Phát hiện lỗ dẫn hướng trong khi lắp ráp thân xe

Guide hole detection during vehicle body assembly

Sử dụng thiết bị thị giác máy để điều khiển vị trí của robot khi lắp đặt các bộ phận nặng.

Tìm mẫu và đặc tính phát hiện mép gờ đa điểm của sê-ri XG có thể giúp tìm linh hoạt và hỗ trợ cho nhiều loại đối tượng hoạt động và điều kiện bề mặt khác nhau.

Lợi ích

Trước đây, việc phát hiện vị trí của nhiều đối tượng hoạt động khác nhau là phần khó khăn nhất trong phát hiện lỗ dẫn hướng trong suốt quá trình lắp ráp thân xe và làm cho xử lý này không thể tự động hóa. Sử dụng thiết bị thị giác máy giúp có thể tự động hóa.

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan