo hình ảnh

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-8000 Bộ điều khiển -
IM-8005 Bàn soi ø100 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng cố định -
IM-8020 Bàn soi vuông 200 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng -
IM-8030 Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng -
IM-8030T Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng/Khối đo chiều cao tiếp xúc -
IM-RU1 Khối quay -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LM-1000 Bộ điều khiển -
LM-1100 Đầu -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-7000 Bộ điều khiển -
IM-7500 Bộ điều khiển -
IM-7010 Đầu -
IM-7020 Đầu -
IM-7030 Đầu -
IM-7030T Đầu -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
IM-6700 Bộ điều khiển -
IM-6125 Đầu đo: Mẫu trường rộng -
IM-6145 Đầu đo: Mẫu có độ chính xác cao -
IM-6225 Đầu đo: Loại trường đo rộng/Vòng đèn chiếu lập trình -
IM-6225T Đầu có khối đo chiều cao tiếp xúc -

Các trang chính

Hệ thống đo lường đa cảm biến

Mẫu Tên mẫu Thông báo
LM-X100L Đầu Mẫu laser đa màu -
LM-X100T Đầu Mẫu đầu dò chạm -
LM-X100TL Đầu Mẫu laser đa màu + đầu dò chạm -
IM-RU1 Khối quay -

Các trang chính

Máy quét 3D

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VR-6000 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Bộ điều khiển -
VR-6100 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model tiêu chuẩn) -
VR-6200 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model hoàn toàn tự động) -
VR-RU2 Bộ phận xoay có gắn động cơ -

Các trang chính

Cảm biến an toàn

Công Tắc Khóa Liên Động An Toàn

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GS-10PC Loại không tiếp xúc Loại chức năng đơn giản PNP Loại đầu nối M12 -
GS-11N10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-11N5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-11P10 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-11P5 Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-11PC Loại không tiếp xúc Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-13P5 Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-13PC Loại không tiếp xúc Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -
GS-51N10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-51N5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-51P10 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-51P5 Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-51PC Bật nguồn để nhả Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-53PC Bật nguồn để nhả Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -
GS-71N10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 10 m -
GS-71N5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn NPN Cáp chuẩn 5 m -
GS-71P10 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 10 m -
GS-71P5 Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Cáp chuẩn 5 m -
GS-71PC Bật nguồn để khóa Loại tiêu chuẩn PNP Loại đầu nối M12 -
GS-73PC Bật nguồn để khóa Loại hiệu suất cao PNP Loại đầu nối M12 -

Các trang chính

Cảm biến điều khiển quá trình

Cảm biến áp suất

Mẫu Tên mẫu Thông báo
GP-M001 Thiết bị chính, loại áp suất hỗn hợp, ±100 kPa -
GP-M010 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 1 MPa -
GP-M025 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 2,5 MPa -
GP-M100 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 10 MPa -
GP-M250 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 25 MPa -
GP-M400 Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, 40 MPa -

Các trang chính

Thiết bị khử tĩnh điện

Thiết bị khử tĩnh điện

Thanh khử tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-E036A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 360 mm -
SJ-E036H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 360 mm -
SJ-E036L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 360 mm -
SJ-E036N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 360 mm -
SJ-E060A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 600 mm -
SJ-E060H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 600 mm -
SJ-E060L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 600 mm -
SJ-E060N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 600 mm -
SJ-E084A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 840 mm -
SJ-E084H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 840 mm -
SJ-E084L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 840 mm -
SJ-E084N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 840 mm -
SJ-E108A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1080 mm -
SJ-E108H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1080 mm -
SJ-E108L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1080 mm -
SJ-E108N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1080 mm -
SJ-E132A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1320 mm -
SJ-E132H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1320 mm -
SJ-E132L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1320 mm -
SJ-E132N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1320 mm -
SJ-E156A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1560 mm -
SJ-E156H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1560 mm -
SJ-E156L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1560 mm -
SJ-E156N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1560 mm -
SJ-E180A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1800 mm -
SJ-E180H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1800 mm -
SJ-E180L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 1800 mm -
SJ-E180N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 1800 mm -
SJ-E204A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2040 mm -
SJ-E204H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2040 mm -
SJ-E204L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2040 mm -
SJ-E204N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2040 mm -
SJ-E228A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2280 mm -
SJ-E228H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2280 mm -
SJ-E228L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2280 mm -
SJ-E228N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2280 mm -
SJ-E252A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2520 mm -
SJ-E252H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2520 mm -
SJ-E252L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 2520 mm -
SJ-E252N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 2520 mm -
SJ-E300A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 3000 mm -
SJ-E300H Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 3000 mm -
SJ-E300L Thiết bị chính loại thanh, Mẫu dòng thấp 3000 mm -
SJ-E300N Thiết bị chính loại thanh, Mẫu hệ thống mạng 3000 mm -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-H036 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 360 mm -
SJ-H036A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 360 mm -
SJ-H036C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 360 mm -
SJ-H036V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 360 mm -
SJ-H060 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 600 mm -
SJ-H060A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 600 mm -
SJ-H060C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 600 mm -
SJ-H060V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 600 mm -
SJ-H084 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 840 mm -
SJ-H084A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 840 mm -
SJ-H084C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 840 mm -
SJ-H084V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 840 mm -
SJ-H108 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1080 mm -
SJ-H108A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1080 mm -
SJ-H108C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1080 mm -
SJ-H108V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1080 mm -
SJ-H132 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1320 mm -
SJ-H132A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1320 mm -
SJ-H132C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1320 mm -
SJ-H132V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1320 mm -
SJ-H156 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1560 mm -
SJ-H156A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1560 mm -
SJ-H156C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1560 mm -
SJ-H156V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1560 mm -
SJ-H180 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 1800 mm -
SJ-H180A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 1800 mm -
SJ-H180C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 1800 mm -
SJ-H180V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 1800 mm -
SJ-H204 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2040 mm -
SJ-H204A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2040 mm -
SJ-H204C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2040 mm -
SJ-H204V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 2040 mm -
SJ-H228 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2280 mm -
SJ-H228A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2280 mm -
SJ-H228C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2280 mm -
SJ-H228V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 2280 mm -
SJ-H252 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 2520 mm -
SJ-H252A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 2520 mm -
SJ-H252C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 2520 mm -
SJ-H252V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 3000 mm -
SJ-H300 Thiết bị chính loại thanh, Mẫu đầu trên 3000 mm -
SJ-H300A Thiết bị chính loại thanh, Mẫu chuẩn 3000 mm -
SJ-H300C Thiết bị chính loại thanh, Mẫu Silicone 3000 mm -
SJ-H300V Thiết bị chính loại thanh, Mẫu sạch 3000 mm -

Các trang chính

Loại quạt thổi

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F700 Thiết bị tạo ion -
SJ-FB01 Cảm biến phản hồi -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005F Thiết Bị Khử Tĩnh Có Quạt Nhỏ Gọn -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-F2000 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F2010 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F2500 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -
SJ-F5000 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5000- Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5010 Thiết bị chính loại máy quạt -
SJ-F5500 Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -
SJ-F5500- Thiết bị chính loại máy quạt, Tốc độ cao và Độ chính xác cao -

Các trang chính

Loại điểm / vòi phun

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005M Thiết bị khử tĩnh điện có vòi phun nhỏ gọn Loại dạng vòi phun -
SJ-L005MT Thiết bị khử tĩnh điện có vòi phun nhỏ gọn Loại dạng ống -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-M200- Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300- Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M020 Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi chuẩn -
SJ-M020(0.6M) Loại SJ-M020 0.6 m -
SJ-M020(1.2M) Loại SJ-M020 1.2 m -
SJ-M020G Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi CAB -
SJ-M020G(0.6M) Loại SJ-M020G 0.6 m -
SJ-M020G(1.2M) Loại SJ-M020G 1.2 m -
SJ-M021 Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi chuẩn -
SJ-M021G Thiết bị chính loại vệt, cáp đầu 2 m và mũi CAB -
SJ-M030 Thiết bị chính loại vệt, chuẩn -
SJ-M030C Thiết bị chính loại vệt, loại Silicone 220 mm -
SJ-M030G Thiết bị chính loại vệt, loại CAB 220 mm -
SJ-M030V Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài 220 mm -
SJ-M030VC Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài sạch 220 mm -
SJ-M070 Thiết bị chính loại vệt, chuẩn -
SJ-M070C Thiết bị chính loại vệt, loại Silicone 380 mm -
SJ-M070G Thiết bị chính loại vệt, loại CAB 380 mm -
SJ-M070V Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài 380 mm -
SJ-M070VC Thiết bị chính loại vệt, loại vỏ bọc ngoài sạch 380 mm -
SJ-M200 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M201 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300 Khối khuếch đại loại vệt -
SJ-M300 Khối khuếch đại loại vệt -

Các trang chính

Loại súng

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SJ-L005G Súng khử tĩnh điện cực bền, có hiệu suất cao -

Các trang chính

Máy đo tĩnh điện

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SK-H050 Thiết bị chính -
SK-H055 -

Các trang chính

Camera công nghiệp

Hệ thống camera công nghiệp

Hệ thống camera vision

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-DRM10X Chiếu sáng đa quang phổ 100 mm -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-DZW15D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 150 mm -
CA-DZW30D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 300 mm -
CA-DZW45D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 450 mm -
CA-DZW5 Đèn dòng màu trắng 50 mm -

Các trang chính

Phụ kiện khác

Mẫu Tên mẫu Thông báo
CA-DBB13 Đèn dạng thanh màu xanh 132 mm -
CA-DBB5 Đèn dạng thanh màu xanh 50 mm -
CA-DBB8 Đèn dạng thanh màu xanh 82 mm -
CA-DBR13 Đèn dạng thanh màu đỏ 132 mm -
CA-DBR5 Đèn dạng thanh màu đỏ 50 mm -
CA-DBR8 Đèn dạng thanh màu đỏ 82 mm -
CA-DBW12W Đèn dạng thanh màu trắng 120 mm -
CA-DBW13 Đèn dạng thanh màu trắng 132 mm -
CA-DBW15P Đèn dạng thanh có khả năng chống chịu với môi trường -
CA-DBW24W Đèn dạng thanh màu trắng 240 mm -
CA-DBW34H Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 340 mm -
CA-DBW5 Đèn dạng thanh màu trắng 50 mm -
CA-DBW50H Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 500 mm -
CA-DBW8 Đèn dạng thanh màu trắng 82 mm -
CA-DC40E -
CA-DC60E Khối mở rộng điều khiển đèn LED -
CA-DDB15 Đèn vòm màu xanh ø152 -
CA-DDB8 Đèn vòm màu xanh ø87 -
CA-DDR15 Đèn vòm màu đỏ ø152 -
CA-DDR8 Đèn vòm màu đỏ ø87 -
CA-DDW15 Đèn vòm màu trắng ø152 -
CA-DDW8 Đèn vòm màu trắng ø87 -
CA-DLR10 Đèn góc hẹp màu đỏ 100-70 -
CA-DLR12 Đèn góc hẹp màu đỏ 125-95 -
CA-DLR7 Đèn góc hẹp màu đỏ 75-46 -
CA-DPB2 Đèn tia màu xanh -
CA-DPR2 Đèn tia màu đỏ -
CA-DPU2 Bộ nguồn điện chuyên dụng -
CA-DPW2 Đèn tia màu trắng -
CA-DQB10 Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 109-109 -
CA-DQB15 Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 150-150 -
CA-DQW10 Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 109-109 -
CA-DQW10M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 100-100 -
CA-DQW12M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 120-120 -
CA-DQW15 Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 150-150 -
CA-DQW7M Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 70-70 -
CA-DRB10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 100-50 -
CA-DRB13M Đèn đa góc (Tròn) màu xanh 130-86 -
CA-DRB3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 38-15 -
CA-DRB4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 43-15 -
CA-DRB5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 50-28 -
CA-DRB7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 70-39 -
CA-DRB8M Đèn đa góc (Tròn) màu xanh 80-36 -
CA-DRB9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 90-50 -
CA-DRM10X Chiếu sáng đa quang phổ 100 mm -
CA-DRM20X Chiếu sáng đa quang phổ 200 mm -
CA-DRM5X Chiếu sáng đa quang phổ 50 mm -
CA-DRR10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 100-50 -
CA-DRR13M Đèn đa góc (Tròn) màu đỏ 130-86 -
CA-DRR3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 38-15 -
CA-DRR4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 43-15 -
CA-DRR5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 50-28 -
CA-DRR7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 70-39 -
CA-DRR8M Đèn đa góc (Tròn) màu đỏ 80-36 -
CA-DRR9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 90-50 -
CA-DRW10F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 100-50 -
CA-DRW13M Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 130-86 -
CA-DRW13P Đèn dạng vòng có khả năng chống chịu với môi trường -
CA-DRW3 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 38-15 -
CA-DRW4F Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 43-15 -
CA-DRW5 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 50-28 -
CA-DRW7 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 70-39 -
CA-DRW8M Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 80-36 -
CA-DRW9 Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 90-50 -
CA-DSB15 Đèn nền màu xanh 150-150 -
CA-DSB2 Đèn nền màu xanh 32-32 -
CA-DSB3 Đèn nền màu xanh 32-62 -
CA-DSB7 Đèn nền màu xanh 77-77 -
CA-DSR15 Đèn nền màu đỏ 150-150 -
CA-DSR2 Đèn nền màu đỏ 32-32 -
CA-DSR3 Đèn nền màu đỏ 32-62 -
CA-DSR9 Đèn nền màu đỏ 92-92 -
CA-DSW15 Đèn nền màu trắng 150-150 -
CA-DSW2 Đèn nền màu trắng 32-32 -
CA-DSW3 Đèn nền màu trắng 32-62 -
CA-DSW30 Đèn nền màu trắng -
CA-DSW7 Đèn nền màu trắng 77-77 -
CA-DXB3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXB5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXB7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXR7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW3 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW5 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DXW7 Đèn đồng trục (Dọc) -
CA-DZW15D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 150 mm -
CA-DZW30D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 300 mm -
CA-DZW45D Đèn dòng tán xạ Màu trắng 450 mm -
CA-DZW5 Đèn dòng màu trắng 50 mm -

Các trang chính

Bộ thiết bị điều khiển

HMI

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VT3-Q5H Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch -
VT3-Q5HG Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay QVGA 5" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC -
VT3-V6H Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 6 inch -
VT3-V6HG Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay VGA 6" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC -
VT-T1 Khối đầu cuối rơ le có thể tháo rời -

Các trang chính

Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser

Máy khắc laser

Mẫu Tên mẫu Thông báo
MD-X1000 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn) -
MD-X1000C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) -
MD-X1020 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng) -
MD-X1020C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) -
MD-X1050 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Loại vệt tia nhỏ) -
MD-X1500 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn) -
MD-X1500C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) -
MD-X1520 Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng) -
MD-X1520C Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) -
MD-X2000 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn -
MD-X2000A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn -
MD-X2020 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng -
MD-X2020A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng -
MD-X2050 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vệt lấy nét -
MD-X2050A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vệt lấy nét -
MD-X2500 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn -
MD-X2500A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn -
MD-X2520 Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng -
MD-X2520A Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng -
MD-C1 Mô-đun an toàn laser -
MD-C2A Mô-đun an toàn laser -
MD-C2B Mô-đun an toàn laser -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
MD-U1000C Máy khắc bằng Laser UV 3 Trục (Vùng tiêu chuẩn) -
MD-U1020C Máy khắc bằng Laser UV 3 Trục (Vùng rộng) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
ML-Z9600 -
ML-Z9610 -
ML-Z9610T -
ML-Z9620 -
ML-Z9620T -
ML-Z9650 -
ML-Z9650T -
ML-Z9500A Máy khắc laser CO2 3 trục/Bộ điều khiển (phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9510A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9510TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/chiều dài bước sóng ngắn/phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9520A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9520TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng rộng/chiều dài bước sóng ngắn/Phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9550A Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/phù hợp với Chuẩn CSA) -
ML-Z9550TA Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (nét mỏng/chiều dài bước sóng ngắn/phù hợp với Chuẩn CSA) -

Các trang chính

Kính hiển vi

Kính hiển vi quang học / kỹ thuật số

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số -
VHX-7000N Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số -
VHX-S650E Hệ thống quan sát góc tự do (XYZ có gắn động cơ) -
VHX-S660E Hệ thống quan sát góc tự do lớn (XYZ có gắn động cơ) -
VHX-S700F -
VHX-S750E Hệ thống quan sát góc tự do (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z) -
VHX-S770E Hệ thống quan sát góc tự do lớn (đế có gắn động cơ XYZ, tiêu cự có gắn động cơ Z) -
VHX-7020 -
VHX-7100 Đầu đo được tích hợp hoàn toàn -
VHX-E100 Ống kính có độ phóng đại trung bình, độ phân giải cao (100x đến 500x) -
VHX-E20 Ống kính có độ phóng đại thấp, độ phân giải cao (20x đến 100x) -
VHX-E2500 Ống kính có độ phóng đại cao nhất, độ phân giải cao (2500x đến 6000x) -
VHX-E500 Ống kính có độ phóng đại cao, độ phân giải cao (500x đến 2500x) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-6000 Kính hiển vi kỹ thuật số -
VHX-S600E Hệ thống quan sát góc tự do (Z có gắn động cơ) -
VHX-S600F -
VHX-S650E Hệ thống quan sát góc tự do (XYZ có gắn động cơ) -
VHX-S660E Hệ thống quan sát góc tự do lớn (XYZ có gắn động cơ) -
VHX-6020 Thiết bị camera -
VHX-6100 Thiết bị camera -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-5000 Bộ điều khiển -
VHX-5020 Thiết bị camera -
VHX-5100 Thiết bị camera -
VHX-S500E Hệ thống quan sát góc tự do (Z có gắn động cơ) -
VHX-S550E Hệ thống quan sát góc tự do (XYZ có gắn động cơ) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-900F Kính hiển vi kỹ thuật số -
VHX-950F Kính hiển vi kỹ thuật số -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-970F Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số -
VHX-970FN Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-2000E Kính hiển vi kỹ thuật số -
VHX-2000K Kính hiển vi kỹ thuật số -
VHX-S15CE Khối đo tự động 3D (Bộ điều khiển) -
VHX-1020 Bộ thiết bị camera -
VHX-1100 Bộ thiết bị camera -
VHX-S15F Khối đo tự động 3D (Đế S30) -
VHX-S15H Khối đo tự động 3D (Đế S5) -
VHX-S90BE -
VHX-S90F Hệ thống quan sát góc tự do (Z có gắn động cơ) -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VHX-700FE Kính hiển vi kỹ thuật số -

Các trang chính

Thiết bị đo biên dạng quang học

Mẫu Tên mẫu Thông báo
VR-6000 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Bộ điều khiển -
VR-6100 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model tiêu chuẩn) -
VR-6200 Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Đầu đo (Model hoàn toàn tự động) -
VR-RU2 Bộ phận xoay có gắn động cơ -

Các trang chính

Máy phân tích nguyên tố

Mẫu Tên mẫu Thông báo
EA-300 Máy phân tích nguyên tố bằng laser -

Các trang chính

Thiết bị đọc mã vạch

Máy quét mã vạch

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-EC1 Khối giao tiếp EtherCAT® -
SR-PN1 Khối giao tiếp PROFINET -
SR-UR1 Khối giao tiếp USB -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-2000 Thiết bị đọc mã 1D/2D -
SR-2000W Thiết bị đọc mã 1D/2D -
SR-UR1 Khối giao tiếp USB -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động -
SR-1000W Thiết bị đọc mã lấy nét tự động -
SR-UR1 Khối giao tiếp USB -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-750 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách ngắn -
SR-750HA Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại độ phân giải cao -
SR-751 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách vừa -
SR-752 Bộ đọc mã 2D tương thích Ethernet, loại khoảng cách dài -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-700 Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định -
SR-700HA Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định -
SR-710 Thiết bị đọc mã loại siêu nhỏ gọn, cố định -
SR-UR1 Khối giao tiếp USB -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
SR-UR1 Khối giao tiếp USB -

Các trang chính

Máy quét mã vạch cầm tay / Máy PDA

Máy quét mã vạch cầm tay / Máy PDA

Mẫu Tên mẫu Thông báo
BT-LR1 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
BT-LR1 -

Các trang chính

Mẫu Tên mẫu Thông báo
BT-LR1 -

Các trang chính