Khắc trên thủy tinh

Phương pháp chung liên quan đến việc sử dụng laser CO2 tạo tác động nhiệt để khắc trên đối tượng hoạt động.
Hình thức ngoài của vết khắc thay đổi tùy thuộc vào loại thủy tinh.

Các ví dụ về khắc

Khắc gây vết nứt nhỏ để định hình (thủy tinh soda-lime)

Khắc gây vết nứt nhỏ để định hình
(thủy tinh natri cacbonat)

Khắc làm nóng chảy một chút trên bề mặt (thủy tinh thạch anh)

Khắc làm nóng chảy một chút trên bề mặt
(thủy tinh thạch anh)

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc laser CO2 3-trục ML-Z

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng