Bộ cảm biến xác nhận kim loại đi qua Sê-ri TA

Sê-ri TA - Bộ cảm biến xác nhận kim loại đi qua

Bộ cảm biến xác nhận kim loại đi qua phù hợp nhất với các đối tượng kim loại nhỏ