* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

xg-x20_22_25_dimension_01.gif

XG-X20/22/25 Dimension