Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại ngắn FU-F38

FU-F38 - Mẫu phản xạ giới hạn của đầu sợi quang cảm biến dành cho màng Loại ngắn

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác