Các video hướng dẫn của CV-X

Các video hướng dẫn của CV-X

Bắt đầu thực hiện

 • Bắt đầu thực hiện: Lắp ráp và lắp đặt

  Bắt đầu thực hiện:Lắp ráp và lắp đặt

  Mô tả bộ phận, lắp ráp từng bước và hướng dẫn nối dây

 • Vận hành chương trình: Quản lý chương trình

  Vận hành chương trình:Quản lý chương trình

  Bắt đầu chạy chương trình mới và chỉnh sửa, sao chép, xóa các chương trình

 • Phần mềm mô phỏng CV-X: Nhập và xuất các tập tin

  Phần mềm mô phỏng CV-X:Nhập và xuất các tập tin

  Nhập và xuất các tập tin trên bộ điều khiển CV-X và bộ mô phỏng PC có dùng thẻ SD

 • Bắt đầu thực hiện: Có được hình ảnh chất lượng (Chụp tiêu chuẩn)

  Bắt đầu thực hiện:Có được hình ảnh chất lượng (Chụp tiêu chuẩn)

  Cách thu được hình ảnh làm việc trong chế độ chiếu sáng chuẩn

 • Bắt đầu thực hiện: Có được hình ảnh chất lượng (Chụp LumiTrax)

  Bắt đầu thực hiện:Có được hình ảnh chất lượng (Chụp LumiTrax)

  Cách thu được hình ảnh làm việc trong chế độ LumiTrax

 • Bắt đầu thực hiện: Có được hình ảnh chất lượng (Chụp đa quang phổ)

  Bắt đầu thực hiện:Có được hình ảnh chất lượng (Chụp đa quang phổ)

  Cách thu được hình ảnh làm việc trong chế độ đa quang phổ

 • Phần mềm mô phỏng CV-X: Tải lên và tải về các tập tin

  Phần mềm mô phỏng CV-X:Tải lên và tải về các tập tin

  Tải lên và tải về giữa bộ điều khiển CV-X và bộ mô phỏng PC bằng kết nối Ethernet hoặc USB

 • Thêm công cụ: Các loại công cụ kiểm tra

  Thêm công cụ:Các loại công cụ kiểm tra

  Tóm tắt sơ lược về cách thức chọn các công cụ kiểm tra tốt nhất

 • Phần mềm thiết bị quan sát: Cài đặt màn hình điểu khiển từ xa trên PC

  Phần mềm thiết bị quan sát:Cài đặt màn hình điểu khiển từ xa trên PC

  Cài đặt màn hình điểu khiển từ xa từ bộ điều khiển trên PC

 • Thêm công cụ: Các công cụ kiểm tra thêm vào, kiểm tra chỉnh sửa, kiểm tra sao chép

  Thêm công cụ:Các công cụ kiểm tra thêm vào, kiểm tra chỉnh sửa, kiểm tra sao chép

  Hướng dẫn trên các công cụ kiểm tra thêm vào, kiểm tra chỉnh sửa, kiểm tra sao chép