Ver. UP Khối CPU KV-8000 cung cấp chức năng máy chủ OPC UA làm tiêu chuẩn Bộ điều khiển khả lập trình KV-8000

  • OPC UA
OPC UA là gì?
Kiến trúc hợp nhất OPC (OPC UA) là giao thức giao tiếp công nghiệp được thiết kế để đảm bảo truyền tải dữ liệu an toàn, đáng tin cậy từ nhà máy và cơ sở sản xuất đến hệ thống thông tin cấp cao.

Có thể kết nối với các hệ thống cấp cao khác nhau thông qua khả năng bảo mật và kết nối nâng cao

Khả năng kết nối nâng cao

Một giao thức duy nhất để giao tiếp với nhiều hệ thống khác nhau

Bảo mật nâng cao

Xác thực dựa trên chứng chỉ để ngăn ngừa truy cập trái phép

Tham khảo Catalogue để biết thêm chi tiết