CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN

Kỹ sư bán hàng của chúng tôi nhận được mức lương cơ bản rõ ràng và những đãi ngộ dựa trên năng suất. Trong những năm đầu tiên, tổng tiền lương thưởng của một nhân viên bán hàng mới vào nghề điển hình ở KEYENCE luôn vượt qua mức lương trung bình của các sinh viên tốt nghiệp đại học - so với hầu hết các trường, ở bất kỳ ngành học được chúng tôi tuyển dụng. Chúng tôi luôn đánh giá cao những nhân viên biết cách hỗ trợ cho việc bán hàng và cho các nhân viên khác trong công ty, những người đã đi hàng dặm xa và đảm trách những dự án khó khăn - ngay cả khi biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian cho dự án đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi thưởng cho các nhân viên không bán hàng tiền thưởng theo năng suất và các chương trình khen thưởng khác nhau.