Đế đỡ chuyên dụng để lắp đặt màn hình hiển thị LCD 12 inch OP-87262

OP-87262 - Đế đỡ chuyên dụng để lắp đặt màn hình hiển thị LCD 12 inch

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác