Panme đo quét Laser

Sê-ri LS-3000

Mẫu này đã ngưng sản xuất.