Lấy ngẫu nhiên bộ phận ống lót bằng robot

Random picking of bushing parts by robots

Đọc tọa độ vị trí đối tượng hoạt động và tư thế để điều khiển robot.

Tìm kiếm linh hoạt giúp hỗ trợ nhiều loại đối tượng hoạt động khác nhau.

Lợi ích

Trước đây, bộ phận ống lót được sắp xếp bằng tay hoặc sử dụng bộ cấp liệu linh kiện. Bộ cấp liệu linh kiện lớn và không hiệu quả vì thiết bị không thể hỗ trợ nhiều loại linh kiện. Sử dụng thiết bị thị giác máy có thể hỗ trợ ổn định nhiều loại linh kiện và giảm đáng kể kích thước thiết bị.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan