Hướng dẫn giao tiếp/kết nối cảm biến camera Sê-ri IV3

Tài liệu này mô tả cách cấu hình các cài đặt để kết nối Sê-ri IV3 với PLC.
Các tài liệu giải thích về các quy trình và các tập tin cần thiết sẽ được liệt kê bên dưới.

Chương trình mẫu PLC

Siemens PLC