Các video hướng dẫn của CV-X

Các video hướng dẫn của CV-X

Giao tiếp & Ngõ vào/ra

Ngõ vào/ra riêng biệt

 • Khái quát ngõ vào/ra riêng biệt

  Khái quát ngõ vào/ra riêng biệt

  Khái quát về các ngõ vào và ngõ ra riêng biệt

 • Ngõ ra trạng thái tổng hợp (OR)

  Ngõ ra trạng thái tổng hợp (OR)

  Sử dụng và cài đặt ngõ ra trạng thái tổng hợp (OR)

 • Ngõ ra song song (riêng biệt)

  Ngõ ra song song (riêng biệt)

  Sử dụng và cài đặt ngõ ra song song (riêng biệt) cho nhiều công cụ đánh giá

EtherNet/IP® (Control/CompactLogix)

 • Cài đặt giao tiếp EtherNet/IP®

  Cài đặt giao tiếp EtherNet/IP®

  Cách thức để cài đặt các giao tiếp EIP với Control/CompactLogix PLCs

 • Các lệnh thực thi với EtherNet/IP®

  Các lệnh thực thi với EtherNet/IP®

  Các lệnh thực thi sử dụng giao tiếp EIP tuần hoàn

EtherNet/IP® (MicroLogix/SLC)

 • Kích hoạt các giao tiếp EtherNet/IP® trên bộ điều khiển camera công nghiệp

  Kích hoạt các giao tiếp EtherNet/IP® trên bộ điều khiển camera công nghiệp

  Kích hoạt các giao tiếp EIP trên bộ điều khiển camera công nghiệp Sê-ri CV-X

 • Thiết lập tin báo chi tiết EtherNet/IP®

  Thiết lập tin báo chi tiết EtherNet/IP®

  Thiết lập tin báo chi tiết EIP sử dụng MicroLogix loại PLC

 • Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thiết lập lại

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thiết lập lại

  Thiết lập tin báo chi tiết cho dịch vụ thiết lập lại sử dụng MicroLogix PLC. Cài đặt lại bộ điều khiển

 • Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Chụp ảnh

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Chụp ảnh

  Thiết lập tin báo chi tiết cho dịch vụ chụp ảnh sử dụng MicroLogix PLC. Cài đặt lại bộ điều khiển

 • Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thu thập dữ liệu kết quả

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thu thập dữ liệu kết quả

  Thiết lập tin báo chi tiết cho dịch vụ thu thập dữ liệu sử dụng MicroLogix PLC. Lấy kết quả công cụ camera công nghiệp

 • Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thay đổi số thực hiện

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thay đổi số thực hiện

  Thiết lập tin báo chi tiết cho dịch vụ thay đổi số thực hiện sử dụng MicroLogix PLC. Thay đổi số thực hiện hiện tại.

 • Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thực hiện lệnh

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Dịch vụ thực hiện lệnh

  Thiết lập tin báo chi tiết cho dịch vụ thực hiện lệnh bằng cách sử dụng MicroLogix PLC. Thực hiện các lệnh.

 • EtherNet/IP® Explicit Message – Read/Write Assembly Object

  Tin báo chi tiết EtherNet/IP® – Đọc/Viết đối tượng lắp ráp

  Thiết lập tin báo chi tiết để đọc/viết đối tượng lắp ráp ngõ vào/ra sử dụng MicroLogix PLC