Xử lý trước động cơ quấn dây

Preprocessing of motor winding

Loại bỏ lớp ngoài động cơ quấn dây trước khi xử lý hàn.

Trước đây cần phải tiến hành xử lý khắc axit ướt cho quá trình tiền xử lý hàn để loại bỏ lớp phủ quấn chặt. Sê-ri MDV hoạt động tốt cho loại động cơ nhỏ này.

Lợi ích

So sánh năng suất quá trình khắc bằng tay bằng cách sử dụng máy khắc bằng laser của KEYENCE.