Models Bộ hẹn giờ LED Sê-ri RT

Sản phẩm

RT-13 - LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RT-13

LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp AC

RT-14 - LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC

RT-14

LCD 7 đoạn 4 chữ số 48 mm□, Thiết lập trước một bước, Nguồn điện cung cấp DC