Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Thanh bảo vệ dành cho SL-VH/VL SL-JB207

SL-JB207 - Thanh bảo vệ dành cho SL-VH/VL

Các mẫu khác