KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN

Một sản phẩm tại một thời điểm, góp phần thay đổi Hiện trạng.

Khoảng 70% các sản phẩm mới của chúng tôi thuộc loại "hàng đầu ngành công nghiệp" hay "hàng đầu thế giới".
Nếu bạn chỉ làm ra "sản phẩm mà khách hàng mong muốn", bạn sẽ không bao giờ tạo ra các sản phẩm "hàng đầu ngành công nghiệp" hay "hàng đầu thế giới". Cách để vượt qua thách thức này là sử dụng phép thử sai nhiều lần để tạo ra những sản phẩm tốt hơn cả những sản phẩm mà khách hàng mong muốn. Tinh thần thử thách này là động lực thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước và cung cấp nguồn lực phát triển của chúng tôi.
Một sản phẩm tại một thời điểm chính là những gì mà KEYENCE muốn hướng đến để thay đổi hiện trạng cho xã hội và cho thế giới.