1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Hỗ trợ người dùng sản phẩm
  4. XG User Support
  5. XG Software

XG Software

XG-7000 Series Software

XG Rom (VER.4.4.0031)

XG Simulator + (Ver.4.4.0031)

XG Vision Editor (Ver.4.4.0031)

XG Vision Terminal (Ver.4.4.0010)

USB Driver (Ver.1.0.1)

Active X for the XG Series

XG-8000 Series Software

XG Rom (Ver.5.5.0032)

XG Simulator + (Ver.5.5.0031)

XG Vision Editor (Ver.5.5.0031)

XG Vision Terminal (Ver.5.5.0010)

USB Driver (Ver.1.0.1)