Kiểm tra chip pít-tông bám vào

Checking for adhering piston chips

Phát hiện vị trí bị mẻ trong các khe pít tông.

Thiết bị thị giác máy sử dụng chiếu sáng đèn nền để phát hiện vị trí bị mẻ trong các khe.

Lợi ích

Những bộ phận được kiểm tra trực quan con người trước đây thường đem đến nhiều kết quả khác nhau. Sử dụng thiết bị thị giác máy giúp có thể kiểm tra định lượng tất cả các bộ phận, mà không bỏ lỡ bất kỳ phát hiện nào lớn hơn 0,5 mm (0,02)."

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan