Kết nối PLC/Mạng/Thiết bị bên ngoài Sê-ri LJ-X8000

Trang này chứa các tài nguyên có sẵn khi cấu hình giao tiếp giữa Sê-ri LJ-X8000 và PLC, PC hoặc các thiết bị bên ngoài khác.

Hướng dẫn thiết lập PLC

PLC Rockwell

Các trang chính

Các tài liệu liên quan đến giao tiếp khác

Tệp giao tiếp

Tệp được yêu cầu sẽ khác nhau giữa chế độ hoạt động 3D và 2D. Tải xuống tệp thích hợp theo chế độ bạn đang sử dụng.

Các trang chính