KEYENCE /Bộ mô phỏng cải tiến Sê-ri IM

Khi sử dụng Sê-ri IM

bạn sẽ tiết kiệm giờ /tháng

Tình hình hiện tại của bạn

Tại thời điểm kiểm tra đầu vào

Xấp xỉ phút/ngày

Xấp xỉ giờ/tháng

Tại thời điểm kiểm tra trong quy trình

Xấp xỉ phút/ngày

Xấp xỉ giờ/tháng

Tại thời điểm kiểm tra cuối cùng

Xấp xỉ phút/ngày

Xấp xỉ giờ/tháng

Tổng số giờ bạn tiêu tốn vào thời điểm hiện tại là phút/ngày hoặc xấp xỉ giờ/tháng

để kiểm tra cho bộ phận

↓
Nếu bạn sử dụng Sê-ri IM…

với khả năng và tốc độ đo một lượt của chúng tôi,

kiểm tra sẽ mất xấp xỉ phút/ngày
và xấp xỉ giờ để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của bạn.

Chỉ cần % thời gian hiện tại của bạn!

Kết quả là bạn sẽ tiết kiệm được giờ/tháng!
Yêu cầu bản demo ngay hôm nay!

Tính toán lại thời gian tiết kiệm

Yêu cầu Demo/Test

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp