Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Màn sáng an toàn - Sê-ri GL-R

Thiết bị chính, 24 trục quang PJ-S24

PJ-S24 - Thiết bị chính, 24 trục quang

Các mẫu khác