Khắc trên giấy/gỗ

Phương pháp chung liên quan đến việc sử dụng laser CO2 tạo tác động nhiệt để khắc trên đối tượng hoạt động.

Các ví dụ về khắc

Thùng carton

Thùng carton

Gỗ xẻ

Gỗ

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc laser CO2 3-trục ML-Z

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng