Models Ống kính (dùng để quan sát bằng máy) Sê-ri CA-L

Sản phẩm

CA-LH12 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 12 mm

CA-LH12

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 12 mm

CA-LH12G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 12 mm Ngưng

CA-LH12G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 12 mm

CA-LH12P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 12 mm)

CA-LH12P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 12 mm)

CA-LH16 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 16 mm

CA-LH16

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 16 mm

CA-LH16G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 16 mm Ngưng

CA-LH16G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 16 mm

CA-LH16P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 16 mm)

CA-LH16P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 16 mm)

CA-LH25 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 25 mm

CA-LH25

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 25 mm

CA-LH25G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 25 mm Ngưng

CA-LH25G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 25 mm

CA-LH25P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 25 mm)

CA-LH25P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 25 mm)

CA-LH35 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 35 mm

CA-LH35

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 35 mm

CA-LH35G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 35 mm Ngưng

CA-LH35G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 35 mm

CA-LH35P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 35 mm)

CA-LH35P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 35 mm)

CA-LH4 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 4 mm

CA-LH4

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 4 mm

CA-LH50 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 50 mm

CA-LH50

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 50 mm

CA-LH50G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 50 mm Ngưng

CA-LH50G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 50 mm

CA-LH50P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 50 mm)

CA-LH50P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 50 mm)

CA-LH5P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự5 mm)

CA-LH5P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự5 mm)

CA-LH75 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 75 mm

CA-LH75

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 75 mm

CA-LH8 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 8 mm

CA-LH8

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải cao 8 mm

CA-LH8G - Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 8 mm Ngưng

CA-LH8G

Ống kính chống chịu rung động, độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 8 mm

CA-LH8P - Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 8 mm)

CA-LH8P

Phù hợp với IP64, ống kính có khả năng chống chịu với môi trường với độ phân giải cao và độ biến dạng thấp (Tiêu cự 8 mm)

CA-LHE12 - Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE12

Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE16 - Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE16

Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE25 - Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE25

Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE35 - Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE35

Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE50 - Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHE50

Ống kính C mount có độ phân giải cao

CA-LHR12 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 12 mm

CA-LHR12

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 12 mm

CA-LHR16 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 16 mm

CA-LHR16

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 16 mm

CA-LHR25 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 25 mm

CA-LHR25

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 25 mm

CA-LHR35 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 35 mm

CA-LHR35

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 35 mm

CA-LHR5 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 5 mm

CA-LHR5

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 5 mm

CA-LHR50 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 50 mm

CA-LHR50

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 50 mm

CA-LHR8 - Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 8 mm

CA-LHR8

Ống kính có độ méo thấp độ phân giải siêu cao 8 mm

CA-LHT18 - Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 18 mm

CA-LHT18

Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 18 mm

CA-LHT25 - Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 25 mm

CA-LHT25

Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 25 mm

CA-LHT35 - Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 35 mm

CA-LHT35

Ống kính 2" có độ phân giải cao, độ biến dạng thấp 35 mm

CA-LHW12 - Ống kính 12 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW12

Ống kính 12 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW16 - Ống kính 16 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW16

Ống kính 16 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW25 - Ống kính 25 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW25

Ống kính 25 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW35 - Ống kính 35 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW35

Ống kính 35 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW50 - Ống kính 50 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW50

Ống kính 50 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW8 - Ống kính 8 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LHW8

Ống kính 8 mm cho camera quét dòng 2K/4K

CA-LMH05 - Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Chuẩn 0.5x

CA-LMH05

Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Chuẩn 0.5x

CA-LMH10 - Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Chuẩn 1.0x

CA-LMH10

Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Chuẩn 1.0x

CA-LMHA05 - Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 0.5x

CA-LMHA05

Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 0.5x

CA-LMHA10 - Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 1.0x

CA-LMHA10

Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 1.0x

CA-LMHA20 - Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 2x

CA-LMHA20

Ống kính macro viễn tâm, độ phân giải cao Đồng trục 2x

CA-LMHE0510 - Hỗ trợ 4/3" Ống kính macro viễn tâm 0,5-1,0x

CA-LMHE0510

Hỗ trợ 4/3" Ống kính macro viễn tâm 0,5-1,0x

CA-LMHE20 - Hỗ trợ 4/3" Ống kính macro viễn tâm 2x

CA-LMHE20

Hỗ trợ 4/3" Ống kính macro viễn tâm 2x

CA-LMHR04 - Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao

CA-LMHR04

Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao

CA-LMHR08 - Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 0,8x

CA-LMHR08

Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 0,8x

CA-LMHR13 - Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 1,3x

CA-LMHR13

Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 1,3x

CA-LMHR20 - Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 2x

CA-LMHR20

Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 2x

CA-LMHR40 - Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 4x

CA-LMHR40

Ống kính macro viễn tâm nối thẳng có độ phân giải siêu cao 4x

CA-LF25R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M25.5P0.5

CA-LF25R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M25.5P0.5

CA-LF25Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M25.5P0.5

CA-LF25Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M25.5P0.5

CA-LF27R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M27P0.5

CA-LF27R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M27P0.5

CA-LF30R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M30.5P0.5 Ngưng

CA-LF30R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M30.5P0.5

CA-LF30Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M30.5P0.5

CA-LF30Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M30.5P0.5

CA-LF34R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M34P0.5 Ngưng

CA-LF34R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M34P0.5

CA-LF34Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M34P0.5 Ngưng

CA-LF34Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M34P0.5

CA-LF37R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M37.5P0.5 Ngưng

CA-LF37R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M37.5P0.5

CA-LF37Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M37.5P0.5 Ngưng

CA-LF37Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M37.5P0.5

CA-LF40R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M40.5P0.5 Ngưng

CA-LF40R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M40.5P0.5

CA-LF40Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M40.5P0.5 Ngưng

CA-LF40Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M40.5P0.5

CA-LF43R - Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M43P0.75 Ngưng

CA-LF43R

Bộ lọc loại bỏ sắc cạnh M43P0.75

CA-LF43Y - Bộ lọc loại bỏ màu xanh M43P0.75 Ngưng

CA-LF43Y

Bộ lọc loại bỏ màu xanh M43P0.75

OP-51603 - Bộ lọc phân cực ɸ25,5 dành cho ống kính

OP-51603

Bộ lọc phân cực ɸ25,5 dành cho ống kính

OP-54029 - Bộ lọc phân cực ɸ27,0 dành cho ống kính

OP-54029

Bộ lọc phân cực ɸ27,0 dành cho ống kính

OP-54030 - Bộ lọc phân cực ɸ30,5 dành cho ống kính

OP-54030

Bộ lọc phân cực ɸ30,5 dành cho ống kính

OP-66833 - Phụ tùng nhìn từ cạnh bên dành cho ống kính ɸ17

OP-66833

Phụ tùng nhìn từ cạnh bên dành cho ống kính ɸ17

OP-87337 - Đế đỡ chuyên dụng để đảm bảo CA-LM0210/LML0210

OP-87337

Đế đỡ chuyên dụng để đảm bảo CA-LM0210/LML0210

OP-87524 - Đế đỡ chuyên dụng để đảm bảo CA-LM0307

OP-87524

Đế đỡ chuyên dụng để đảm bảo CA-LM0307

OP-87896 - Bộ nguồn ống kính C-mount Dành cho chiếu sáng vệt

OP-87896

Bộ nguồn ống kính C-mount Dành cho chiếu sáng vệt