Bộ dò hai lớp Sê-ri DD

Sê-ri DD - Bộ dò hai lớp

Phát hiện tấm đôi loại không tiếp xúc ngăn ngừa gấp đôi lỗi vật liệu trống