Ứng dụng

Nghiên cứu trường hợp

Phần này bao gồm ví dụ về các ứng dụng sử dụng mã 2D, hữu ích cho khả năng tạo vết, và hỗ trợ UDI (Hệ thống nhận dạng thiết bị duy nhất dành cho dụng cụ y tế), cũng như so sánh với xử lý khuôn thông thường. Khám phá các khả năng ứng dụng khác nhau của máy khắc bằng laser.

CHỈ SỐ