1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ/KV 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ/KV 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5K1

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển