Models Bộ điều khiển khả lập trình Sê-ri KV-8000

Sản phẩm

KV-B16RA - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le Ngưng

KV-B16RA

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le

KV-B16RC - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le

KV-B16RC

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le

KV-B16TA - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận) Ngưng

KV-B16TA

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận)

KV-B16TC - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận)

KV-B16TC

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận)

KV-B16TCP - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nguồn)

KV-B16TCP

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nguồn)

KV-B16TD - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-B16TD

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-B16XA - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm Ngưng

KV-B16XA

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

KV-B16XC - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

KV-B16XC

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

KV-B8RC - Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập)

KV-B8RC

Khối đầu cuối đinh vít 8-điểm, ngõ ra rơ le (thường độc lập)

KV-B8XTD - Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-B8XTD

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C16XTD - Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C16XTD

Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C32TA - Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận) Ngưng

KV-C32TA

Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KV-C32TC - Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KV-C32TC

Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KV-C32TCP - Tranzito đầu nối 32 điểm (bộ nguồn)

KV-C32TCP

Tranzito đầu nối 32 điểm (bộ nguồn)

KV-C32TD - Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C32TD

Đầu nối 32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C32XA - Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm Ngưng

KV-C32XA

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-C32XC - Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-C32XC

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-C32XTD - Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C32XTD

Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng

KV-C64TA - Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) Ngưng

KV-C64TA

Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận)

KV-C64TC - Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận)

KV-C64TC

Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận)

KV-C64TCP - Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn)

KV-C64TCP

Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn)

KV-C64TD - Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn)

KV-C64TD

Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn)

KV-C64XB - Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây Ngưng

KV-C64XB

Đầu nối 64 điểm, có tất cả đầu cuối hỗ trợ cảm biến 2 dây

KV-N16ER - Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N16ER

Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N16ET - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít,

KV-N16ET

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít,

KV-N16ETP - Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N16ETP

Khối ngõ ra mở rộng 16 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N16EX - Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm

KV-N16EX

Khối ngõ vào, Loại khối đầu cuối 16 điểm

KV-N8ER - Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N8ER

Bộ thiết bị ngõ ra mở rộng, ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối thiết bị đầu cuối vít

KV-N8ET - Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-N8ET

Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-N8ETP - Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N8ETP

Khối ngõ ra mở rộng 8 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Khối đầu cuối đinh vít

KV-N8EXR - Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm)

KV-N8EXR

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm)

KV-N8EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm)

KV-N8EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm)

KV-NC16ET - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC16ET

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC16ETP - Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối

KV-NC16ETP

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ phát) loại đầu nối

KV-NC16EX - Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC16EX

Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC16EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito)

KV-NC16EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito)

KV-NC32ET - Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC32ET

Khối mở rộng ngõ ra 32 ngõ ra Ngõ ra tranzito (bộ nhận) loại đầu nối

KV-NC32ETP - Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối

KV-NC32ETP

Khối ngõ ra mở rộng 32 ngõ ra Ngõ ra Tranzito (nguồn) Loại đầu nối

KV-NC32EX - Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC32EX

Khối mở rộng ngõ vào 32 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

KV-NC32EXT - Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối

KV-NC32EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra 32 ngõ vào Ngõ ra tranzito (bộ nhận) 32 ngõ ra, loại đầu nối

KV-NC8ER - Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối

KV-NC8ER

Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối

KV-AD40 - Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KV-AD40

Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KV-AD40G - Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao, 4 kênh ngõ vào Analog

KV-AD40G

Khối chuyển đổi A/D với độ chính xác cao, 4 kênh ngõ vào Analog

KV-AD40V - Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KV-AD40V

Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KV-AM40V - Khối chuyển đổi A/D và D/A, 2 kênh ngõ vào analog + 2 kênh ngõ ra analog

KV-AM40V

Khối chuyển đổi A/D và D/A, 2 kênh ngõ vào analog + 2 kênh ngõ ra analog

KV-DA40 - Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog

KV-DA40

Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog

KV-DA40V - Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog

KV-DA40V

Khối chuyển đổi D/A, 4 kênh ngõ ra analog

KV-TF40 - Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (4 kênh đa ngõ vào)

KV-TF40

Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (4 kênh đa ngõ vào)

KV-TP40 - Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh)

KV-TP40

Khối nhiều ngõ vào Analog nhiệt độ (nhiều ngõ vào 4 kênh)

KV-N3AM - Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch

KV-N3AM

Khối ngõ vào/ra analog, điện áp và dòng điện ngõ vào 2ch, điện áp và dòng điện ngõ ra 1ch

KV-NC4AD - Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm

KV-NC4AD

Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm

KL-16BR - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le

KL-16BR

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le

KL-16BT - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận)

KL-16BT

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, tranzito (bộ nhận)

KL-16BX - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

KL-16BX

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

KL-16CT - Trazito đầu nối 16 điểm (bộ nhận)

KL-16CT

Trazito đầu nối 16 điểm (bộ nhận)

KL-2DA - Khối chuyển đổi D/A, 2 kênh ngõ ra analog

KL-2DA

Khối chuyển đổi D/A, 2 kênh ngõ ra analog

KL-2TF - Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (2 kênh)

KL-2TF

Khối điều chỉnh nhiệt độ PID (2 kênh)

KL-32CT - Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KL-32CT

Trazito đầu nối 32 điểm (bộ nhận)

KL-32CX - Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KL-32CX

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KL-4AD - Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KL-4AD

Khối chuyển đổi A/D, 4 kênh ngõ vào analog

KL-8BLR - Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra rơ le có chức năng bộ lặp

KL-8BLR

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra rơ le có chức năng bộ lặp

KL-8BLT - Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra Tranzito (bộ nhận), có chức năng bộ lặp

KL-8BLT

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra Tranzito (bộ nhận), có chức năng bộ lặp

KL-8BLX - Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm có chức năng bộ lặp

KL-8BLX

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm có chức năng bộ lặp

KL-8BXR - Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra rơ le

KL-8BXR

Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra rơ le

KL-8BXT - Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra tranzito (bộ nhận)

KL-8BXT

Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra tranzito (bộ nhận)

KV-RC16BR - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BR

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BT - Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BT

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, Ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BX - Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BX

Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp

KV-RC16BXT - Khối đầu cuối đinh vít 16 ngõ vào + 16 ngõ ra, Ngõ ra tranzito

KV-RC16BXT

Khối đầu cuối đinh vít 16 ngõ vào + 16 ngõ ra, Ngõ ra tranzito

KV-RC32BT - Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm, Ngõ ra tranzito

KV-RC32BT

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm, Ngõ ra tranzito

KV-RC32BX - Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-RC32BX

Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

KV-RC8BXR - Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC8BXR

Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra rơ le, có chức năng bộ lặp

KV-RC8BXT - Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp

KV-RC8BXT

Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp

KV-H20G - Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính và cung tròn và hoạt động đồng bộ) với bộ đếm tốc độ cao 2 kênh tích hợp

KV-H20G

Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính và cung tròn và hoạt động đồng bộ) với bộ đếm tốc độ cao 2 kênh tích hợp

KV-H20S - Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính)

KV-H20S

Dãy xung 2 trục (Có thể nội suy tuyến tính)

KV-H40S - Dãy xung 4 trục (Có thể nội suy tuyến tính)

KV-H40S

Dãy xung 4 trục (Có thể nội suy tuyến tính)

KV-MC20V - Khối chuyển động định vị dãy xung 2 trục

KV-MC20V

Khối chuyển động định vị dãy xung 2 trục

KV-MC40V - Khối chuyển động định vị dãy xung 4 trục

KV-MC40V

Khối chuyển động định vị dãy xung 4 trục

KV-ML16V - Khối chuyển động định vị tương thích ML 2 16 trục

KV-ML16V

Khối chuyển động định vị tương thích ML 2 16 trục

KV-MX1 - Bộ mã hóa INC, 4 kênh ngõ vào, 12 ngõ vào, 12 ngõ ra, thẻ SD

KV-MX1

Bộ mã hóa INC, 4 kênh ngõ vào, 12 ngõ vào, 12 ngõ ra, thẻ SD

KV-XH04ML - Khối định vị/Truyền động 4 trục

KV-XH04ML

Khối định vị/Truyền động 4 trục

KV-XH16ML - Khối định vị/Truyền động 16 trục

KV-XH16ML

Khối định vị/Truyền động 16 trục

KV-SC20V - Bộ đếm tốc độ cao đa chức năng 2 kênh

KV-SC20V

Bộ đếm tốc độ cao đa chức năng 2 kênh

KV-LM20V - Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao

KV-LM20V

Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao

KV-XL202 - Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-232C×2)

KV-XL202

Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-232C×2)

KV-XL402 - Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-422A/485×2)

KV-XL402

Khối giao tiếp nối tiếp, 2 cổng (RS-422A/485×2)

KV-CA1W - Camera góc rộng và độ phân giải cao

KV-CA1W

Camera góc rộng và độ phân giải cao

KV-N1 - Khối chuyển đổi có khối đầu nối

KV-N1

Khối chuyển đổi có khối đầu nối

KV-NC1 - Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối

KV-NC1

Khối chuyển đổi có đầu nối khối đầu cuối

KV-DH1E - KV COM+ for Excel: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E

KV COM+ for Excel: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E-5 - KV COM+ for Excel: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1E-5

KV COM+ for Excel: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE - KV COM+ library: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE

KV COM+ library: Version 1, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE-5 - KV COM+ library: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-DH1LE-5

KV COM+ library: Version 5, phiên bản tiếng Anh

KV-HTE1 - Khối chuyển đổi đầu nối cho bộ mã hóa Ngưng

KV-HTE1

Khối chuyển đổi đầu nối cho bộ mã hóa

OP-21734 - Dụng cụ gấp mép chuyên dụng cho bộ kết nối MIL

OP-21734

Dụng cụ gấp mép chuyên dụng cho bộ kết nối MIL

OP-22186 - Công tắc bộ kết nối MIL (200 cái)

OP-22186

Công tắc bộ kết nối MIL (200 cái)

OP-23139 - Bộ công tắc bộ kết nối MIL 34 chấu (bao gồm các công tắc tiêu chuẩn)

OP-23139

Bộ công tắc bộ kết nối MIL 34 chấu (bao gồm các công tắc tiêu chuẩn)

OP-33010 - Bộ rơ le thay thế (5 cái) cho QL-E4R/KL-8BLR

OP-33010

Bộ rơ le thay thế (5 cái) cho QL-E4R/KL-8BLR

OP-33011 - Bảng mạch rơ le thay thế cho KL-8BXR

OP-33011

Bảng mạch rơ le thay thế cho KL-8BXR

OP-51404 - Bộ kết nối mỏng MIL 40 chấu (bao gồm 45 công tắc chuẩn)

OP-51404

Bộ kết nối mỏng MIL 40 chấu (bao gồm 45 công tắc chuẩn)