Lưu trữ dữ liệu FA

Các sản phẩm : Phần mềm ghi chép dữ liệu FA

Sê-ri KV COM+ - Phần mềm thu thập dữ liệu/giám sát truyền phát

Hỗ trợ thu thập, chuyển, giám sát dữ liệu dành cho PLC

Catalogue Báo giá