Phần mềm Sê-ri IV3

Bạn cần phải có phần mềm được liệt kê dưới đây khi sử dụng Sê-ri IV3.
Tải xuống tập tin cài đặt khi kết nối Sê-ri IV3 với mạng.

Phần mềm vận hành thiết bị chính

Phần mềm này được sử dụng khi cập nhật thiết bị chính Sê-ri IV3 (thiết bị chính của camera thông minh và bộ khuếch đại của các mẫu nhỏ gọn).

Các trang chính

Phần mềm vận hành bảng điều khiển

Phần mềm này được sử dụng khi cập nhật bảng điều khiển (IV3-CP50).

Các trang chính

Phần mềm PC

Bạn cần phải có phần mềm này khi sử dụng Sê-ri IV3 được kết nối với PC.
Chỉ cho người dùng sản phẩm.

Các trang chính

Các tập tin cài đặt giao tiếp dành cho kết nối mạng/PLC

Bạn cần phải có phần mềm được liệt kê dưới đây khi sử dụng Sê-ri IV3 trong khi thiết bị được kết nối với mạng hoặc thiết bị điều khiển.

Các trang chính

Các sản phẩm: